Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0160-C0001
Номер на проект: ESF-2116-06-11006
Наименование: Повишаване капацитета на служителите на производителноста на компанията
Бенефициент: Прокс - 2 ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 31.01.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Родопи
Описание
Описание на проекта: Повишаване адаптивността, устойчивостта и качеството на човешкия капитал в „Прокс - 2” ООД чрез провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и компетенциите на служителите. Проектът следва да допринесе за осигуряването на квалифицирана и гъвкава работна ръка, която да представлява гаранция за високо и стабилно равнище на заетостта на работната сила в България. Реализацията на проекта е предпоставка за повишаване конкурентоспособността на българската икономика, основана на знанието в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия.
Дейности: Сформиране на екип по проекта и сключване на граждански договори с членовете му. Сформиране на екип по проекта и сключване на граждански договори с членовете му, детайлно разписване на ангажиментите и отговорностите им.
Подготовка и провеждане на тръжни процедури за възлагане на дейности на външни изпълнители. Екипа по проекта ще подготви документацията за избор на изпълнители в съответствие със законовата рамка и изискванията на оперативната програма. Подготовката на тръжните документации, както и провеждането на самите процедури ще бъдат съгласувани с Възложителя на всеки етап, за да бъде избегната всяка възможност за неточности и несъответствия, както и за да се гарантира качество на изпълнението.
Подписване на договори с външните изпълнители и подготовка на групите за обучение. В резултат на реализацията на предходната дейност ще бъдат избрани изпълнители, с които ще се подпишат договори, съгласно изискванията на ПМС 55. Ще бъдат окончателно сформирани групите за провеждане на обученията и служителите ни ще бъдат своевременно информирани за това, в резултат на което ще се намали значително риска от непостигане на целите на проекта, поради невъзможност за осигуряване на редовни присъствия на обучаемите лица.
Провеждане на обучение за сътрудник в бизнес услуги В рамките на предходната дейност ще бъде уточнен списъка на служителите, които ще бъдат обучени по тази професия. За успешната реализация на обучението първоначално ще бъдат уведомени всички лица за периода, съдържанието и времето за провеждане на обучението. Всеки включен в курса служител ще премине 300 часово обучение, реализирано в рамките на шест месеца, като в края му ще се яви на изпит за проверка на натрупаните знания и умения. Необходимостта от тази дейност произтича от изразената нужда на служителите ни да повишат своята квалификация и е в пряка връзка с идентифицираните проблеми в компанията.
Провеждане на обучение за машинен оператор В рамките на дейност 3 е уточнен списъка на служителите, които ще бъдат обучени по тази професия. За успешната реализация на обучението първоначално ще бъдат уведомени всички лица за периода, съдържанието и времето за провеждане на обучението. Всеки включен в курса служител ще премине 300 часово обучение, реализирано в рамките на шест месеца, като в края му ще се яви на изпит за проверка на натрупаните знания и умения. Необходимостта от тази дейност произтича от изразената нужда на служителите ни да повишат своята квалификация и е в пряка връзка с идентифицираните проблеми в компанията.
Провеждане на обучение за заварчик В рамките на дейност 3 е уточнен списъка на служителите, които ще бъдат обучени по тази професия. За успешната реализация на обучението първоначално ще бъдат уведомени всички лица за периода, съдържанието и времето за провеждане на обучението. Всеки включен в курса служител ще премине 300 часово обучение, реализирано в рамките на шест месеца, като в края му ще се яви на изпит за проверка на натрупаните знания и умения. Необходимостта от тази дейност произтича от изразената нужда на служителите ни да повишат своята квалификация и е в пряка връзка с идентифицираните проблеми в компанията.
Провеждане на обучение по дигитална компетентност Всяка от двете сформирани групи по дейност 3, ще премине 45 часово обучение по дигитални умения, реализирано в рамките на три месеца, като в края му ще се яви на изпит за проверка на натрупаните знания и умения. Необходимостта от тази дейност произтича от изразената нужда на служителите ни да повишат дигиталните си умения и е в пряка връзка с идентифицираните проблеми в компанията.
Провеждане на обучение по управление на времето и стреса и комуникационни умения Всяка от двете сформирани групи по дейност 3, ще премине 30 часово обучение по управление на времето и стреса и комуникационни умения, реализирано в рамките на три месеца, като в края му ще се яви на изпит за проверка на натрупаните знания и умения. Необходимостта от тази дейност произтича от изразената нужда на служителите ни да повишат ключовите си умения и е в пряка връзка с идентифицираните проблеми в компанията.
Приключване на обучението, обобщаване и анализ на резултатите. След провеждането на финалните изпити за всички обучени служители, които ги издържат ще бъдат издадени съответните документи, съгласно изискванията на НАПОО. Провежданите в рамките на реализация на дейностите анкети ще бъдат събрани и данните от тях ще бъдат обобщени. За установяване на качеството на дейностите и удовлетвореността на служителите ще бъде изготвен доклад, включващ анализ на резултатите от обученията, базиращ се на данни от анкетите и информация от обучителите.
Организация, управление, вътрешен мониторинг и информиране и публичност. Ролята на екипа за управление на проекта ще бъде организиране, управление, координация и отчитане, както и вътрешен мониторинг на дейностите, който се състои и в извършване на проверки на място в хода на реализация на проекта и в събиране на обратна връзка от страна на обучаваните служители, които ще служат за контрол на качеството на провежданите обучения. Предвижда се да се извършва текущо наблюдение, проверки и оценка относно изпълнението на всяка от дейностите по проекта. Дейностите по информиране и публичност ще бъдат съблюдавани да съответстват изцяло както на заложените по проекта количества, така и на всички изисквания по програмата. От изключителна важност е и акуратното отчитане на дейностите по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велес МТ" ЕООД
"ТРАКИЯ ПРЕС - ПР" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 060 BGN
Общ бюджет: 25 010 BGN
БФП: 25 010 BGN
Общо изплатени средства: 25 009 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 012 BGN
2014 19 997 BGN
2015 0 BGN
25 009 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 260 BGN
2014 16 997 BGN
2015 0 BGN
21 257 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 752 BGN
2014 2 999 BGN
2015 0 BGN
3 751 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз