Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0031-C0001
Номер на проект: К-02-20
Наименование: Утвърждаване на "Клъстер зелен товарен транспорт" като фактор за развитие на интернационалния транспорт в България
Бенефициент: Сдружение „Клъстер Зелен товарен транспорт”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 22.11.2012
Начална дата: 09.01.2013
Дата на приключване: 09.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Утвърждаване на "Клъстер зелен товарен транспорт”, като фактор за развитие на интермодалния транспорт в България
Дейности: Създаване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера, за изграждане на информационна база данни
Участие в национални и международни изложения и панаири
Визуализация
Разходи за участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за управителното и административното тяло на клъстера
Услуги, свързани с извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова, инвестиционна, обща стратегия за развитие на клъстера
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, привличане на нови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера
Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 903 BGN
Общ бюджет: 186 788 BGN
БФП: 133 069 BGN
Общо изплатени средства: 133 069 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 647 BGN
2015 53 422 BGN
133 069 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 700 BGN
2015 45 409 BGN
113 109 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 947 BGN
2015 8 013 BGN
19 960 BGN
Финансиране от бенефициента 70 717 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 5 Привлечени нови членове;
Индикатор 6 Привличане на транзитни превози и растеж на износа с минимум 15%
Индикатор 7 Създаден минимум 1 общ продукт с комбиниран транспорт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз