Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0183-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-11013
Наименование: Ефективно бъдеще за "СИС Индустийс" ООД с квалифициран персонал
Бенефициент: "СИС ИНДУСТРИЙС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 24.01.2013
Дата на приключване: 31.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: • повишаване на квалификацията и производителността на труда • повишаване адаптивността и конкурентноспособността на персонала • укрепване на системите за развитие на човешките ресурси във фирмата; • създаване на добри практики и модел с цел повишаване на информираността на работодателите в страната • създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието • осигуряване на устойчива заетост, в условията на финансова и икономическа криза
Дейности: Дейност 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучение по част от професия „Техник – технолог в ХВП”, специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки” по 55 ПМС. Изборът на изпълнител ще бъде извършен съгласно ПМС № 55/12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз. – процедура – открит избор
Дейност 4. Дейности за информиране и публичност. изработката на: 965 флаера с информация за проекта, разпространени в магазинната мрежа на фирмата – Кандидат и търговските партньори; 250 брошури, разпространени в търговските представителства в страната и чужбина 1 /една/ информационна табела, съдържащи логата на ЕС, ЕСФ и АЗ, информация за източниците на финансиране, номер на бюджетната линия, цели на програмата, наименование на проекта, цел на проекта, срок за изпълнение;  5 /пет/ информационни плаката за проекта, които ще бъдат разлепени в залите за обучение и производствените цехове на Кандидата;
Дейност 3. Провеждане на обучение по част от професия професия „Техник – технолог в ХВП”, специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки” Програмата на обучението ще включва лекции и практични занимания, съгласно модулите в Утвърдена учебна програма от НАПОО по част от професия „Техник – технолог в ХВП”, специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки” Необходимо е учебните програми да съответстват на установените нужди на предприятието и да бъдат насочени към упражняваната сфера на дейност и професия на работниците; След завършване на обучението, на участниците ще бъдат издадени Удостоверения, обр.3-37 на МОНТ
Дейност 1. Администриране и управление на екипа. Подбор на членовете на екипа за организация и управление на проекта – управленски и експертен персонал; Сключване на договори с членовете на екипа; Провеждане на съвещание на проектния екип и разпределение на задълженията. Провеждане на регулярни работни срещи. Водене на документацията и организирането й в съответсвие с изискванията на ОП РЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 326 888 BGN
Общ бюджет: - 704 BGN
БФП: - 738 BGN
Общо изплатени средства: 251 943 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 378 BGN
2014 0 BGN
2015 186 565 BGN
251 943 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 571 BGN
2014 0 BGN
2015 158 580 BGN
214 151 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 807 BGN
2014 0 BGN
2015 27 985 BGN
37 791 BGN
Финансиране от бенефициента 140 095 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз