Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0120-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07016
Наименование: "Повишаване на адаптивността и конкурентоспособността на заети лица в малки предприятия"
Бенефициент: "ПЛАНЕТ 21" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 17.01.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността на труда и конкурентоспособността на микро и малките предприятия и адаптивността на заетите в тях лица, посредством предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация, както и насърчаване инвестирането в развитието на човешките ресурси в малкия бизнес.
Дейности: Сформиране на екип по проекта и разпределение на задачите. Определяне на комисия за провеждане избор на външен изпълнител. Екипът по проекта ще включва Ръководител, Счетоводител и Технически организатор, като по този начин се цели да се обезпечи цялостен контрол по отношение на: - организация и провеждане на обучителни курсове, присъствие на занятията; - юридически и финансови аспекти на отношенията с обучителите и заетите лица; - материално обезпечаване на планираните обучения; - своевременно и пълно оперативно и финансово отчитане на дейностите по проекта. Лицата от екипа по проекта са определени и с тях ще бъдат сключени граждански договори веднага след стартиране на проекта. Ще бъдат сформирана комисия за избор на външен изпълнител
Информиране и публичност на проекта, на финансовия принос на ЕСФ и на хоризонталните принципи За реализиране на тази цел ще бъде извършено следното: 1. Изготвяне и разпространение на информационни материали, информационни табла – 8 бр. и 100 бр. брошури; 2. Изготвяне на 40 бр. прес-бюлетин и провеждане на 2 пресконференции (при стартиране и при приключване на проекта) с представители на печатни и електронни медии и представители на застрахователни и брокерски дружества; 3. Разработване и публикуване на информация в 4 публикации в WEB – сайтовете на кандидат и неговите партньори. 4. Провеждане на интервю с ръководителя на проекта в българска медия за мултиплициране резултатите от проекта.
Учебно-методическо и организационно-техническо осигуряване на учебния процес За реализиране на тази цел ще бъде извършено следното: 1. Сформиране на преподавателските екипи за съответните курсове и модули на учебните планове и програми, подписване на договори с преподавателите за подготовка на учебни материали и за провеждане на учебни занятия; 2. Създаване към кандидата на методичен съвет за обсъждане и приемане на:методическите правила и изисквания за провеждане на учебните занятия; методически указания за разработване на дидактическите материали;учебните пакети по отделните квалификационни курсове;конспекти и заданията за провеждане на държавни изпити по теория и практика 3. Провеждане на двудневен семинар: • Първи ден - с преподавателския състав и мениджърите на фирмите-заявители на обучението за обсъждане и адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на малкия бизнес; • Втори ден – с методическия съвет, експертния и преподавателския екип на проекта за обсъждане и приемане на : „Методически указания за разработване на дидактическите материали за обученията”; „Единни методически правила и изисквания за провеждане на учебните занятия”; 4. Разработване, обсъждане и приемане на дидактически материали за провеждане на обученията по съответните професии и специалности, които съдържат: учебни пакети за раздаване и използване от обучаваните; материали за онагледяване на учебния материал и за провеждане на практическите упражнения; 5. Разработване на индивидуални планове за практическо обучение в реални производствени условия на включените в обучението, които нямат необходимия трудов стаж и практически умения по съответната професия; 6. Осигуряване и комплектуване на учебните планове и учебните пособия за участниците в обучението; 7. Изготвяне, размножаване и комплектуване на учебната документация за съответните квалификационни курсове, план-графици и учебни разписания; 8. Осигуряване на необходимите учебно-технически средства за провеждане на обученията (компютърна техника, софтуера, мултимедия, шрайбпроектори, флипчартове, постери, бели дъски, екрани, табла и др. 9. Осигуряване на съответстващи на санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания учебни зали за провеждане на обученията, съоръжени с учебни маси, столове, учебно-технически средства.
: Провеждане на квалификационните курсове за съответните професии и специалности За реализиране на тази цел ще бъде извършено следното: 1. Стартиране на съответните квалификационни курсове чрез въвеждащ модул: „Устройство, ценности и цели на Европейския съюз. Предназначение на ЕСФ и на ОП „РЧР”. Хоризонтални принципи”. Презентация на учебната програма и на организацията на учебния процес. 2. Сформиране на учебни групи в състав максимум до 10 души въз основа на тестване на нивото на знания и умения на обучаваните. 3. Организиране и провеждане на съпътстващо практическо обучение на работните места в реални производствени условия за участниците, които нямат изискуемия се трудов стаж и практически умения по съответната професия. 4. Осигуряване на индивидуални и групови консултации на обучаваните по въпроси, свързани с изпълнението на задания за самостоятелна подготовка. 5. Оценка на придобитите знания и умения по всеки модул на учебния план и учебната програма и документиране на резултатите чрез изпитни протоколи. 6. Мониторинг и контрол върху хода и качеството на обученията, на участието на обучаваните в учебния процес и на степента на тяхната удовлетвореност от предоставените им професионални компетенции. 7. Водене на учебна документация по установения ред и образци за проведените учебни занятия.
Завършване и удостоверяване на професионалното обучение За реализиране на тази цел ще бъде извършено следното: 1. Назначаване на комисии за провеждане на държавните изпити по теория и по практика на професията за различни квалификационни курсове. 2. Провеждане на държавни изпити по теория на професията по предварително обявен график и място. 3. Провеждане на държавни изпити по практика на професията по предварително обявен график и място. 4. Протоколиране на резултатите от проведените изпити. 5. Преглед и оформяне на документацията за завършване на професионалното обучение за всички участници. 6. Оформяне на Свидетелствата за професионална квалификация. 7. Тържествено връчване на Свидетелствата за професионална квалификация на успешно завършилите курсисти.
Осигуряване на устойчивост на проекта и мултиплициране на постигнатите резултати За реализиране на тази цел ще бъде извършено следното: 1. Изготвяне на аналитичен доклад за резултатите от изпълнението на проекта и приложението на учебните планове, програми и дидактически материали и изпращането му до заинтересованите ведомства и институции (МТСП, АЗ, МОМН, НАПОО и други сдружения и асоциации.) 2. Изготвяне на 100 брошури за основните резултати, изводи и препоръки от изпълнението на проекта и изпращането й до заинтересованите ведомства и институции. 3. Изготвяне и отпечатване на 40 броя прес-бюлетин и провеждане на пресконференция за огласяване на резултатите от изпълнението на проекта. 4. Изготвяне на Ръководство за всяка една от обучаваните професии с всички реквизити за публичност на ОПРЧР, което ще включва конспективен материал в рамките на 10 страници по всеки от изучаваните модули. Ръководството ще бъде издадено в следния тираж:  За професия „Брокер“ – 35 бр.  За професия „Организатор на Интернет приложения“ – 35 бр.  За професия „Застраховател“ – 35 бр. Ръководството ще бъде издадено в по-голям тираж от обучаваните лица, за да се разпространи безплатно след завършване на обучението с оглед мултиплициране на постигнатите резултати и целите на ОПРЧР.  Учебник английски език – 30 бр. 6. С цел осигуряване на устойчивост от проекта неговият ръководител ще даде 1 интервю в българска медия с оглед мултиплициране ефекта от постигнатите резултати, както и ще организира заключителна прес-конференция, на която ще оповести резултатите и ще раздаде отпечатаните брошури.
Отчитане изпълнението на проекта Отделните задачи в рамките на дейността включват:  Проследяване за напредъка по проекта и за постигането на поставените цели и резултати;  Контрол върху дейността на подизпълнителя;  Изготвяне на междинни и финален технически и финансови отчети;  При необходимост внасяне на промени в проекта, задължително съгласувани с ДО.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 004 BGN
Общ бюджет: 56 395 BGN
БФП: 56 395 BGN
Общо изплатени средства: 56 395 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 800 BGN
2014 44 595 BGN
2015 0 BGN
56 395 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 030 BGN
2014 37 905 BGN
2015 0 BGN
47 935 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 770 BGN
2014 6 689 BGN
2015 0 BGN
8 459 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз