Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0261-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Филтърни среди от нетъкан текстил“
Бенефициент: „Е-СОЛАР“ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.12.2012
Начална дата: 15.02.2013
Дата на приключване: 15.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е конкурентно и ефективно да се внедри в производството иновативната еко и енергоспестяващи технология за производство на „Филтърни среди от нетъкан текстил“, с което да се постигне устойчивост на резултатите при опазване на околната среда и увеличаване на икономическия ефект.
Дейности: Изготвяне на патентни досиета
Разходи за консултантски услуги
Организация и управление на проекта
Информираност и публичност
Подготовка на проектно предложение
Маркетинг на продукта
Работни изпитания
Одит на проекта
Анализи и оценка на на разработвания иновативен продукт
Финализиране на опитни образци
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 319 825 BGN
Общ бюджет: 328 085 BGN
БФП: 295 277 BGN
Общо изплатени средства: 295 277 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 295 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 118 889 BGN
2014 121 586 BGN
2015 54 802 BGN
295 277 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 250 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 101 056 BGN
2014 103 348 BGN
2015 46 581 BGN
250 985 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 833 BGN
2014 18 238 BGN
2015 8 220 BGN
44 292 BGN
Финансиране от бенефициента 35 536 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 Финализиран опитен образец на ФСНТ
Индикатор 5 Финализиран опитен образец на инсталация за производство на ФСНТ
Индикатор 6 Подадено е пълно патентно досие в Патентно ведомство на Република България,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз