Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0045-C0001
Номер на проект: 12-11-37
Наименование: Ефективна администрация
Бенефициент: Община Рудозем
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 13.12.2012
Дата на приключване: 13.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на организацията и повишаване на ефектив-ността в работата на Общинска администрация – гр. Рудозем
Дейности: Дейност 1 Управление на проект Успешната реализация на тази дейност ще гарантира успешно и устойчивото изпълнение на проекта и добрата връзка на екипа по проекта с ръководството на общината и с останалите заинтере-совани страни. Ще се създаде Система за управление на проекта, като за целта ще се организират и проведат работни срещи, на които ще се: - проведе структурирана дискусия за детайлизиране и конкре-тизиране на задачите и дейностите по проекта; - предложи детайлно разпределение на задачите и отговор-ностите на членовете на екипа (изготвяне на длъжностни харак-теристики); - прецизира работния (календарния) график на дейностите и за-дачите по проекта; - идентифицират заинтересованите страни и предложат методи за тяхното привличане за целите на проекта и определят очакваните роли на всяка от тях. Ще се подготвят и проведат процедури за всички дейности, които ще бъдат възложени на външни изпълнители. При провеждането им ще се процедира по следния начин: - Избор на вид процедура в зависимост от вида дейност и стойността и; - Разработване на тръжно досие; - идентифициране на подходящи фирми и изпращане на покани за оферти (в случаите, когато не се публикува поканата на сайта на Агенцията за обществени поръчки); - Публикуване на поканата (когато това е задължително) и другите документи от тръжното досие; - Създаване на Оценителна комисия, провеждане на процедурата и сключване на договор със спечелилия оферент.
2. Дейност за информация и публичност Дейността предвижда: 1. Първоначално оповестяване чрез местните (печатни и елек-тронни) медии за стартирането на проекта. 2. Организиране на встъпителна пресконференция (за 35 души) за официално откриване и представяне на проекта пред обществеността, целевата група, заинтересованите страни и медиите с помощта на мултимедийна презентация. 3. Изготвяне и разпространение два вида рекламно-инфор-мационни брошури: - единия вид (250 бр.) при стартиране на проекта и ще включва информация за целите и дейностите на Оперативна програма „Административен капацитет”, като цяло и на проекта в частност (тяхното разпространение ще започне на встъпи-телната пресконференция); - вторият вид (250 бр.) брошури ще отразяват постигнатите нап-редък и резултати от проекта и ще започнем разпростране-нието им на заключителната пресконференция. 4. Периодично ще се публикуват в печатните и електронни ме-дии съобщения за напредъка и дейностите на проекта. 5. Организиране на заключителна пресконференция за офи-циалното финализиране на проекта и отчитане на постигна-тите резултати.
3. Извършване на Функционален анализ на Общинска администрация – гр. Рудозем Избраната чрез тръжна процедура организация ще изготви пълен и подробен Функционален анализ на състоянието и организация- та на дейностите в Общинска администрация – гр. Рудозем, което освен задължителна дейност е и необходима основа за следващите дейности по проекта. Функционалният анализ като процес на изследване и оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на Общинска администрация – гр. Рудозем ще бъде из-готвен в съответствие с „Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация” и съот-ветно Наръчника за прилагане на Единната методология за про-веждане на функционален анализ в държавната администрация
4. Провеждане на дискусии и разяснения относно резултати- те от извършения функционален анализ Провеждане на 6 броя дискусии с представители на различните звена и ръководството на Общинска администрация - гр.Рудозем, даващи разяснения и обобщения на резултатите от проведения функционален анализ в институцията. Дискусиите ще се проведат както следва: - с Дирекция „Финансово-стопански дейности и Бюджет”, Административно-правно и информационно обслужване; - с отдел „Планиране и разработване на проекти”; - с отдел „Строителство и благоустройство” - със заетите в секторите „Образование” и „Здравеопазване и социални дейности”; - със заетите в секторите „БКС”, „Сметоизвоз” и „Ав-тотранспорт” - с ръководството на Община Рудозем (кмет на община, секретар на община, зам. кметове, кметове на кметства и общински съветници). Всяко отделно звено ще има възможност, чрез дискусиите да конкретизира проблематиката и да генерира идеи и възможности за подобрения в полето на действие произтичащо от изпълня-ваните от него функции. Провеждането на дискусиите е фрагмен-тирано по звена тъй като работата не е еднородна и съответно проблемите са различни. Посредством дискусиите ще бъде получена и необходимата обратна информация която ще спомогне за вземането на правилни решения за повишаване на ефектив-ността в работата на Общинската администрация.
5. Програма за повишаване на капацитета на Община Рудо-зем за изготвяне, управление и изпълнение на проекти Избраната чрез тръжна процедура организация ще изготви Прог-рама за повишаване на капацитета на общината за изготвяне, управление и изпълнение на проекти. Програмата ще се изготви на базата на предварителна оценка на капацитета на общината, фокусирана върху броя и квалифи-кацията на служителите имащи отношение към разработването и управлението на проекти. Освен самата Програма ще се изготвят и обучителни материали и ще се проведе обучение на гореспоменатите служители
6. Вътрешен мониторинг и отчитане на резултатите пред общ- ността, медиите и донора Върху всички дейности, поддейности, услуги и доставки ще се упражнява постоянен контрол. Ще се проведат анкети сред пред-ставители на целевата група и общността (както с анкетни карти на хартиен носител, така и чрез задаване на въпроси в секцията „Анкета” на официалния сайт на общината – www.rudozem.bg ) за да се отчете степента на информираност и удовлетвореност от дейностите по проекта. Ще се подготвят и представят на Управляващия орган съот-ветните междинни и финален отчети, а представяне на резул-татите пред общността и медиите ще стане на заключителната пресконференция.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 683 BGN
Общ бюджет: 56 482 BGN
БФП: 56 482 BGN
Общо изплатени средства: 56 482 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 336 BGN
2014 42 146 BGN
2015 0 BGN
56 482 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 186 BGN
2014 35 824 BGN
2015 0 BGN
48 010 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 150 BGN
2014 6 322 BGN
2015 0 BGN
8 472 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 3 Брой въведени модели за управление на промените
Индикатор 4 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 5 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 6 1 Брой подписани договори, допълнителни споразуме- ния към договори;
Индикатор 7 1 Брой проведени работни срещи на екипа
Индикатор 8 1 Брой фирми подали оферти, брой сключени договори
Индикатор 9 2 Бр. проведени пресконференции
Индикатор 10 2. Бр. публикувани съобще-ния в печатни медии
Индикатор 11 2. Бр. публикувани съобще-ния в електронни медии
Индикатор 12 2. Бр. разработени и разпро-странени информационни и рекламни материали (брошури)
Индикатор 13 6. Брой подадени междинни отчети
Индикатор 14 6. Брой попълнени анкетни карти(на хартиен носител
Индикатор 15 6. Брой потребители попъл-нили он-лайн анкетата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз