Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0061-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-01014
Наименование: "Обучение на персонала на "Юсис" ООД - инвестиции във Вашата сигурност"
Бенефициент: "ЮСИС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 11.01.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Общата цел на настоящото проектно предложение е чрез инвестиции в повишаване капацитета на служителите да се повиши производителността и качеството на труда и работната сила, както и конкурентоспособността на бизнеса в страната и в частност на „Юсис” ООД.
Дейности: Подготовка и организиране на работата. Изготвяне на цялостната документация и провеждане на процедурите за избор на изпълнители. Изготвяне на информационни материали и провеждане на пресконференция Първите два месеца от реализацията на проекта са предвидени за утвърждаване на график и организиране работата на екипа за изпълнение на поетите дейности по проекта. Предвидено е провеждане на работна среща на екипа за реализация на поетите ангажименти и координация на работата. За осигуряване на изпълнение на заложените дейности в оптимален срок, на този етап от проекта ще бъде подготвена цялостната документация за провеждане на избор на изпълнител, съгласно ПМС 55. През този период ще бъдат изработени информационните материали по проекта, които ще се разпространят във всички офиси на „Юсис” ООД в страната. Съгласно изискванията на програмата за публичност и визуализация са предвидени следните дейности:  Провеждане на две пресконференции с всички заинтересовани страни за оповестяване на проекта, заложените цели и очакваните резултати от неговата реализация;  Изработката на информационни брошури /100 броя/, плакати /20 броя/ и информационна табела, съдържащи всички изискуеми реквизити, заложени в Ръководството за информиране и публичност, включително логата на ЕС, ЕСФ и АЗ;  Изготвянето на учебни материали, които да съдържат логата на ЕС, ЕСФ, АЗ и кандидата и информация за източниците на финансиране, номер на процедурата и договора за финансиране и наименование на програмата;  Публикуване на информация за проекта на фирмения сайт на „Юсис” ООД с цел осигуряване на широка публичност на проекта и включените в него дейности, както и периодичното обновяване на тази информация;  Публикуване на статия в български ежедневник след приключването на проекта с цел постигане на информираност за заложените и постигнати резултати и ползи.
: Сключване на договор с избрания на базата на проведената процедура по ПМС 55 изпълнител на обученията по проекта Четвъртият месец от реализацията на проекта е предвиден за сключване на договор с избраният подизпълнител и утвърждаване на график. Предвиждането на четвърти, допълнителен месец за договаряне с подизпълнителя/ се налага поради нуждата от предоставяне на допълнително време за подготовка на учебните дейности и факта, че ще се провежда открита процедура по ПМС 55, която изисква повече време за изпълнение. Изпълнението на заложените по проекта обучения са изместени по-напред в графика, за да се осигури резервен период след извършване на процедурата за избор, така че евентуалното й забавяне да не се отрази на сроковете и качеството на изпълнение на дейностите по проекта.
Организация и координация на проектните дейности Качественото изпълнение на проекта се основава на координация на дейностите и на ефективната комуникация между служителите на водещата организация, избраните външни изпълнители и Възложителя по проекта. Ето защо, за да се гарантира постигане на заложените по проекта количествени и качествени резултати, ние сме осигурили тричленен екип за управлението му, който е подбран на база на опит и квалификация, и репутация сред служителите.
Провеждане на обучение по умения за работа в екип Обучението ще се проведе от избран външен изпълнител и в него ще се включат общо 601 служители, разпределени на 41 групи. Продължителността на обучението е 30 учебни часа, които ще се реализират в рамките на 4 дни за всяка група. Поради факта, че служителите ни са ситуирани в цялата страна, групите ще бъдат реализирани поетапно в десет града. На база на разпределението на хората по градове е предвидено тези градове да са: София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Русе, Варна, Велико Търново, Враца, Пазарджик и Благоеврад или Сандански.
Анализ на ефективността, оценка на изпълнението и провеждане на пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности В рамките на последните два месеца от реализацията на проекта ще бъде проведен анализ на ефективността, който ще се базира както на отчетната документация, така и на провеждания текущ контрол от екипа за управление. Единствено на база на този анализ може да се изготви реална оценка на изпълнението на проекта и постигане на заложените цели.
Предварителен, текущ, последващ контрол В цялостната идея на предложението ни е заложена необходимостта от адекватен контрол на качеството, количеството и сроковете за изпълнение на всяка от дейностите. Ето защо екипът за управление на проекта ще осъществява текущ контрол и ефективен вътрешен мониторинг, на базата на който ще бъде анализирано нивото на постигане на заложените цели, рисковете, които могат да възникнат в хода на реализация на дейностите и начините за неутрализирането им. Отчетността по проекта ще бъде изготвяна коректно и в срок, съгласно изискванията по програмата. Ще се изготвят междинни доклади, съдържащи пълна информация за всички аспекти на изпълнението на дейностите за съответния период. Освен това ще бъде осигурен пълен достъп до техническата и финансова документация по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велес МТ" ЕООД
ИВАН КУОЛИТИ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 310 BGN
Общ бюджет: 155 075 BGN
БФП: 108 552 BGN
Общо изплатени средства: 108 527 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 262 BGN
2014 86 265 BGN
2015 0 BGN
108 527 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 923 BGN
2014 73 325 BGN
2015 0 BGN
92 248 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 339 BGN
2014 12 940 BGN
2015 0 BGN
16 279 BGN
Финансиране от бенефициента 47 704 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз