Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0146-C0001
Номер на проект: ESF-2116-09-12002
Наименование: Квалификация на служителите в БРБ Инженеринг ООД, гаранция за устойчива заетост
Бенефициент: "БРБ-Инженеринг" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 24.01.2013
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е повишаване на адаптивността на работната сила на „БРБ Инженеринг” ООД, както и нейната конкурентноспособност в контекста на стратегическите цели на ОПРЧР и Лисабонската стратегия.
Дейности: Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския екип (ръководител, координатор, счетоводител) на проекта и ясно разпределение на задачите и отговорностите в този екип. На основата на предложението в Проекта и в съответствие с Договора за неговото осъществяване се сформира окончателно основният управленски екип и се определят отговорниците по отделните задачи. Основният управленски екип трябва да осигури успешното изпълнение и отчитане на Проекта. Ключовите фигури в него са: • Ръководителят е отговорен за цялостната реализация на Проекта, в това число – разпределянето на задачите и координиране дейността на другите членове на екипа, планирането на месечната дейност и подготвянето на отчети, контролиране изпълнението на месечния план-график и спазване сроковете за изпълнение на задачите, при завършване на проекта отчита неговото целостно изпълнение и осигурява приемането му от Агенцията по заетостта при МТСП. • Координаторът по Проекта ще има задължението да координира дейността по проекта между Водещата организация и Подизпълнителя, участва в организирането и контролирането на учебния процес, отговарят за популяризирането на Проекта и резултатите от него, подпомага счетоводителя по отчитането на Проекта. • Счетоводителят обработва подадената му счетоводна документация и участва в изготвянето на отчети.
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител съгласно действащото законодателство. Провеждане на процедура за избор на изпълнител с една обособена позиция: 1. Провеждане на обучение за придобиване професионална квалификация по професия 521100 Стругар – 300 часа, 1-ва квалификационна степен
Дейност 3: Изработване на детайлизиран график за осъществяване на конкретните задачи по проекта и определяне на конкретни отговорници. В съответствие с Плана за действие по Проекта Управленският екип изработва детайлната разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по Проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение.
Дейност 4: Изработване, организация и осъществяване на съпътстваща програма за визуализация на проекта. Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща провеждането на две презентации, на които ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на първата презентация ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати. Втората презентация ще се проведе при приключването на Проекта и ще има характер на своеобразен обществен отчет за направеното по него и постигнатите резултати, както и за проблемите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на Водещата организация информационна табела за Проекта, както и дизайн, предпечат и печат на информационни брошури ще допринесе за информираноста на широк кръг заинтересовани лица и популяризирането на Проекта и Оперативната Програма.
Дейност 5: Окончателно утвърждаване на състава на целевата група. Изготвяне на списъци със 15 лица за включване в обучението и сформиране на 1 група, за обучение по професия 521100 Стругар – 300 часа, 1-ва квалификационна степен Възможни са промени в първоначалния състав на целевите групи, изготвен при подаване на проектното предложение, но се предвижда състава на целевата група да бъде съгласуван с ДО преди стартиране на обучението и изготвяне на графика за обучение.
Дейност 6: Подготовка, организация и осъществяване на учебния процес. Предварителната подготовка на учебния процес ще се извърши от Ръководния екип и координатора на Проекта. Осъществяването на учебния процес да бъде възложено на подизпълнител, с цел по-голяма прозрачност на възлаганото обучение и намиране на оптимално съотношение цена-качество на обучението. За определяне на подизпълнител на Проекта ще бъдат спазени всички изисквания на Българското и Европейското законодателство. След сключване на договор за провеждане на обученията, съвместно с изпълнителя ще бъдат сформирани групи за обучение, както и график, съобразен с натовареността на обучаемите лица. Основната цел на обучението е придобиване на професионални знания и умения по професия Стругар, повишаване на конкурентноспособността и адаптивността на заетите лица и даване възможност за равни възможности на групи с риск от изключване на пазара на труда. Обучението ще бъде проведено в гр. Стара Загора Успешното приключване на дейностите по проекта ще дадат възможност за запазване на сегашното ниво и увеличаване на заетостта във ВО. Формата на обучение е дневна, с откъсване от работния процес.
Дейност 7: Изготвяне на финален отчет по проекта За успешното провеждане и изпълнение на предложения Проект Ръководителят на проекта ще има задължението да изготви и представи пред Агенцията по заетостта при МТСП междинни отчети за извършените дейности и краен финансов и технически отчети – съвместно със счетоводителя на Проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велес МТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 380 BGN
Общ бюджет: 12 642 BGN
БФП: 10 114 BGN
Общо изплатени средства: 10 113 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 076 BGN
2014 8 037 BGN
2015 0 BGN
10 113 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 765 BGN
2014 6 832 BGN
2015 0 BGN
8 596 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 311 BGN
2014 1 206 BGN
2015 0 BGN
1 517 BGN
Финансиране от бенефициента 2 595 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз