Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0079-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-79-163
Наименование: Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 30.11.2012
Начална дата: 18.01.2013
Дата на приключване: 31.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Проекта цели прекратяване изливането на отпадъчни води в р. Арда; постигане на траен положителен ефект от предотвратяване риска за здравето на жителите чрез изграждане на ПСОВ с необходимия капацитет и степен на пречистване на отпадъчните води; осигуряване максимално възможен процент покриване на канализационни услуги за населението; подобряване на качеството на повърхностните и подземните води, както и на околната среда, чрез изграждане на завършена канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъчните води; намаляване разходите на Водния Оператор ( ВиК Кърджали) и на населението, засегнато от проекта на територията на гр. Кърджали; повишаване качеството на живот на жителите и гостите на гр.Кърджали и намаляване на дисбаланса между инвеститорския интерес и съществуващата водоснабдителна инфраструктура.
Дейности: Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1 Строителен надзор. Настоящия проект предвижда изпълнението на два различни договора за строителен надзор. Един договор, свързан със строителния надзор по изграждането на ПСОВ-Кърджали и един отделен договор, свързан със строителния надзор по реконструкцията на ВиК мрежите. Изпълнителя по договора за строителен надзор на ПСОВ ще бъде избран след провеждането на открита обществена поръчка според ЗОП. Договора за строителен надзор на ПСОВ ще бъде изготвен въз основа на ЗУТ. Основните задачи пред консултанта по този договор ще са свързани с изготвяне на Доклад за съответствие за инвестиционен проект по Работен Проект, изготвен от Изпълнителя на строителството на ПСОВ преди началото на строителния процес. След началото на строителния процес консултанта по този проект следва да назначи екип от специалисти, които следва да следят за правилното изпълнение както на договора за строителство на изпълнителя, така и за работния проект, както и дали строителство се извършва според изискванията на ЗУТ. Консултанта по този договор също така верифицира работата и разходите на Изпълнителя, като подготвя протоколи и месечни доклади за напредък. В случай на нужда от промяна да работния проект, след одобрението на проектанта, като втора инстанция и крайно одобрение/отхвърляне се издава от консултанта, отговарящ за строителният надзор. Изпълнителя по договора за строителен надзор на ВиК мрежите ще бъде избран след провеждането на открита обществена поръчка според ЗОП. Договора за строителен надзор на ВиК мрежите е изготвен въз основа на ФИДИК (Червена книга) и ЗУТ. След началото на строителния процес консултанта по този проект следва да назначи екип от специалисти, които следва са следят за правилното изпълнение както на договора за строителство на изпълнителя, така и за работния проект, както и дали строителството се извършва според изискваният на ЗУТ. Консултанта по този договор също така верифицира работата и разходите на Изпълнителя, като подготвя протоколи и месечни доклади за напредък. В случай на нужда от промяна на работния проект, след одобрението на проектанта, като втора инстанция и крайно одобрение/отхвърляне се издава от консултанта отговарящ за строителният надзор. 7.2 Авторски Надзор - Договор за авторски надзор се предвижда да се изготви за обектите, свързани със строителството на ВиК мрежите, тъй като договора за строителството им е въз основа на ФИДИК Червена книга и работен проект ще бъде наличен. В тази връзка, проектанта (автор) на проекта следи за правилното изпълнение на работния проект и позволява/забранява неговото модифициране като първа инстанция преди консултанта по строителния надзор.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: Бенефициентът Община Кърджали ще бъде изцяло отговорен за изпълнението и управлението на проекта. Бенефициентът ще разработи и внедри механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и предприемане на мерки за корекция при необходимост. Структурата, която ще извършва тези дейности е Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП), в което ще бъде включен и представител на асоциираният партньор на проекта-„ВиК” ООД Кърджали, и което ще се сформира след подписване на Договор за финансиране. Предвид мащаба и спецификата на дейностите по изпълнение на голям инфраструктурен проект, общината ще има необходимост от непрекъснати професионални консултации в областта на изготвянето на исканията за плащане, координация на дейностите с УО, изготвянето на мониторинговите доклади и спецификата на договорите по проекта. За тази дейност ЗИП ще бъде подпомагано от външна техническа помощ, възложена по реда на Закона за обществените поръчки. При разработване на заданието за възлагане на тази външна услуга няма да бъде допуснато припокриване на задачите между назначените служители в ЗИП и изпълнителя по договора за обществена поръчка. ЗИП ще се състои от: Ръководител на проекта; Координатор на проекта; Счетоводител; Правен експерт; Технически сътрудник и лице по нередности; Експерт мониторинг; Експерт ВиК - представител на асоциирания партньор. Дейност 5.2 Публичност: Популяризирането на целите, финансирането и резултатите от проекта ще бъде осигурено чрез следните мерки за информиране и публичност: • Провеждане на общо 21 публични събития-5 пресконференции с представители на медиите и 16 информационни дни; • Регулярно публикуване на информация за изпълнението на проекта на интернет страницата на Община Кърджали; • Отпечатване и разпространение на брошури и дипляни; • Изработване и поставяне на 4 билборда; • Изработване и поставяне на 4 бр. информационни табели по време на изпълнението на проекта; • Изработване и поставяне на 4 бр. постоянни обяснителните табели, след приключването на проекта; • Изработване и поставяне на информационни стикери на доставеното и монтирано оборудване в ПСОВ; • Организиране на официални церемонни при стартирането и приключаването на строителните дейности; • Изработване и разпространение на промоционален филм за реализирането на проекта
Дейност 1: Проучване и проектиране Под - дейност 1.1: Проучвания и проекти, изготвени преди кандидатстване Преди представянето на настоящия проект бяха изготвени Пред-инвестиционно Проучване, Анализ Разходи и Ползи и Финансов и Икономически Анализ и те са представени като приложения към настоящия ФК. Тези проучвания бяха изготвени с обхват, съдържащ предложените мерки по Водоснабдяване и Канализация, както и мерки по ПСОВ Кърджали. Във връзка с влезлите в сила нови изисквания на ДКЕВР и промяната в политиката на третиране на ДДС като допустим разход, както и в други параметри от 2009 г. насам, се наложи да се преработи Анализа Разходи и Ползи, за което са включени средства в бюджета на проекта. В допълнение към горните проучвания бяха изработени и работни и идейни проекти за следните мерки: Водоснабдяване; Канализация; Пречиствателна Станция за Отпадни Води. Под - дейност 1.2: Допълнително изисквани проекти, включени в проекта Работен проект за ПСОВ Кърджали следва да се изработи от избрания Изпълнител, както е зададено в договорните условия на Жълтия ФИДИК.
Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти 1. Извършени са разходи за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 40909.14.71 за ПСОВ по реда на чл.30 от ЗОЗЗ в размер на 19 963,63 лв. и са платени такси за определяне трасе и разглеждането му-общо 200 лв. 2. За съгласуване проекта и правото на пресичане на ж.п.линиите със Захранващия водопровод и Главен колектор ІІ са платени на 5 пъти общо 1 721,85 лв. 3. За установяване на сервитутните права са изготвени ПУП-ПП, общо 3 броя за: Главен колектор ІІ, Главен колектор І и Довеждащ водопровод с Ел.захранване на площадката за ПСОВ. По раздел 2, т.2.Б.: 1. За прокарването на Главен колектор ІІ е необходимо да се учредят сервитутни права в ПИ 40909.122.100-452,52 м2 и в ПИ 40909.122.108-501,76 м2, както и да се отчуждят по 18 м2 в двата имота. 2. За прокарването на Главен колектор І е необходимо да се учредят сервитутни права в ПИ 40909.122.118-460,15 м2, в ПИ 40909.122.120-331,13 м2, в ПИ 40909.122.144-193,76 м2, в ПИ 40909.122.145-204,86 м2 и в ПИ 40909.122.146-305,78 м2, както и да се отчуждят 9 м2 в ПИ 40909.122.145 и да се придобият 27 м2 в ПИ 40909.122.128-собственост на държавата. За решаването на тези нужди са изготвени оценките на правото на прокарване по реда на чл.210 от ЗУТ, същите са обявени на собствениците и на държавата и сега тече срока за възражения по тях. 3. За прокарването на Довеждащият водопровод и Довеждащият ел. провод 20 kV до площадката на ПСОВ се използват улици в регулацията, които са публична общинска собственост. За доказване на тези обстоятелства е изготвен ПУП-ПП, който показва разположението на проводите.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Под - дейност 3.1 – Водоснабдяване Под - дейност 3.2 – Канализация Под - дейност 3.3 – Довеждащ Колектор към ПСОВ Под - дейност 3.4 – Изграждане на ПСОВ Схемата за пречистване на водата в изградената ПСОВ включва механично стъпало, биологично стъпало с предварителна денитрификация и биодефосфатизация и UV дезинфекция. Утайката се подлага на анаеробно стабилизиране в Метантанка и последващо обезводняване. За правилното функциониране на ПСОВ ще се извършат и допълнителни дейности на площадката: – Площадкови технологични тръбопроводи и открити канали – Площадкови водопровод и канализация – Външна и вътрешна кабелна мрежа НН и оперативни – Площадкови пътища – Районно осветление – Вертикална планировка – Ограда и портал – Озеленяване и благоустройство.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Във връзка с предложените мерки за водоснабдяване и канализация, не се предвижда закупуване на машини и съоръжения. По отношение на изграждането на новата ПСОВ се предвижда следното оборудване: Входна помпена станция; Сграда фини решетки с МСС1; Аериран пясъко и масломаслозадържател; Първичен радиален утаител; Измерително устройство – вход; Селектор с ПС за РАУ и ИАУ; Биобасейн с денитрификация и дефосфатизация – 2 секции; Въздуходувна станция с реагентно МСС2; Разпределително устройство при ВРУ; Вторични радиални утаители; Измерително устройство – изход; UV дезинфекция с ПС за техническа вода; Техническа сграда с МСС3; Метантанк; Газхолдер; Факел за газ; Оползотворяване на биогаза; Очистване на въздуха; Силоз за утайка; Административна сграда; Стопанска сграда; Портиерна; КИП и Управление; Лабораторно оборудване.
Дейност 6: Одит Осъществяването на независим финансов одит на проекта ще се извърши от външен изпълнител, избран след провеждането на процедура съгласно изискванията на ЗОП и Насоките за извършване на одит по проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г”. Наетият независим външен одитор ще следи за ефективното и целесъобразно изразходване на средствата от бюджета на проекта и ще верифицира извършените разходи. Изпълнителят на одита на проекта извършва текущ контрол и представя на МЗ към исканията за средства междинен одитен доклад с одитно мнение за: • Осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента. • Законосъобразността на съответните обществени поръчки.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 870 978 BGN
Общ бюджет: 53 631 701 BGN
БФП: 52 060 355 BGN
Общо изплатени средства: 50 616 505 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 060 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 574 196 BGN
2014 28 373 515 BGN
2015 8 668 795 BGN
50 616 505 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 570 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 859 356 BGN
2014 22 698 812 BGN
2015 6 935 036 BGN
40 493 204 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 489 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 714 839 BGN
2014 5 674 703 BGN
2015 1 733 759 BGN
10 123 301 BGN
Финансиране от бенефициента 13 276 212 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Новоизградени Канализационни Мрежи ( включително Колектори )
Индикатор 3 Рехабилитирани/реконструирани/ модернизирани канализационни мрежи (вкл. колектори)
Индикатор 4 Новоизградени Водоснабдителни Мрежи
Индикатор 5 Рехабилитирани/реконструирани/ модернизирани Водоснабдителни мрежи (вкл. колектори)
Индикатор 6 Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградената канализационна мрежа (включ. колектори)
Индикатор 7 Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитирана/ модернизирана канализационна мрежа (включ. колектори)
Индикатор 8 Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградената инфраструктура за питейни води
Индикатор 9 Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитирана/ модернизирана инфраструктура за питейни води
Индикатор 10 Население, свързано към новоиз-градената ПСОВ в референтния период /30 години/
Индикатор 11 Новосъздадени работни места ( мъже / жени )
Индикатор 12 Поток сухо време – сурови отпадни води зауствани директно в р.Арда без пречистване
Индикатор 13 Покритие с канализационната мрежа от населението
Индикатор 14 Общо Е.Ж свързани към ПСОВ (тоест население, индустрия и големи обществени консуматори (училища, болници, обществени сгради и др.)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз