Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0106-C0001
Номер на проект: ESF-2116-07-12003
Наименование: Инвестиции за европейско качество и производителност
Бенефициент: "МЕБЕЛ-СТИЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 29.01.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството и адаптивността на работната сила и постигане на устойчива заетост на служителите във фирмата. Постигане на по-висока конкурентоспособност на служителите ни, благодарение на ново придобити знания и умения. Предоставяне на услуги с по-висока добавена стойност, което ще доведе до увеличаване на конкурентоспособност на фирмата.
Дейности: Организация и управление на проекта В началото на проекта ще проведем среща, на която ще се изгради работен екип, ще се разработи комуникационна стратегия, ще се състави подробен план за работа и ще се определят отговорници за отделните дейности, съобразно предварително изработения график за работа. Екипът по проекта ще се състои от трима души – ръководител, координатор и счетоводител. Предвиждаме месечни междинни срещи на създадения работен екип, които ще служат като средство за мониторинг и контрол на дейностите по проекта. Ще се решават евентуални проблеми, възникнали по време на осъществяването на проекта. Ще се следи текущата работа. Заключителната среща на екипа цели цялостна оценка на проекта, отчитане на слабости и грешки, както и добрите страни на работата.. Освен това ще се провеждат и изключителни оперативни срещи, когато това е необходимо. Екипът по проекта ще бъде отговорен и за изготвянето на тръжна документация за избор на изпълнители на предвидените обучения. Подготовката на съответните процедури ще започне от първия месец на проектното изпълнение и ще завърши с подписването на договори с избраните изпълнители по реда на ПМС 55. През целия 12 месечен период на изпълнение на проекта, екипът, сформиран в началото, ще гарантира неговото добросъвестно изпълнение, като упражнява непрекъснат контрол върху дейностите, следи графика за тяхното изпълнение, както и бюджета. Екипът ще бъде ангажиран и отговорен за административното обслужване на проекта във всяко направление - изпращане на покани, писма, факсове, телефонни обаждания, организиране на срещи, координиране на дейностите и др. Обезпечаването на административно-техническа подкрепа и постоянния мониторинг на проекта ще осигурят неговото качествено реализиране и постигането на устойчиви резултати. Ще бъдат изготвени междинен и краен отчет за изпълнението на проекта.
Дейности по информация и публичност В рамките на третия месец от реализацията на проекта ще бъде организирана пресконференция, на която ще могат да присъстват представители на медиите, фирми – партньори и всички заинтересовани страни. Организирането на срещата през третия месец се налага поради нуждата от оперативно време два месеца за избор на изпълнител на тази дейност. Предварително ще се ангажира и подготви зала и кратка презентация на проекта. Целта е да се запознаят медиите и широката публика със задачите, идеите и дейностите на проекта, да се възбуди обществен интерес към предстоящото обучение. Ще бъдат използвани различни медии като местната кабелна телевизия, вестници. В резултат от информационната кампания, която ще продължи по време на цялата реализация на проекта, очакваме да получим подкрепата на обществеността, изразяваща се в желание за участие в проекта, интерес към дейностите и положителна настройка към тях у целевата група. По време на проекта ще бъдат изработени и информационна табела, плакати и брошури, които ще дават информация за: безвъзмездната помощ от ЕС, разработения от нас проект, участниците в него, вида на обученията и др. Те ще носят логото на програмата. В допълнение към това ще бъде направена и една публикация в пресата при приключване на дейностите по проекта, за да се популяризират резултатите, които са постигнати пред още по-широк кръг от хора.
Провеждане на обучения за придобиване на част от професия В рамките на настоящата дейност ще се проведат следните обучения: Професия Оператор в дървообработването, специалност Произ-водство на мебели – 300 учебни часа; Професия Работник в дървообработването, специалност Производство на мебели – 200 учебни часа; Професия Работник в дървообработването, специалност Производство на тапицирани изделия – 200 учебни часа; Професия Шивач, специалност Шивачество – 200 учебни часа. В отговор на заявените нужди, кандидата по проекта е заложил точно такива обучения, така че в максимална степен да удовлетвори желанията и потребностите на служителите си.
Провеждане на обучения за придобиване на ключови компетенции: дигитални умения и управление на времето и ефективна комуникация В рамките на настоящата дейност ще се проведат следните обучения: Дигитални умения – 45 учебни часа; Управление на времето и ефективна комуникация – 30 учебни часа. Всички обучения са заложени изцяло в отговор на желанията и потребностите на служителите ни.
Анализ на ефективността и оценка на изпълнението В рамките на последният месец от реализацията на проекта ще бъде проведен анализ на ефективността, който ще се базира както на отчетната документация, така и на провеждания текущ контрол от екипа за управление. Единствено на база на този анализ може да се изготви реална оценка на изпълнението на проекта и постигане на заложените цели.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велес МТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 574 BGN
Общ бюджет: 124 271 BGN
БФП: 99 417 BGN
Общо изплатени средства: 99 405 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 315 BGN
2014 79 090 BGN
2015 0 BGN
99 405 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 268 BGN
2014 67 227 BGN
2015 0 BGN
84 494 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 047 BGN
2014 11 864 BGN
2015 0 BGN
14 911 BGN
Финансиране от бенефициента 25 393 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз