Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0049-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на офис за технологичен трансфер в областта на молекулярната генетика и диагностика
Бенефициент: Медицински център "Репробиомед" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 17.10.2012
Начална дата: 05.12.2012
Дата на приключване: 05.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на офис за технологичен трансфер в областта на молекулярната генетика и диагностика
Дейности: Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Разходи за създаване на интернет страница на офиса за технологичен трансфер Разходи за създаване на интернет страница на офиса за технологичен трансфер
Разходи за създаване на виртуални офиси за технологичен трансфер Разходи за създаване на виртуални офиси за технологичен трансфер
Режийни разходи Режийни разходи
Разходи за консумативи Разходи за консумативи
Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски
Разходи за услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство Разходи за услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство
Разходи за валидиране на разработени диагностични тестове от лаборатории със съответната сертификация Разходи за валидиране на разработени диагностични тестове от лаборатории със съответната сертификация
Разходи за разработване на бизнес и маркетингова стратегия на новосъздадения ОТТ Разходи за разработване на бизнес и маркетингова стратегия на новосъздадения ОТТ
Разходи за консултации относно разработване и внедряване на ДНК тестове Разходи за консултации относно разработване и внедряване на ДНК тестове
Разходи за провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки Разходи за провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки
Разходи за участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения Разходи за участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения
Участие в международни асоциации и виртуални мрежи Участие в международни асоциации и виртуални мрежи
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Разходи под формата на принос в натура Разходи под формата на принос в натура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 395 044 BGN
Общ бюджет: 908 098 BGN
БФП: 385 124 BGN
Общо изплатени средства: 385 124 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 385 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 272 211 BGN
2014 28 373 BGN
2015 84 541 BGN
385 124 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 327 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 231 380 BGN
2014 24 117 BGN
2015 71 860 BGN
327 356 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 832 BGN
2014 4 256 BGN
2015 12 681 BGN
57 769 BGN
Финансиране от бенефициента 527 592 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 7 Заповед за сформиране на екипа по проекта
Индикатор 8 Подготовка, провеждане на тръжна процедура за доставка на оборудване
Индикатор 9 Доставка на оборудването
Индикатор 10 Разработване, оптимизиране и прилагане на иновативни методи, технологии, анализи и тестове в медицинската практика
Индикатор 11 Провеждане на обучителни курсове, семинари
Индикатор 12 Участие в национални и международни виртуални информационни мрежи
Индикатор 13 Разработване на маркетингова стратегия.
Индикатор 14 Визуализационни дейности по проекта
Индикатор 15 Отчитане на проекта и одит на разходите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз