Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0280-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на иновативен лекарствен продукт за локално прилагане с терапевтично приложение за симптоматично лечение на алергичен ринит – спрей за нос, разтвор
Бенефициент: "Лайф Сайънс Проджектс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насърчаване чрез финансова подкрепа на научната и развойна дейност в кандидата "Лайф Сайънс Проджектс" АД и създаване на реални предпоставки за успешно продължаване на дейността му чрез развитието на фирмата в сферата на генерирането на иновативни фармацевтични продукти.
Дейности: Провеждане на процедури за избор на подизпълнители на бюджета на проекта
Преглед на развитието на медицината и технологиите от публикуването на идеята до днес. Избор на методи за производство, дефиниране на производствен процес и на няколко варианта за състав на продукта. Изготвяне на икономическа и финансова оценка на ин
Производство на опитна лабораторна и пилотна партида лекарствен продукт, провеждане на лабораторни анализи и качествен контрол
Клинична фаза – Провеждане на клинично изпитване за доказване на концепцията при пациенти с алергичен ринит
Заключителна фаза - Анализ на получените данни и подготовка за трансфер на разработената технология на промишлено ниво
Изговяне на финален отчет, одит и визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Унифарм АД
"Екофарм Клиникъл Рисърч" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 385 920 BGN
Общ бюджет: 424 873 BGN
БФП: 382 386 BGN
Общо изплатени средства: 382 386 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 382 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 150 233 BGN
2015 232 153 BGN
382 386 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 325 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 127 698 BGN
2015 197 330 BGN
325 028 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 535 BGN
2015 34 823 BGN
57 358 BGN
Финансиране от бенефициента 42 880 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Изцяло сертифицирани разходи и изплатена безвъзмездна помощ,./
Индикатор 9 Изработена икономическа и финансова оценка Съставен списък с фармацевтични производители и контактни лица – подходящи партньори за сътрудничество Създадена пълна документация, неоходима за производство на опитен образец от иновативния продук
Индикатор 10 Опитен образец - малка лабораторна партида Пилотна партида, предназначена за клинично изпитване Документи за проведени тестове за качество Доклад за напредъка по отношение на потенциалните инвеститори
Индикатор 11 Протокол за провеждане на клинично изпитване Документ със „сурови данни ” от клиничната фаза на проучването за доказване на концепцията на иновативня продукт;
Индикатор 12 Окончателен доклад от проведено клинично изпитване
Индикатор 13 Химико-фармацевтична и клинична документация, необходима за продажба/лицензиране на продукта с цел масово производство Готова интернет страница Документация/ кореспонденция от започнати преговори
Индикатор 14 Изготвен финален отчет Одиторски доклад Изработени и поставени визуализационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз