Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0067-C0001
Номер на проект: ESF-2116-03-02004
Наименование: Квалифицирани и мотивирани служители - успешен бизнес
Бенефициент: "МОНТАЖИ - ВАРНА" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 17.01.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството и адаптивността на работната сила и постигане на устойчива заетост на служителите във фирмата. Постигане на по-висока конкурентоспособност на служителите ни, благодарение на ново придобити знания и умения. Предоставяне на услуги с по-висока добавена стойност, което ще доведе до увеличаване на конкурентоспособност на фирмата
Дейности: Подготовка и организиране на работата. Изготвяне на информационни материали, провеждане на пресконференция и подготовка на цялостната документация за провеждане на избор на изпълнител. Първите два месеца от реализацията на проекта са предвидени утвърждаване на график и организиране работата на екипа за изпълнение на поетите дейности по проекта. Предвидено е провеждане на работна среща на екипа за реализация на поетите ангажименти и координация на работата. За представяне и популяризиране на проекта предвиждаме провеждане на пресконференция. Целта е чрез средствата за масова информация да се постигне по-висока информираност сред общността за целите и етапите на проекта. За осигуряване на изпълнение на заложените дейности в оптимален срок, на този етап от проекта ще бъде подготвена цялостната документация за провеждане на избор на изпълнители, съгласно изискванията ПМС 55 и Оперативната програма. Изпълнението на дейностите от избраните изпълнители са изместени по-напред в графика, за да се осигури оперативно време за извършване на процедурата за избор и евентуалното й забавяне да не се отрази на сроковете и качеството на реализация на проекта. През този период ще бъдат изработени информационните материали по проекта, които ще се разпространят във всички офиси на „Монтажи – Варна” АД.
Организация и координация на проектните дейности. Качественото изпълнение на проекта се основава на координация на дейностите и на ефективната комуникация между служителите на водещата организация, избраните външни изпълнители и Възложителя по проекта. Ето защо, за да се гарантира постигане на заложените по проекта количествени и качествени резултати, ние сме осигурили тричленен екип за управлението му, който е подбран на база на опит и квалификация, и репутация сред служителите.
Обучение за част от професия, специалност “Заваряване”, код 5210901, 28 лица, 200 часа В рамките на настоящия проект ще се проведе обучение на 28 наши служители по специалност “Заваряване”. Разпределянето им в три групи се налага поради факта, че служителите ни са заявили необходимост от два различни специфични начини на заваряване: ъглови шевове и заварки тръби. В отговор на заявените нужди, кандидата по проекта е заложил точно такива обучения, така че в максимална степен да удовлетвори желанията и потребностите на служителите си. Обучението ще е с продължителност 200 учебни часа, в съответствие с изискванията на програмата.
Чуждоезиково обучение по английски език, 14 лица, 300 часа В рамките на настоящия проект ще се проведе чуждоезиково обучение на 14 наши служители по английски език. Обучението по английски език е заложено като дейност в настоящия проект като отговор на заявените от служителите ни потребности. Курсът ще е с продължителност 300 учебни часа, в съответствие с изискванията на програмата.
Лична ефективност и развитие, 120 лица, 30 часа В рамките на настоящия проект ще се проведе обучение на 120 наши служители по лична ефективност и развитие. Обучението по е заложено като дейност в настоящия проект като отговор на заявените от служителите ни потребности. Курсът ще е с продължителност 30 учебни часа, в съответствие с изискванията на програмата.
Анализ на ефективността, оценка на изпълнението и провеждане на пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности. В рамките на последните два месеца от реализацията на проекта ще бъде проведен анализ на ефективността, който ще се базира както на отчетната документация, така и на провеждания текущ контрол от екипа за управление. Единствено на база на този анализ може да се изготви реална оценка на изпълнението на проекта и постигане на заложените цели. Предвидено е провеждане на заключителна пресконференция, в рамките на която ще бъдат представени пред средствата за масова информация и общността резултатите от проведения анализ и от оценката на изпълнението на проекта. Целта е чрез средствата за масова информация да се постигне по-висока информираност сред общността за преките и косвените резултати от осъществяването на проекта.
Предварителен, текущ и последващ контрол. В цялостната идея на предложението ни е заложена необходимостта от адекватен контрол на качеството, количеството и сроковете за изпълнение на всяка от дейностите. Ето защо екипът за управление на проекта ще осъществява текущ контрол и ефективен вътрешен мониторинг, на базата на който ще бъде анализирано нивото на постигане на заложените цели, рисковете, които могат да възникнат в хода на реализация на дейностите и начините за неутрализирането им. Отчетността по проекта ще бъде изготвяна коректно и в срок, съгласно изискванията по програмата. Ще се изготвят междинни доклади, съдържащи пълна информация за всички аспекти на изпълнението на дейностите за съответния период. Освен това ще бъде осигурен пълен достъп до техническата и финансова документация по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велес МТ" ЕООД
"Диавелли" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 915 BGN
Общ бюджет: 53 614 BGN
БФП: 42 891 BGN
Общо изплатени средства: 46 243 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 383 BGN
2014 36 859 BGN
2015 0 BGN
46 243 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 976 BGN
2014 31 331 BGN
2015 0 BGN
39 306 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 407 BGN
2014 5 529 BGN
2015 0 BGN
6 936 BGN
Финансиране от бенефициента 11 729 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз