Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0257-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Уеб приложение за анализ и оптимизация на телефонни сметки
Бенефициент: „БИЛСБГ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да подкрепи устойчивото и конкурентноспособно развитие на „БИЛСБГ” ЕООД като стартиращо предприятие с потенциал за разработване на пазарноориентрани иновативни продукти, което да се наложи като лидер в разработването на софтуер и по точно уеб приложния имащи за цел да оптимизират разходите по различни видове сметки, както на българския така и на европейския и световния пазар
Дейности: 1. Разходи за възнаграждение.
2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
3. Изработване на икономическа, финансова и техническа оценка
4. Изготвяне на бизнес анализ
5. Изготвяне на системен анализ
6. Интернет страница
7. Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
8. Разходи за одит
9. Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 295 545 BGN
Общ бюджет: 317 495 BGN
БФП: 285 746 BGN
Общо изплатени средства: 285 746 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 285 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 312 BGN
2014 172 517 BGN
2015 56 917 BGN
285 746 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 242 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 865 BGN
2014 146 639 BGN
2015 48 380 BGN
242 884 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 447 BGN
2014 25 878 BGN
2015 8 538 BGN
42 862 BGN
Финансиране от бенефициента 32 838 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Назначени на трудов договор екип за изпълнение на проекта
Индикатор 9 Изготвен бизнес-анализ
Индикатор 10 Изготвен системен анализ
Индикатор 11 Изготвена икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт
Индикатор 12 Доставени дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за извършване на предвидените НИРД във връзка с разработването на иновативния софтуерен продукт
Индикатор 13 Наем на офис и обезпечаване на оперативната му дейност
Индикатор 14 Изработена интернет страница
Индикатор 15 Разработени промоционални материали за популяризиране на иновативния софтуер
Индикатор 16 Изработена информационна табела и информационни стикери за закупените по проекта ДМА - броя информационни табели
Индикатор 17 Изработена информационна табела и информационни стикери за закупените по проекта ДМА -информационни стикери за закупените по проекта ДМА
Индикатор 18 Одиторски доклад
Индикатор 19 Създадени работни места в сферата на НИРД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз