Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0056-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/048-01
Наименование: Лот 59 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза“ – участък 1 от км 8+600 до км 13+600 и участък 2 от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 18.12.2012
Дата на приключване: 06.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
Описание
Описание на проекта: Дейностите по настоящия проект свързани с подобряване на инфраструктурата на път ІІI-7602 ще имат ключова роля за икономическото развитие на региона. Подобряването на конфигурацията на инфраструктурата и степента на изграденост имат решаващо значение за подобряване на регионалната достъпност, чрез изграждане на елементите на инф¬раструктурата в отделните общини, съобразно техния специфичен потенциал и инфраструктурни дефицити.
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 5: АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 467 526 BGN
Общ бюджет: 7 608 235 BGN
БФП: 7 608 235 BGN
Общо изплатени средства: 7 602 025 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 608 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 712 970 BGN
2014 5 740 188 BGN
2015 1 148 867 BGN
7 602 025 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 467 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 606 025 BGN
2014 4 879 160 BGN
2015 976 537 BGN
6 461 722 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 141 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 106 946 BGN
2014 861 028 BGN
2015 172 330 BGN
1 140 304 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз