Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0047-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Заедно в един общ свят"
Бенефициент: Основно училище "Марин Дринов" - Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Подпомагане процеса на образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в ОУ "Марин Дринов" чрез улесняване достъпа до качествено образование и засилване на мотивацията за включване в образователния процес
Дейности: 1. Управление на проекта Създаване на предпоставки за успешното изпълнение на планираните дейности и постигане целите на проекта
2. Допълнителна работа с деца и ученици за ранна училищна адаптация Намаляване броя на рано напускащите училище и осигуряване на високо образователно равнище на постъпващите в училище ученици чрез допълнителна индивидуална работа.
3. Съвместни опознавателни дейности на деца от различни етноси Интеграция и социализация на децата от различни етноси.
4. Допълнителна подготовка на деца и ученици билингви и с дефицити в знанията Да подпомогнем овладяването на български език от деца билингви, което ще допринесе за повишаване на успеваемостта и преодоляване отпадането от училище
5. Детски куклен театър Подпомагане процеса на образователна интеграция на децата от етническите малцинства чрез усъвършенстване на вербалните комуникации и подобряване владеенето на български език.
6. Фолклорен театър Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и изучаване на фолклорните традиции на другите етноси.
7. Клуб „Игрите на баба и дядо” Подпомагане адаптирането на децата от етническите малцинства чрез взаимно опознаване на културите, ценностите, традициите на различните етноси.
8. Мотивационни срещи Превенция отпадането от училище и мотивиране на учениците от етническите малцинства от VІІ и VІІІ клас да продължат образованието си.
9*. Обучение на учители от ОУ "Проф. Марин Дринов” Придобиване на нови знания и изграждане на умения за работа в мултикултурна среда
10. Информиране и публичност Популяризиране на проекта и информиране за дейностите, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и ЕСФ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 842 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз