Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0128-C0001
Номер на проект: Д01-622/10.01.2013
Наименование: ТУПТИ – Твоето училище е привлекателно с твоите изяви
Бенефициент: Сдружение "Асоциация за изкуства и младежки инициативи Студията"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 10.01.2013
Дата на приключване: 31.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: Създаване на двупланов интеграционен модел за повишаване чувствителността на приемната среда в задължителната училищна възраст и за стимулиране на интеграцията между приемащата група и приемната група деца и ученици. Приемащата група са децата и учениците с български етнически произход, приемната група - деца и ученици от ромски произход
Дейности: Подготовка на дейност 1 Подобряване на вътрешната среда в приемните детските градини и училищата чрез закупуване на технически средства и учебни помагала за игри и обучение, подходящи за възрастта на децата и учениците
Изпълнение на дейност 1 Подобряване на вътрешната среда в приемните детските градини и училищата чрез закупуване на технически средства и учебни помагала за игри и обучение, подходящи за възрастта на децата и учениците
Подготовка на дейност 2 Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в билингвална мултикултурна среда и за прилагане на интерактивни технологии за оптимизиране на знания, умения и нагласи и за по- добро усвояване на българския език от деца и ученици, за които българският език не е майчин. (Предвижда се провеждане на процедура за избор на изпълнител за обучение на учители и логистика на тренинг-семинари за учителите
Изпълнение на дейност 2* Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в билингвална мултикултурна среда и за прилагане на интерактивни технологии за оптимизиране на знания, умения и нагласи и за по- добро усвояване на българския език от деца и ученици, за които българският език не е майчин
Изпълнение на дейност 3 Проучване и запознаване на децата и ученици от ромското етническо малцинство и на децата и учениците от българския етнос със значението и символиката на употребими понятия, разговорна лексика и идеоматични изрази в съпоставителен порядък с българския език с цел създаване на примерен обем на съдържание на картинен речник за деца и ученици, които не владеят в достатъчна степен българския език.
Изпълнение на дейност 4 Разработване на учебна програма и учебно помагало във връзка с мултикултурното взаимодействие
Изпълнение на дейност 5 Създаване на проект на сценарий за филм, свързан с историята, традициите, бита, културата и ценностите на ромския етнос.
Изпълнение на дейност 7 Създаване на творчески клубове и групи в учебните заведения.
Изпълнение на дейност 8* Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в детските градини и училищата.
Дейност 6 Работа с родители на деца
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 313 090 BGN
Общ бюджет: 230 105 BGN
БФП: 230 105 BGN
Общо изплатени средства: 230 072 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 618 BGN
2014 167 454 BGN
2015 0 BGN
230 072 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 225 BGN
2014 142 336 BGN
2015 0 BGN
195 561 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 393 BGN
2014 25 118 BGN
2015 0 BGN
34 511 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз