Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0208-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на „Център за услуги в домашна среда" в Общинско предприятие „Подкрепа на хора от уязвими групи“ -нова възможност за подкрепа на социалната икономика в Община Рила.
Бенефициент: Община Рила
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 15.01.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Рила
Описание
Описание на проекта: С настоящият проект Община Рила чрез Общинско предприятие „Подпомагане на хора от уязвими групи“ кандидатства за създаване на Център за услуги в домашна среда,който да предоставя 3 типа почасови социални услуги за помощ в домашна среда на уязвими групи в общността – допустимите целеви групи по настоящата схема.Общинско предприятие „Подпомагане на хора от уязвими групи“ е създадено по реда на чл.52 от Закона за общинската собственост с Решение № 136/14.06.2012г.на ОбС Община Рила.Съгласно правилника за организация на дейността му , основен предмет на дейност са Социални дейности. Проектът предвижда разкриване на нови работни места за безработни лица от общината,които да предоставят нови социални услуги за нуждаещите.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Сформиране на проектен екип и цялостна организация и управление на проекта Дейността ще стартира от първия месец по проекта с определяне на задълженията на експертите от екипа за управление, изготвяне на подробен план за действие, подготовка и подписване на договори за трудово правоотношение на заетите експерти, запознаване с правилата за изпълнение на проекта по оперативната програма, определяне вида и броя на процедурите за избор на изпълнител, уточняване методите за комуникация, текущо документиране, отчитане и докладване на напредъка по проекта. Екипът ще се състои от ръководител - вътрешен за кандидата експерт, координатор и счетоводител - външни експерти, които ще бъдат избрани след проведен подбор съгласно приложимото законодателство. Екипът ще осъществява и текущ мониторинг върху изпълнение дейностите по проекта чрез: провеждане на регулярни срещи на екипа за преглед на напредъка по проекта; подготовка на всички дейности с оглед на спазването на план – графика на проекта; разрешаване на възникнали проблеми с участието на всички заинтересовани страни; провеждане на анкети за мнението на участниците и други, които ще залегнат в системата за вътрешен мониторинг на проекта.
ДЕЙНОСТ 2. Провеждане на информационна кампания за подбор на потребители В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, изработване и разпространение на информационни материали относно схема “Помощ в дома BG051PO001-5.1.04”. Информационните материали са плакати. Чрез публикуване на прес-съобщения също ще се разпространи информация за потребители, желаещи да се включат в проекта. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз.
ДЕЙНОСТ 3. Подбор на целеви групи – персонал и потребители Дейността ще се реализира в две посоки: Подбор на персонал в Центъра и подбор на потребители на социални услуги. По проекта се предвижда назначаване на следния персонал за управление на центъра - Управител, Социален експерт и Технически сътрудник. Предвиденият брой персонал за предоставяне на услуги е 29. На посочените длъжности ще бъдат наети лица след провеждане на процедура за подбор съгласно разпоредбите на законодателството в Република България, в сътрудничество с Дирекция “Бюро по труда“. Подборът ще се осъществи двуетапно - по документи и интервю с допуснатите кандидати. Подборът на потребители, нуждаещи се от услугите на Центъра, ще стартира с набиране на заявления за ползване на почасови социални услуги, анализ на подадените документи, определяне на потенциалните потребители. Определянето на конкретните потребители ще се извърши след извършване на индивидуална оценка на потребностите съгласно утвърдената Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“. При подбора на лицата ще се спазват принципите за равенство на половете, равни възможности и недискриминация.
ДЕЙНОСТ 4. Обучение на персонала Обученията ще бъдат съобразени с утвърдени от АСП Методика за предоставяне на социални услуги в общността – „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Въвеждащото обучение е на лица, които не са преминали през идентично обучение по други програми. Поддържащо обучение ще бъде за целия персонал Предвидените лица за персонал в центъра са също от рискова група в общността - предимно дълготрайно безработни, с изгубени трудови навици и липса на мотивация. Важно е да се отбележи, че предвидените услуги ще се предоставят комплексно и не се свеждат до задоволяване на елементарни дневни потребности на нуждаещите се. Особен акцент е и предоставяне на дейности за социално включване, които ще доведат до социализиране на потребителите и приобщаването им в общността. Именно спецификата на обученията предполага те да бъдат възложени на външен изпълнител, с опит в подобни обучения и дейности, свързани с развитие на човешките ресурси. Обученията ще са насочени към изграждане на мотивация за работа, развитие на трудови умения, развитие на умения за предоставяне на услуги в социалната сфера. Въвеждащото обучение ще бъде 30 часа, поддържащото- 30 часа, 2 пъти за периода на работа на центъра по проекта. Обучаваните ще бъдат разпределени в две учебни групи.
ДЕЙНОСТ 5. Стартиране работата на Центъра за услуги в домашна среда Дейността предвижда прилагане на гъвкави механизми, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки потребител. Ще бъдат наети лица от целевата група за персонал на Центъра към общинското предприятие, които да обслужват 80 потребители, чрез предлагане на следните услуги: • За оказване на подкрепа и съдействие за социално включване. • За извършване на дейности за лична помощ. • За комунално-битови дейности. Целта е по-висока ефективност и динамика на предоставяните услуги при използване на значително по-малък финансов ресурс. Услугите ще бъдат предоставяни в рамките на 12 месеца на територията на административния център-гр.Рила и съставните на общината села Пастра, Падала, Смочево. С оглед оптимизация на транспортните разходи ще се осигурява заетост на лица от населените места, които на място да предоставят социални услуги. Дейността включва изпълнение на следните задачи: 1. Сключване на договори по трудово правоотношение с определените за персонал в предприятието лица от целевата група; С избраните лица ще бъдат сключени трудови договори за 12 месеца на пълен работен ден. 2. Изготвяне на вътрешно нормативни документи, регламентиращи дейността на предприятието –Процедура за подаване и регистриране на жалби, процедура за вътрешен мониторинг. 3. Изготвяне на регистър на лицата, нуждаещи се от услугите на предприятието. Периодично (2 часа на месец) на лицата от целевите групи ще се оказва психологическа подкрепа и консултиране от приложен специалист-психолог. За целите на проекта ще се използва материално-техническата база на Общинско предприятие „Подкрепа на хора от уязвими групи“, и по-конкретно Обособени помещения, на трети етаж от триетажна масивна стоманобетонна сграда - Поликлиника, находяща се в имот пл. № 658, кв. 50 по регулационния план на град Рила. Общинското предприятие разполага с необходимото оборудване, а именно: Компютърна конфигурация - 1 бр.; Мултифункционално устройство - 1 бр.; Шкаф- контейнер - 6 бр.; Бюра - 3 бр. Работна маса - 15 бр.; Бяла дъска -1 бр.; Гардероб -2 бр. Телефон /факс -1 бр. Също така ще бъдат закупени лични предпазни средства за персонала, материали и консумативи, необходими при ежедневната работа на заетите. При спазване разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд ще бъдат извършени и дейности по трудова медицина.
ДЕЙНОСТ 6. Информация и публичност Дейността включва издаване на информационни брошури, които запознават населението на община Рила с целите на проекта, начина на определяне на таксите, процедурите и правилата при предоставяне на услугите, критериите и стандартите за качество на услугите. Включва: . 1. Изпращане на информация до местни и регионални медии за проекта - запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други, свързани с проекта - цели, дейности и очаквани резултати 2. Изработка на рекламни материали
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 100 BGN
Общ бюджет: 171 898 BGN
БФП: 171 898 BGN
Общо изплатени средства: 158 322 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 171 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 582 BGN
2014 57 741 BGN
2015 0 BGN
158 322 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 85 494 BGN
2014 49 080 BGN
2015 0 BGN
134 574 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 087 BGN
2014 8 661 BGN
2015 0 BGN
23 748 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз