Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0093-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Извършване на индустриални научни изследвания за разработване на иновативен продукт-симулационен модел на вагонна талига, с двустепенно ресорно окачване, с променящо се разтояние между колелата, с възможност за куплиране с раздвижни и стандартни колооси, общоприети при различни междуосия в Европа"
Бенефициент: "Транс Техно" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.12.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Цели: създаване на 5-те компонента от сложната система (каквато представлява компютърния модел на иновативната талига), необходими за индустриалните научни изследвания на ниво цялостен модел на талигата, по-специално разработване на технологии за моделиране, пресмятане и изследване на: 1. Рама от значително усъвършенстван тип; 2. Усъвършенствано двустепенно ресорно окачване; 3. Уникален превключващ и фиксиращ междурелсието механизъм; 4. Високомощна дискова спирачна система; 5. .Специални раздвижни колооси. "
Дейности: Изготвяне и изследване на цялостен математически модел на системата (железопътна талига) Изготвяне и изследване на цялостен математически модел на системата (железопътна талига)
Пресмятане и симулационно моделиране на вагонна рама като компонент на талигата Пресмятане и симулационно моделиране на вагонна рама като компонент на талигата
Пресмятане и симулационно моделиране на усъвършенствано ресорно окачване като компонент на талигата Пресмятане и симулационно моделиране на усъвършенствано ресорно окачване като компонент на талигата
Пресмятане и симулационно моделиране на превключващ и фиксиращ междурелсието механизъм като компонент на талигата Пресмятане и симулационно моделиране на превключващ и фиксиращ междурелсието механизъм като компонент на талигата
Пресмятане и симулационно моделиране на специални колооси като компонент на талигата Пресмятане и симулационно моделиране на специални колооси като компонент на талигата
Пресмятане и симулационно моделиране на високомощна дискова спирачна система като компонент на талигата Пресмятане и симулационно моделиране на високомощна дискова спирачна система като компонент на талигата
Проучване на алтернативни модели на талиги с раздвижни колооси и на компоненти на тези талиги в световен мащаб Проучване на алтернативни модели на талиги с раздвижни колооси и на компоненти на тези талиги в световен мащаб
Наемане на сгради и помещения за научни изследвания на специални колооси като компонент на талигата Наемане на сгради и помещения за научни изследвания на специални колооси като компонент на талигата
Наемане на оборудване и инструменти за научни изследвания на превключващ и фиксиращ междурелсието механизъм като компонент на талигата Наемане на оборудване и инструменти за научни изследвания на превключващ и фиксиращ междурелсието механизъм като компонент на талигата
Използване на собствено оборудване Използване на собствено оборудване
Научни изследвания на вагонната рама като компонент на талигата Научни изследвания на вагонната рама като компонент на талигата
Научни изследвания на усъвършенстваното ресорно окачване като компонент на талигата Научни изследвания на усъвършенстваното ресорно окачване като компонент на талигата
Научни изследвания на високомощната дискова спирачна система като компонент на талигата Научни изследвания на високомощната дискова спирачна система като компонент на талигата
Подготвяне и предоставяне на описани и структурирани нови знания и умения под формата на компютърен симулационен модел за цялостна компановка на иновативна талига като единна система Подготвяне и предоставяне на описани и структурирани нови знания и умения под формата на компютърен симулационен модел за цялостна компановка на иновативна талига като единна система
Покупка на материали и консумативи, вложени в НИРД по проекта необходимите технико-икономически разчети и анализи Покупка на материали и консумативи, вложени в НИРД по проекта необходимите технико-икономически разчети и анализи
Публикуване на резултатите и визуализация на проекта Публикуване на резултатите и визуализация на проекта
Подготовка на проектното предложение Подготовка на проектното предложение
Партньори
Партньори:
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 322 508 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 150 503 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 Осигуряване на необходимата високоспециализирана материално-техническа база: 1.1. Сгради/помещения 1.2. Оборудване и прилежащи инструменти
Индикатор 4 Осигуряване на експертен и изследователски персонал: 2.1. От страна на Кандидата 2.2. От страна на Партньора 2.3. От страна на външни изпълнители за част от НИРД и за консултантски и еквивалентни на тях услуги, използвани за НИРД
Индикатор 5 Симулационен модел на иновацията (функционални и параметрични структури на иновационния продукт).
Индикатор 6 Популяризиране на иновативния продукт: 4.1. Научни доклади/статии 4.2. Студии 4.3. Интервюта 4.4. Пресконференции / информационен ден 4.5. Публикации в национални медии
Индикатор 7 Проучвания на потенциални пазари, на които да се реализира иновативния продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз