Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0124-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07018
Наименование: "Инвестиции за развитие чрез обучение на човешките ресурси в Инвестбанк АД"
Бенефициент: "ИНВЕСТБАНК" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 17.01.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Придобиване и усъвършенстване на ключовите компетенции, водещи към повишаване на адаптивността, устойчивостта и професионалното представяне на човешкия капитал в Инвестбанк АД чрез провеждане на обучения на служителите с цел развитие на техните ключови умения, респективно осигуряване на по-висока конкурентноспособност и пазарна реализация на банката.
Дейности: Дейност № 1 „Сформиране на екип за подготовка и изпълнение на проектните дейности ” В рамките на изпълнението на тази дейност ще бъде сформиран екип за управление изпълнението на проектните дейности. За целите на проекта членовете на екипа ще сключат граждански договори за почасова работа на базата заповед за назначаване на екип.
Дейност № 2 „Провеждане на процедури по ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за избор на външни изпълнители ” Описание: Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС 55 от 12.03.2007 г. за следното: 1. Избор на външен изпълнител за доставка на материали и консумативи за целите на провеждане предвидените в рамките на проекта обучения. 2. Избор на външен изпълнител за обезпечаване на дейностите по визуализация и публичност на проекта: организация на 2 пресконференции, 15 информационни табели, 241 информационни листовки и 2 публикации в периодичен печат. 3. Избор на външен изпълнител – доставчик на обучение по английски език, на обучение по дигитални компетенции и на обучение за придобиване на знания и умения в областта на търговската ефективност. 4. Избор на външен изпълнител – доставчик на канцеларски материали и консумативи за целите на администриране на проектните дейности. Обосновка: чрез провеждане на гореописаните процедури се цели да бъдат избрани най-добрите, отговарящи на нуждите на предприятието, доставчици и изпълнители за изпълнение на планираните в проекта дейности по ПМС № 55 от 12.03.2007 г. при спазване основните принципи на откритост, прозрачност и конкурентост при избора. Натовареността на служителите на работното място, необходимостта от специфична експертиза и спазването на принципите на обективност и независимост при изпълнението на заложените проектни дейности обосновават избора на външни изпълнители за горепосочените дейности.
Дейност № 3 „Провеждане на обучения” Изпълнение на дейността ще протече в 2 основни етапа: Етап 1: Подготовка за изпълнението на дейността, което включва следното:  Прецизиране на времевия график на провеждане на обученията като гаранция за ефективното и навременното изпълнение на заложените в проекта обучения.  Провеждане на входящо атестиране на обучаемите лица с цел определяна на текущото ниво на компетенции за адаптиране на учебните програми и разпределение на обучаемите в конкретни групи по нива и компетенции. Доставчикът на обучение ще бъде задължен да осигури необходимите учебници/учебни помагала за целите на конкретното обучение, зали за провеждане на обученията (там, където е необходимо), допълнителна презентационна техника. Етап 2: Провеждане на обучения за 241 заети лица от централно управление и клоновата мрежа на Инвестбанк АД, както следва: 1. 1. Обучение за придобиване на умения за общуване на английски език – ключова компетентност № 2: 2. Обучението по английски език ще обхване общо 53 служители на банката, разпределени в 5 групи обучаеми лица: 3 групи в град София, 1 група в град Варна и 1 група в град Бургас. Броят обучаеми, включени в 1 група, ще е максимално 15 човека. Всяка една група обучаеми по английски език ще премине през обучение с хорариум от 300 учебни часа при покриване на 3 компетентности езикови нива в съответствие с европейската езикова квалификационна рамка, като всяко едно ниво ще бъде с продължителност 100 учебни часа. Обученията ще се провеждат при присъствена вечерна форма на обучение. За целите на обучението в град София ще бъде използвана една от учебните зали на банката в град София и 1 ще бъде предоставена от външния изпълнител, избран по реда и условията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. За обученията в градовете Бургас и Варна избраният външен изпълнител по реда и условията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. ще следва да обезпечи необходимите учебни зали. Външният изпълнител ще следва да обезпечи и необходимия брой учебници/учебни помагала за всяко едно обучаемо лице. Обучението предвижда всяко едно ниво да завършва с финален тест. На успешно приключилите 3-те нива обучаеми лица ще бъдат издадени сертификати/удостоверения. 2. Обучения за придобиване на дигитална компетентност – ключова компетентност № 4: Обучението по дигитални компетенции ще обхване общо 64 служители на банката, разпределени в 7 групи обучаеми лица: 2 групи в град София, 1 група в град Видин, 1 група в град Варна, 1 група в град Разград, 1 група в град Бургас и 1 група в град Стара Загора. Максималният брой обучаеми лица в една група ще е 15 човека. Всяка една група обучаеми по дигитални компетенции ще премине през обучение с хорариум от 45 учебни часа. Обученията ще се провеждат при присъствена дневна, вечерна и съботно-неделна форма на обучение. Обученията ще бъдат провеждани на работните места на обучаемите лица, като избраният външен изпълнител по реда и условията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. ще следва да обезпечи необходимата презентационна техника, учебници/учебни помагала, както и допълнителни мобилни компютърни конфигурации за целите на обучението в случай на необходимост. Обучението ще завършва с провеждане на финален тест от страна на обучаемите лица. На успешно издържалите теста обучаеми лица ще бъдат издадени сертификати/удостоверения. 3. Обучения за придобиване на умения в областта на търговската ефективност – ключова компетентност № 5: Обучението по тема „Търговска ефективност” ще обхване 124 служители на банката, разпределени в 9 групи обучаеми лица: 2 групи в град София, 2 групи в град Велико Търново, 2 групи в град Варна, 2 групи в град Пловдив и 1 група в град Бургас. Максималният брой обучаеми лица за една група е 15 човека. Всяка една група обучаеми в областта на търговската ефективност ще премине през обучение с хорариум от 30 учебни часа. Обученията ще се провеждат при присъствена дневна и съботно-неделна форма на обучение. За целите на провеждане на обученията избраният външен изпълнител по реда и условията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. ще следва да обезпечи необходимата учебна зала, както и учебници/учебни помагала. Обучението ще завършва с провеждане на финален тест от страна на обучаемите лица. На успешно издържалите теста обучаеми лица ще бъдат издадени сертификати/удостоверения. В качеството си на водеща организация по настоящия проект Инвестбанк АД ще изгради подходяща и ефективна система за мониторинг, контрол и оценка на качеството на провежданите от външния изпълнител обучения. Успешно издържалите изпитите лица ще получат съответните сертификати/удостоверения и не на последно място, в края на обучението, доставчиците на обученията ще са задължени да предоставят доклади за обема и качеството на извършените от тях услуги, в това число и препоръки за необходимостта от бъдещи инициативи на дружеството за допълнително развитие и усъвършенстване на ключовите компетентности на служителите. Обосновка: Описаната по-горе дейност е ключова за постигането на специфичните цели, заложени в проекта, съответно общите цели, свързани с повишаване на производителността, гъвкавостта и адаптивността на заетите лица в дружествата. Провеждането на планираните обучения за заети лица в Инвестбанк АД ще повиши квалификацията и компетентността на персонала, респективно експертния капацитет на всички нива на организационната структура, което се явява ключов фактор за създаването на устойчивост за развитие на дружеството и повишаването на неговата конкурентоспособност. Не на последно място, осигуряването на достъп до съвременни методи на обучение по актуални теми ще подобри адаптивността и пригодността на заетите към икономика основана на знанието и ще подобри качеството на техния трудов живот.  Заложените в проекта чуждоезикови обучения отговорят изцяло на индивидуалните нужди на целевата група и на нуждите на работодателя. В посочените обучения са включени заети лица от цялата структура на банката, чиито работни задължения и отговорности, както и представянето им като цяло, зависят до голяма степен от нивото им на чуждоезикова компетентност. Това са мениджъри, експерти и специалисти, които общуват с банките кореспонденти и чуждестранни партньори на банката или следва да могат да осъществяват тази комуникация, за да израстнат професионално и да бъдат повишени. Нещо повече, владеенето на чужди езици е ключов инструмент за успешното боравене със софтуерни продукти, включване в обучения и обмен на добри практики, организирани от банката. С оглед на гореизложеното, провеждането на заложените в проекта чуждоезикови обучения е основен фактор за повишаване качеството на работната сила и тяхната адаптивност, което ще повлияе пряко върху повишаването на конкурентоспособността на дружеството.  Заложеното в проекта обучение по дигитални компетенции отговаря на идентифицираните нужди на планираните да вземат участие в него заети лица от различни структурни звена в дружеството. Това са служители, чиято ефективност на работното място зависи пряко от техните знания и умения за разпознаване на проблемни ситуации, анализ на данни, екстраполация, обобщаване и прецизно анализиране на бази с данни и др. С оглед на гореизложеното, обучението се явява ключов фактор за повишаване на личната ефективност на заетите лица и производителността на труда в дружеството като цяло.  Заложеното в проекта обучение в областта на търговската ефективност е обвързано с естеството на работа на служителите и по-специално за определяне на търговските цели, етапите на търговския процес, методи и техники за управление на търговския процес за повишаване на неговата ефективност, което ще повиши качеството на обслужване на клиентите и на търговската ефективност като цяло като фактор за повишаване конкурентоспособността на банката.
Дейност № 4 „Дейности по обезпечаване на информация и публичност на проекта” Описание: В рамките на тази дейност са предвидени следните дейности по обезпечаване на информация и публичност на изпълнението на проекта:  провеждане на 2 (две) пресконференции в началото и в края на проекта с всички заинтересовани страни за оповестяване на планираните и съответно постигнатите резултати от неговата реализация;  изработка на 241 (двеста четиридесет и една) информационни листовки, които ще бъдат раздадени на обучаемите лица и на участниците в планираните пресконференции, съдържащи най-малко следната информация на корицата: логото на ЕСФ и ОП РЧР, наименованието на проекта, пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, текст „Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”, флагът на ЕС;  изработка на 15 (петнадесет) броя информационни табели, съдържащи най-малко следната информация: името на проекта, логото на ЕС, позоваване на ЕСФ, посланието „Инвестира във вашето бъдеще”, позоваване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Информационните табели ще бъдат използвани за визуализиране на учебните зали, в които ще се провеждат обученията.  Осъществяване на 2 (две) публикации в печатни издания, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, съдържащи най-малко следната информация: логото на ЕСФ и ОП РЧР, наименованието на проекта, пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, изречението „Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”, флагът на ЕС;  периодично публикуване и актуализиране на информацията за напредъка на проекта на електронната страница на банката  на всеки продукт по проекта: бланки, табели, отчетна документация във връзка с изпълнението на дейностите и др., ще бъде отбелязан финансовия принос на Общността и ще бъдат поставени логата на ЕС и ОП РЧР. Обосновка: Описаните мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент на ЕК №1828/ 2006 и Регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на ОП РЧР.
Дейност № 5 „Управление, координация, мониторинг и отчитане на проектните дейности” Описание: Тази дейност предвижда спазване на план- графика за изпълнение на проекта, стриктно придържане към разписаните дейности в проекта и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол по осъществяване на дейностите и по отношение на външните изпълнители, избрани по реда и условията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г.; анализиране и оценка на дейности, документи и др. Обосновка: Описаната дейност е заложена да обезпечи успешната реализация на проекта посредством постоянен процес на управление, координация, наблюдение и отчитане.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велес МТ" ЕООД
ЛЕНГУИДЖ ХАУС ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 965 BGN
Общ бюджет: 120 172 BGN
БФП: 84 121 BGN
Общо изплатени средства: 84 121 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 193 BGN
2014 66 928 BGN
2015 0 BGN
84 121 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 614 BGN
2014 56 889 BGN
2015 0 BGN
71 503 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 579 BGN
2014 10 039 BGN
2015 0 BGN
12 618 BGN
Финансиране от бенефициента 36 842 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз