Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.09-0001-C0001
Номер на проект: DIR-5122130-1-172
Наименование: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 02.01.2013
Начална дата: 14.01.2013
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково в партньорство с общините Димитровград и Минерални бани.
Дейности: ДЕЙНОСТ 7: НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО -Строителен надзор. -Авторски надзор.
ДЕЙНОСТ 5: ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА -Управление на проекта -Публичност
ДЕЙНОСТ 6: ОДИТ
ДЕЙНОСТ 3: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
ДЕЙНОСТ 4: ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ДЕЙНОСТ 1: ПОДГОТОВКА, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ
Партньори
Партньори:
Община Минерални бани
Община Димитровград
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 989 588 BGN
Общ бюджет: 27 006 838 BGN
БФП: 25 613 614 BGN
Общо изплатени средства: 25 551 945 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 613 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 450 492 BGN
2015 15 101 453 BGN
25 551 945 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 771 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 882 918 BGN
2015 12 836 235 BGN
21 719 153 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 842 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 567 574 BGN
2015 2 265 218 BGN
3 832 792 BGN
Финансиране от бенефициента 1 463 489 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградена регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково
Индикатор 2 Изградени и въведени в експлоатация регионални депа за битови отпадъци.
Индикатор 3 Изградени и въведени в експлоатация съоръжения за компостиране/
Индикатор 4 Изградени и въведени в експлоатация съоръжения за сепариране
Индикатор 5 Изградена и въведена в експлоатация площадка за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата
Индикатор 6 Население, обслужвано от регионалната система за управление на отпадъците/
Индикатор 7 Новосъздадени работни места в Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци (мъже/жени)
Индикатор 8 Прогнозно количество отпадъци третирано в рамките на регионалната система за управление на отпадъците
Индикатор 9 Прогнозно количество отпадъци третирано в рамките на регионалната система за управление на отпадъците.
Индикатор 10 Прогнозен процент рециклиран и оползотворен отпадък в рамките на регионалната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз