Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0069-C0001
Номер на проект: ESF-2116-03-02005
Наименование: Адаптиране към икономиката на знанието чрез учение през целия живот
Бенефициент: "Пертито" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 24.01.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Развитие и повишаване на професионалните и езикови компетентности на служителите на „Пертито” ЕООД, повишаване на конкурентоспособността на дружеството, създаване на условия за устойчива заетост чрез обучение на заетите лица и насърчаване развитието на човешките ресурси
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта За успешната реализация на заложените по проекта цели и дейности, за планирането и осигуряването на необходимите ресурси, се предвижда създаването на екип за управление на проекта, включващ: ръководител проект, координатор, експерт обучителна дейност, организатор обучителна дейност, счетоводител. Екипът ще извършва дейности по: осъществяване на оперативно наблюдение на процесите и обученията, провеждане на работни срещи, текущ контрол, подготовка на тръжни процедури, изготвяне на междинен/ни технически доклад/и и заключителен технически доклад; полугодишни и годишен доклад за напредъка на проекта; междинен и финален финансов отчет; откриване на специална сметка за осъществяване на авансовите и финални разплащания; дейности за информираност и публичност;отчитане на резултатите по проекта.
Дейност 2. Организиране и провеждане на мотивационен семинар Продължителността на семинара ще бъде 3 часа и ще се проведе в наета за целта зала. Семинарът ще завърши с попълване на анкетна карта /Приложение 2.1 към „Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по настоящата схема/ от всеки обучаващ се, необходима за сформиране на квалификационен и обучитекен курсове. С цел оповестяване началото на проектните дейности на семинара ще бъдат поканени представители на национални медии.
Дейност 3. Избор на обучаваща организация Дейностите по този елемент включват: Подготовка на документация за провеждане на процедура по събиране на три оферти, по обособени позиции, включваща: минимални изисквания, на които трябва да отговаря кандидата; изисквания към офертите; образец на оферта; критерии за оценка на оферта; проект на договор; Събиране на три оферти; Избор на изпълнител - Съставяне на вътрешно – оценителна комисия; разглеждане и класиране на офертите; избор на изпълнител; Сключване на договор с избрания изпълнител
Дейност 4. Обезпечаване на дейностите по проекта с необходимите материали и консумативи. Изборът на Изпълнител – доставчик на материалите и консумативите ще се проведе в съответствие с ПМС 55/ 12.03.2007 и изискванията на настоящата процедура. Дейностите по реализирането на този елемент включват: Събиране на една оферта за предвидените доставки, като задължително е включването на екологични критерий при закупуването на материали и консумативи /да подлежат на рециклиране, да са без съдържание на вредни вещества, да не водят след употреба до замърсяване на околната среда/; Сключване на договор с избрания доставчик; Изпълнение на договора с доставчика (доставка на материали и консумативи).
Дейност 5. Организиране и провеждане на квалификационен курс за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Аниматор в туризма”, специалност „Туристическа анимация”. В курса ще бъдат включени 15 лица. Продължителност на обучението: 960 учебни часа. Квалификационният курс трябва да включва: 1.Обща задължителна професионална подготовка 2.Отраслова професионална подготовка 3.Специфична професионална подготовка. Учебният план и учебната програма за обучението, по дни и часове, ще бъде разработена от обучаващата организация - съобразена с изискванията на Възложителя. Обученията ще се провеждат в гр.Варна, в учебна/и зала/и, наета/и за провеждане на курсовете или, предоставена от избрания изпълнител на услугите. Квалификационният курс ще завърши с полагане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация. След преминаване на обучението по професията обучаваните следва да притежават знания и умения за: осъществяване на спортна, детска, фолклорна и хотелска анимация на български и чужд език; осъществяване на безопасно провеждане на различни анимационни програми; проверяване на различните устройства, помещенията и съоръженията, използвани за провеждане на забавленията за туристите; прилагане на процедури в случай на пожар, наводнение, терористичен акт или друго необичайно събитие в местата на провеждане на туристическа анимация; подготовка на отчети за проведените анимационни мероприятия
Дейност 6. Организиране на обучителен курс по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”–“Английски език”.
Дейност 7 „Организиране и провеждане на заключителен семинар”
Дейност 8 Информационно ослужване на проекта
Дейност 9 Вътрешен и външен контрол
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 532 BGN
Общ бюджет: 24 402 BGN
БФП: 24 402 BGN
Общо изплатени средства: 24 398 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 306 BGN
2014 17 092 BGN
2015 0 BGN
24 398 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 210 BGN
2014 14 528 BGN
2015 0 BGN
20 738 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 096 BGN
2014 2 564 BGN
2015 0 BGN
3 660 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз