Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0055-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Експериментални изследвания на типовете източници на структурирани данни и проектиране на тезаурус и алгоритми за автоматично създаване на новини"
Бенефициент: А Дейта Про ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Целите на проекта следователно са: 1. Да бъде създадена база от данни, в която има достатъчно представителен брой източници на различна по тематика, географско покритие и/или секторна принадлежност информация, налична/представена в структуриран вид и с ясно дефинирани характеристики на структурата и информацията 2. Да се създаде база данни с приложими лексикални корпуси за генериране на съдържание от избраните теми 3. Да се състави прототип на технология за автоматично създаване на новини и от експериментите с нея да се определят и планират най-подходящите за автоматизация писането на новини теми, източници и словоформи, които да залегнат в бъдещите новини на дружеството"
Дейности: Дейност 1. Изследване на информационните характеристики на източници за структурна информация и техните приложими аспекти
Дейност 2. Създаване на тезауруси със специална лексика по тематични области за проекта
Подготовка Избор на подходящи кадри и изследователи
Дейност 3. Създаване на прототип на система и експериментиране
Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 298 BGN
Общ бюджет: 484 058 BGN
БФП: 169 420 BGN
Общо изплатени средства: 169 207 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 832 BGN
2014 54 623 BGN
2015 71 751 BGN
169 207 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 407 BGN
2014 46 430 BGN
2015 60 989 BGN
143 826 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 425 BGN
2014 8 193 BGN
2015 10 763 BGN
25 381 BGN
Финансиране от бенефициента 345 982 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 Проведени научни изследвания
Индикатор 4 Минимален брой проверени теми
Индикатор 5 Брой създадени иновативни продукти.
Индикатор 6 Реализирано експериментално развитие
Индикатор 7 Сформиран екип по проекта.
Индикатор 8 Срок за провеждане на изследванията на темите
Индикатор 9 (Д) Брой успешно извършени научно-изследователски дейности
Индикатор 10 Реализирани инвестиции в НИРД дейности.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз