Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0120-C0001
Номер на проект: ESF-1109-01-07031
Наименование: Нови въможности в Мъглиж и Стара Загора
Бенефициент: Ай Би Ен ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 03.12.2012
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Реализация на комплекс от дейности насочени към подобряване уменията за учене и професионална реализация на лица от социално уязвимите групи в динамично развиващи се и социално отговорни работодатели. Активизиране на устойчиво партньорство между заинтересованите страни от неправителствения сектор (в качеството им на работодатели) и кандидата – представител на МСБ (застраховане, консултации, франчайз) за достойна заетост на лицата от уязвимите групи на пазара на труда Подобряване уменията за устойчива заетост на лицата от социално уязвимите групи, чрез обществено значима дейност – чрез обучение, стаж и възможност за трайна заетост в регионалните офиси на сдружението работодател или кандидата в динамичен и бързоразвиващ се сектор на услугите. Постигане на национални и общински приоритети за обучения във областта на ИКТ, малкия и среден бизнес.
Дейности: 1. Управление на проекта Непосредствено след подписването на договор за финансиране ще се проведе среща с екипа по проекта с основни поддейности: Разпределение на конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; Разработване на времеви график за работа по проекта; Разработване на рекламна стратегия за популяризиране на проекта. Изготвяне на правилник за наблюдение на изпълнението и вътрешната оценка на проекта. Впоследствие се предвиждат срещи на ръководителя по проекта с всички ангажирани в изпълнението на проекта лица, и ежемесечни работни срещи с координатора и заинтересовани страни, които могат да подкрепят реализацията на проекта. При реализацията на обученията ще се провеждат и ежеседмични срещи на ръководителя и координатора на проекта с експертния и ръководен персонал в него. На срещите ще бъдат разглеждани и данните от анализите за ефективността на извършваните дейности, удовлетвореността на целевите групи. В тази дейност влизат още: подготовка на междинни и окончателни технически и финансови отчети, подготовка на вътрешни процедури за качествено изпълнение на проекта и периодични инструктажи на изпълнителите с оглед постигане заложените индикатори. Екипът за управление на проекта се сътои от лица, които имат опит и потенциал да развиват и управляват социалните дейности на територията на общината (ръководител, координатор, счетоводител и организатор). За реализацията на проектните дейности екипът ще ползва подходящо оборудвано помещение. Оборудването ще се предостави на екипа от водещата организация. За управлението и изпълнението на дейностите по проекта ще се наеме подходящо помещение, удобно за кандидата и партньор ще бъде позволи , също така на екипа да бъде в непрескъснато контакт със стажантите, а менторите от екипа на кандидата и апртьнора ще имат непрекъснат достъп и контакт до стажантите. Ще се оборудва с подходящи мебели (бюра и компютърни конфигурации), тъй като се предполага, че поне 10 лица ще останат на работа след приключването на проекта. Ето защо конфигурациите ще се ползват за практическото и теоретично обучение, при стажа на целевата група, а впоследствие и за упражняване на реална трудова дейност. След приключването на дейностите по проекта, лицата от целевите групи, които са показали добри резултати и имат желание да продължат постоянна заетост ще имат възможност да продължат работата си за Кандидата или сдружението работодател в посочените общини или в други части на страната. За екипа ще се наеме помещение, което ще бъде в община Мъглиж или Стара Загора и след приключването на проекта, ще продължи да функционира като регионален офис на кандидата и партньора за реализация на иновативни социални услуги.
2. Идентификация, адаптация, организация за работа с целевите групи Основната цел на дейността е да се гарантира максимална прозрачност при избора на целевите групи и включването им в проекта с оглед на предстоящите дейности по обучения и стаж. В рамките на дейността се предвижда следното: Установяване на контакти със заинтересованите страни – Дирекция Бюро по труда, местни лидери, специалисти, които работят с представители на целевите групи с цел идентифициране лицата от целевите групи. Съгласно утвърдена процедура ще се извърши подбора на лица от целевите групи, които ще участвата в дейностите по проекта ( тук може да се извърши: Провеждане на анкети, интервюта и предварителни консултации с представителите на целевите групи и други дейности, предвидени в разработената методология). Адаптиране на програмите за обучение към индивидуалните умения и потребности на участниците в обучението – целта на тази поддейност е: Гарантиране на ефективност и ефикасност при провежждане на обученията, Гарантиране на индивидуален подход при провеждане на групови обучения, Създаване на подходяща организация и участие на обучаемите лица при разработката на индивидуалните планове за обучение при включването им в група, Изготвяне на препоръки към преподавателите при провеждането на планираните обучения , Допълваща подкрепа с оглед на експертизата на сдружението в работата с уязвими групи с оглед максимална задоволеност от провежданите обучения В рамките на тази дейност се включва и въвеждането на система за оценяване което да дава възможност да се прецени нивото на успеваемост при обучението на потребителите. То дава важна информация на участниците, на обучаващите, както и на финансовите институции. Наред с това оценяването подпомага педагогическата практика преди, по време и след като са приложени образователните практики. Основна функция при планирането и проектирането на ефективно оценяване на практиките, свързани с обучението на потребителите ще има методистът обучения. Основните задачи, в изпълнението на тази поддейност са: Съвместно с екипа за организация и управление на проекта ще бъдат приложени следните техники за оценяване на ефективността – първоначални анкети и събеседване преди преди започването на курса/дейността. Анкети – по време на провежданите обучения, финални анкети в края на обученията, както и анкети след реализация на дейност стаж (отново начални, финални и междинни) Сформиране на групи за участие в планираните по проекта обучения за професионални компетенции. Необходимо, защото лицата включени в целевата група следва да имат сходни нива на образователно равнище, за да може да се сформират и смесени групи и обучението да е максимално полезно и ефективно. Съдействие на лицата включени в предварителните групи за определяне на график за провеждане на обученията, помощ при подготовка на документация за професионалното обучение и изготвяне на доклад с профили на канадидатите с цел подпомагане адаптирането на учебните програми. Адаптиране на учебните програми с оглед на целите заложени в проекта, спецификите на лицата от целевата група и предстоящия стаж. Изготвяне на индивидуални планове за обучение на участниците в проекта, съдържащи препоръки за допълнителни дейности (например консултации, допълнителни обучения и тн.) и график за участие в обученията по проекта. Основна функция в изпълнението на дейността имат техническия организатор и методиста обучения.
3. Процедура за избор на изпълнител Дейността ще стартира непосредствено след подписване на договор за финансиране с изготвяне на график за провеждане на тръжни процедури и предоставяне за съгласуване от договарящия орган Предвижда се организация и провеждане на избор на изпълнители, които да извършат следните дейности: За провеждане на дейностите по информираност и публичност – изработка на информационните материали, публикации във външни медии. За обучаваща организация за провеждане на обученията. Основните задачи в изпълнение на дейността са свързани с: преглед на предлаганите услуги по обучения, изготвяне на документация за провеждане на избор за изпълнители, сформиране на комисия за оценка на постъпилите оферти, извършване на оценка и класиране, сключване на договор с избраната обучаваща организация.
4. Провеждане на професионално обучение Представителите на целевата група ще преминат професионално обучение по следните професии: Оператор на компютър, специалност Текстообработване ( 1 с.п.к.) – една или две групи за общо 15 лица ( в зависимост от конкретните потребители от общините и ефективността на разходите). Общият брой часове ще бъде 310 часа, от които 20 часа теория и 290 часа практика. Продължителност на обучението е два месеца и половина. След преминаване на обучението обучаемите ще преминат изпити по теория и практика, като успешно преминалите ще получат свидетелство за професионална квалификация. Обучението ще има пряка практическа приложимост за тях, тъй като ще ги подпомогне в подобряване на уменията за работа със съвременни ИКТ – ще се уменията за набиране на текст, работа с продукта на Майкрософт офис за изготвяне на промеции, презентации, както и работа с Ексел – за изготвяне на електронни таблици, справки и създаване и поддържане на бази от данни – на клиентите на кандидата и потребителите на социални услуги на сдружението – партньор. Специално внимание ще се отдели на уменията за работа със специализирани компютърни приложения за създаване и поддържане на бази данни с клиенти, предвид факта, че част от стажантите ще подпомогнат дистрибуцията и разширяването на търговското покритие на кандидата и партньора. Обучението ще се проведе в град СТара Загора или Мъглиж (по една група във всеки град – според преобладаващите предпочитания). Обучението ще бъде полезно и необходимо на участниците в него, които ще бъдат насочвани приоритетно към стаж при специалистите от отдела, които обработват данни от анкетни проучвания, анализ на банкови и застрахователни продукти, социални услуги в общността и институциите ще подпомагат дейността на административния отдел, както и ще могат да участват в изготвянето на кратки информационни материали и материали за информационните бюлетини, изготвяни от партньора (бюлетин за развитие на социалните дейности),. Други основни функции, които ще бъдат възлагани на стажантите ще бъдат свързани с преглед на периодичен печат и информационни източници, с цел подпомагане дейността на управленските кадри – при разработка на инвестиционни стратегии и предоставяне на специализирани консултантски и социални услуги. Убедени сме, че уменията усвоени от стажантите ще бъдат изключително полезни за тях –тъй като ще обогатят тяхната обща и езикова култура, ще разширят социалните им контакти и ще ги мотивират. Професионално обучение по професия: Сътрудник малък и среден бизнес, специалност Малък и среден бизнес (2 с. П.к) – две групи от по 15 участника общо 30 лица. Обучението е с продължителност 660 часа, от които 60 по теория и 600 часа практика. След преминаване на обучението обучаемите ще преминат изпити по теория и практика. Продължителност на обучението 5,5 месеца. Обучението ще се проведе в град Мъглиж и София в зависимост от ефективността и населените места на обучаемите, които ще се включат в групата. Професионално обучение професия: Сътрудник в бизнес услуги, специалност бизнес – услуги (2 с. П.к) - една група от 15 лица. Обучението ще се проведе в град Стара Загора, или в Мъглиж (според преобладаващите кандидати). Обучението е с продължителност 660 часа, от които 60 по теория и 600 часа практика. След преминаване на обучението обучаемите ще преминат изпити по теория и практика, като успешно преминалите ще получат удостоверение за професионална квалификация. Продължителност на обучението 5,5 месеца по рамкова програма Б за начално професионално образование. Лицата преминали успешно обучението ще получат удостоверение за професионална квалификация, след полагането на изпитите по теория и практика. За професионалните обучения ще ползваме наети помещения. Практиката ще подготви обучаемите за предстоящия стаж. Обучаемите ще бъдат от населените места посочени в териотриалния обхват на проектното предложение.
5. Стаж Организиране на стажа – провеждане на индивидуални консултации с преминалите обучение за обсъждане на подходящо време за преминаване на стажа и съобразяването на стажа с лични или професионални (ако са възникнали в хода на проекта) ангажименти. Разпределяна на стажантите – 5 лица ще преминат стаж при кандидата, а останалите 55 ще се включат в стаж при партньора (в офисите на София, Стара Загора, Мъглиж други населени места) или в координация, управление и реализация на социални услуги в някои от офисите на сдружението – работодател по избор, в зависимост от предпочитанията на стажантите, както и възможностите им за пътуване и придобитите компетенции по време на обучението. Основно ще се провежда стаж при специалистите от отдела, които обработват данни от анкетни проучвания, анализ на банкови и застрахователни продукти, социални услуги в общността и институциите ще подпомагат дейността на административния отдел, както и ще могат да участват в изготвянето на кратки информационни материали и материали за информационните бюлетини, изготвяни от партньора (бюлетин за развитие на социалните дейности). Други основни функции, които ще бъдат възлагани на стажантите ще бъдат свързани с преглед на периодичен печат и информационни източници, с цел подпомагане дейността на управленските кадри – при разработка на инвестиционни стратегии и предоставяне на специализирани консултантски и социални услуги. Убедени сме, че уменията усвоени от стажантите ще бъдат изключително полезни за тях –тъй като ще обогатят тяхната обща и езикова култура, ще разширят социалните им контакти и ще ги мотивират. Част от стажантите ще преминат Интервюта с представители от отделите: Информационни анализи, Бази Данни, Обслужване на клиенти и Международно сътрудничество и Социални дейности, Координация и управление, Нови пазари, Застраховане и лични финанси (при кандидата) в при кандидата и партньора с цел определяне на най-подходящ отдел и конкрутни цели на стажа. Тъй като партньорът има специалисти, които имат опит в организиране на въвеждащи, поддържащи обучения и стажантски програми, след провеждане на интервютата стажантите ще имат възможност да участват в избора и планирането на отдела за стаж в град София Интервюта с представители от отделите: правно-административно обслужване, регионални новини, маркетинг и инвестиционни проекти и социални дейности от трите общини. Изготвяне на договорите на стажантите, организиране на изплащането на възнагражденията, Изработване на графици за провеждане на стажа, разясняване на очакванията към стажантите и кратко представяне на организацията. Ще бъдат изготвени графици, така че стажантите да имат възможност да се възползват максимално от стажантската програма и активно да участват в дейността на специалистите от отделите и различни вътрешни проекти на организацията. Провеждане на стаж на лицата по групи (оформяне на програми за стаж, график за посещеня, график за контрол и програма за въвеждащо обучение по време на стажа) и осигуряване на ментори от персонала на канидата и партьнора. Стажантите ще се координитарт, консултират и подпомагат от координатор и технически организатор. Предвижда се достатъчно време за разпределение на стажантите и възможност за гъвкаво организиране и съчетаване на мотивационни обучения, клучови обучения с непосредствен стаж. Лицата преминали обученията ще имат възможност за избор между няколко позиции в Отделите: (администрация, застраховане и лични финанси, корпоративно управление и консултации, управление, мениджмънт, маркетинг, търговския отдел, отдел дистрибуция и клонова мрежа, администрация, поддръжка – ще се постараем стажът да бъде полезна възможност за последваща трайна заетост на част от целевите групи.
6. Информираност и публичност Организиране и провеждане на три начални и три финални (общо 6) конференции в градовете: София, Стара Загора и Мъглиж, за отразяване на основните цели и задачи по проекта, основните срокове по проекта и да представи екипа за управление, както и да отрази финансовия принос на ОПРЧР (ЕСФ). Общият брой участници в конференциите е 60 лица Ще бъдат поканени представители и на заинтересованите страни и местни медии. На конференциите ще бъдат поканени и представители на общинска администрация, ДБТ, както и неправителствения сектор и потенциални участници в проекта. След всяка конференция, на която ще присъствата представители на заинтересованите страни, ще се провежда и по една информационна среща за информиране на потенциални кандидати. С цел ефективност инфо срещите ще се провеждат в срок от 5-10 дни след вска конференция. За популяризирането на проекта (основни дейности, цели, екип за управление) ще бъдат отпечатани 3500 информационни брошури, 50 плаката и 2 табели, както 2395 флаера (съдържащи календар на конкретните дейности – обучения и тн.) Публикации в медии ( 2 бр.). В допълнение кандидатът и партньорът ще публикуват информация за проекта в интернет сайта си. В интернет страницата на сдружението ще бъде разработена специална секция посветена проекта – основни цели, дейности, информация за екипа, календар на дейностите, както и галерия със снимки за проведените дейности. На интернет страницата на кандидата ще бъде включена също секция на проекта, която ще популяризира основните цели и дейностите предвидени в проекта, както и получената финансова подкрепа по ОПРЧР. При реализацията всички дейности ще се популяризира и получената финансова подкрепа и ще се съблюдават изискванията на Ръководството за визуализация и публичност приложимо за Бенефициенти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 544 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз