Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0160-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Грижа в семейна среда за независим живот на хора с увреждания и възрастни самотни лица”
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: По проектът се предвижда да се създаде „Звено за услуги в домашна среда” към Звено „Заведения за социални услуги” - община Попово, към което да бъдат назначен 20 души персонал-социални работници, които да предоставят почасови услуги на 60 лица с трайни увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. Новосъздаденото звено ще извършва почасови дейности, насочени към лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост, социална подкрепа и социално включване на лицата, както и комунално-битови дейности.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. - Сформиране на екип на проекта, отговорен за осъществяване на проектните цели и за гарантиране на успешната реализация на дейностите; - Разпределение на отговорностите на членовете на екипа и конкретни задачи. Екипът ще се състои от: ръководител на проекта , координатор и счетоводител. - Провеждане на ежемесечни срещи за уточняване на логистични въпроси, свързани с изпълнението на проекта и обсъждане и уточняване на механизми за наблюдение и текущ контрол върху изпълнението на проекта; - Изпълнение на процедурите за вътрешен мониторинг чрез регулярни срещи на екипа, и отчетност пред Договарящия орган. Контролът ще се извършва с обичайни методи: Изготвяне на график по дейности и прогноза на финансовия поток; Времеви графици на задачите; Набиране и обработка на ежемесечна оперативна информация по дейности и разходи. - В зависимост от датата на подписване на договора и проведените процедури на Общината до момента е възможно да се проведат процедури за избор на изпълнител за доставка на оборудване и за „информация и публичност” - Разработване на необходимата документация за предоставянето на социалните услуги, според изискванията на приложимото законодателство и съответните методики
Дейност 2. Информиране и публичност на проекта Дейността се състои от: 1. Организиране на две пресконференции – при стартиране и при приключване на проекта – минимум по 30 участника- медии, представители на местна и държавна власт, социални институции; 2. Дизайн и отпечатване на 100 броя листовки с информация за проекта, целите му, основните дейности, организацията бенефициент и оперативната програма източник на финансовата помощ; 3. Три публикации в местната преса; 4. Излъчване на 2 радио съобщения в местния радио възел; 5. Изработване и поставяне на информационна табела пред офиса на „Звеното за социални услуги”; 6. Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Община Попово.
Дейност 3. Подбор, наемане и обучение на персонала в „Звено за социални услуги” Подбор и наемане: Кандидатите за длъжността „Домашен прислужник”, „Социален работник” и „Медицинска сестра” се оценяват въз основа на подадените документи и проведено интервю за установяване на мотивацията и нагласата им за работа с хора с увреждания и самотно живеещи хора. Ще бъдат сключени трудови договори с избраните лица за срок от една година с месечно възнаграждение за длъжността „Домашен прислужник”, равно на минималната работна заплата за съответния период. В бюджетът е заложено и евентуално увеличение на възнаграждението при увеличение на размера на минималната работна заплата за страната. Всеки един нает „Домашен прислужник” ще обслужва трима потребителя на услугата. Надграждащо обучение: В хода на предоставяне на услугата ще се реализират две (еднодневни) поддържащи обучения, в съответствие с Параметрите, заложени в Методиките за предоставяне на социалните услуги в общността „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник
Дейност 4. Информиране и подбор на кандидат-потребители на услугата „Помощ в дома” Дейността ще стартира през вторият месец след подписване на договора. Тя е ключов елемент за успеха на проекта, защото ще насърчи и мотивира участието на целевите групи в проекта. Ще се разработят кратки листовки с информация за същността на проекта и обхвата на услугата „Помощ в дома”. Листовките ще се разпространяват на всички възможни публични места: общината, дирекцията за социално подпомагане, магазини, читалища и пр. След информирането на потенциалните ползватели на услугата, получените заявки ще бъдат изпратени в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Попово, където ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите и на база извършената оценка ще бъдат сключени 60 договора за услугата „Помощ в дома”. Проектодоговорът, изготвен от доставчика на услугата, се предоставя на потенциалните потребители за съгласуване на клаузите. Освен личните данни на страните той включва и договорености за процеса на предоставяне на услугата, размера на потребителската такса и срока.
Дейност 5. Предоставяне на услугата „Помощ в дома” Изграждане на управленска структура, съответстваща на обема на дейността с ясно разпределение на отговорностите. Използване на доказали ефективността си счетоводни и финансови процедури и практики, ясни и прозрачни процедури за изчисляване и събиране на потребителските такси. Мониторинг на дейностите, извършвани от домашните прислужници. В края на всяка седмица “Домашни прислужници” посещават офиса на проекта в сградата на Община Попово за консултиране, отчитане и обмен на информация. За целта в бюджета се залагат съответните разходи за командировки – дневни и пътни. След сключването на договорите с ползвателите на услугата, социалният работник в звеното ще започне изготвянето на индивидуалните досиета на лицата, ще разработи индивидуалните графици на персонала, ще осъществява контрол върху дейността им, ще следи за правилното изпълнение на задълженията им и ще внася ежемесечни доклади пред управителя на „Заведения за социални услуги”. Назначеният служител „Медицинска сестра” ще бъде на разположение през целия работен ден, като при необходимост ще оказва специфична медицинска помощ, ще измерва кръвното налягане, ще контактува с личните лекари на ПСУ, относно здравословното състояние на ползвателите на услугите, ще следи датите за изписване на лекарства с рецептурна книжка, ще отговаря за навременното изпълнение на рецептите и ще закупува необходимите медикаменти. Медицинскатра сестра ще подготвя и документите за ТЕЛК /при необходимост/ За домашните прислужници, които ще обслужват потребителите в осемте села, в бюджета на проекта са заложени и транспортни разходи за автобусен билет. За социалният работник, медицинската сестра и всеки домашен прислужник е предвидено да се закупи подходящо облекло /20 комплекта/.
Дейност 6. Закупуване на обзавеждане и оборудване за целите на проекта. Предвижда се закупуване на оборудване, с което да подпомогне дейността на „Звено за социални услуги”. За административните нужди на звеното се предвижда да се закупят едно офис бюро със столове и два шкафа за съхранение на документацията, която ще се изготвя през целия период на проекта, а и след това. Офис бюрото ще се ползва от социалния работник и медицинската сестра, когато нямат задължение към лицата-потребители на услугата. За служителите се предвижда, да се закупят една компютърна конфигурации и един принтер, които да спомогнат при изготвянето на месечните графици, отчети за извършените дейности, протоколи, водене на различни справки за закупените медикаменти, за възникналите здравословни проблеми, които медицинския работник отбелязва и т.н. За съхранение на приходите от такси и други налични парични средства ще се закупи метална каса(сейф) Предвидено е и закупуване на заседателна маса и столове за провеждане на оперативки, срещи за поставяне на задачи, дискусии, коментари по графиците и определяне на други въпроси с домашните прислужници.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Комтек М
"Елтех" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 128 967 BGN
Общ бюджет: 117 336 BGN
БФП: 117 336 BGN
Общо изплатени средства: 107 303 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 817 BGN
2014 52 486 BGN
2015 0 BGN
107 303 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 594 BGN
2014 44 613 BGN
2015 0 BGN
91 207 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 222 BGN
2014 7 873 BGN
2015 0 BGN
16 095 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз