Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0158-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Помощ в общността
Бенефициент: Община Сунгурларе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 05.12.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Сунгурларе
Описание
Описание на проекта: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” град Сунгурларе, което да предоставя почасови услуги в домашна среда на нуждаещи се лица.
Дейности: 1: Структуриране на екип. Оборудване и обзавеждане на Звеното за услуги в домашна среда 1.1. Подбор социален работник за Звеното за услуги в домашна среда 1.2. Сформиране на екип за изпълнение на проекта в състав: Ръководител проект, кородинатор, техническо лице и счетоводител. Екипът ще отговаря за цялостната организация, координация и отчитане на дейностите. 1.3. Подготовка на работни задания и длъжностни характеристики в зависимост от спецификата на трудово-правните отношения. Подписване на договори. 1.4.1. Хигиенизиране и естетизиране на предоставеното от Община Сунгурларе помещение. Козметичен ремонт на помещението ще бъде извършен за сметка на Община Сунгурларе. 1.4.2. Оборудване и обзавеждане на Звеното за услуги в домашна среда. Ще бъдат купени бюра, столове, стелажи и метални шкафове за архивиране на документи. Ще бъдат доставени компютри и качествена принтер/ копирна машина, която да се справя с големия обем документи. 1.5. Изготвяне на детайлизиран времеви график за изпълнението на проекта. 1.6. Провеждане на ежемесечни екипни срещи. 1.7. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители. 1.8.Подготовка на необходимия набор от документи за изпълнението на проекта.
2: Информиране и публичност Предвидените по проекта дейности за публичност и информиране включват: 2.1. Провеждане на пресконференция за стартиране 2.2. Организиране на кръгла маса за отчитане и анализ на резултатите по проекта; 2.3. Подготовка на 100 преспакета за двете публични събития, съдържащи папка, бележник и химикалка с логото на проекта; 2.4. Подготовка и разпространение на информационна брошура в тираж 500 копия и плакат в тираж 50 копия, предназначени за бъдещите бенефициенти и за популяризиране целите на проекта и Оперативната програма и финансовия принос на ЕС; 2.5. Изготвяне на постоянна информационна табела за Звено за услуги в домашна среда и визуализиращи приноса на ЕСФ; 2.6. Публикации в местна и регионална преса – 2 броя 2.7. Телевизионен репортаж в регионална телевизия 2.8. Периодично публикуване на страницата на Община Сунгурларе информация за напредъка на проекта постигане на критериите за резултат
3: Подбор и оценка на потребностите на лица, желаещи да ползват услуги в домашна среда Ще бъде извършена оценка на нуждите от социални услуги на потребителите, отчитайки социалния статус и потребности на бенефициентите, включително и възможностите за социално включване и работа с близкото семейно обкръжение. За всеки потребител ще се попълни социална анкета, която представлява неразделна част от Методиката по подбор и е основание за разработване на Индивидуален план за грижа и определяне на видовете услуги, които ще се ползват в рамките на проекта. Началната оценка на потребностите ще се извърши от Дирекция „Социално подпомагане”. Екипът имайки предвид получената оценка предлага броя на часовете и вида на услугата, предоставяна в домашна среда. Актуализирането на оценката след изтичане на 6-я месец от предоставянето на услугата, както и преценката на промените в здравословното състояние и социалния статус на потребителите ще бъде възложено на външен изпълнител. Екипът по проекта събира и обработва данните заявленията и декларациите за доходите на потребителите. Изчислява месечната такса.
4: Подбор и наемане на персонал на Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда Дейността включва: 4.1.Провеждане на процедура по подбор на кандидати за персонал, предоставящ услуги в домашна среда. Първичният подбор ще се осъществи по документ. Следваща стъпка е провеждането на интервю с цел определяне мотивацията на кандидатите за работа, нагласите към предоставянето на грижи в домашни условия за различните целеви групи и потребностите от обучение и квалификация. 4.2.Изготвяне и подписване на договори с 25 одобрени кандидати за предоставяне на услуги в домашна среда. Договорите ще бъдат трудови с ясно разписани права и задължения на двете страни. Като част от договора ще бъде подписана длъжностна характеристика, която описва задълженията и отговорностите на предоставящите услугите. Всички назначени лица задължително ще преминат начално обучение, ако липсва такова или надграждащо обучение, актуализиращо знанията им.
5: Въвеждащо/надграждащо обучения на персонала на Звеното за услуги в домашна среда Дейността включва: 5.1.Провеждане на надграждащо обучение на тази част от персонала, преминала въвеждащо обучение по Схема „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 1 и фаза 2”. Обучението ще се проведе в рамките на четири дни съгласно Методики за предоставяне на услугите в общността “Социален асистент”, „Личен асистент” и “Домашен помощник”; 5.2.Провеждане на въвеждащо обучение за кандидати, непреминали въвеждащо обучение по този момент. Обучението ще се проведе в рамките на четири дни и включва общи познания за грижите в домашна среда, умения и задължения на предоставящите услугите, спецификата на работа с различните целеви групи; здравословни и безопасни условия на труд; етични стандарти при предоставяне на социални услуги в домашна среда и др. , съгласно Методики за предоставяне на услугите в общността “Социален асистент”, „Личен асистент” и “Домашен помощник”; 5.3.Провеждане на две еднодневни поддържащи обучения през приблизително три месеца, съобразени с потребностите на персонала за предоставяне на услуги в домовете на потребителите и спецификата на работата им с конкретните бенефициенти. Допълнителна цел на тези обучения е създаване на нагласа за общностна подкрепа сред предоставящите услугата; 5.4.Социално консултиране. Социалният работник осъществява консултиране на потребителите, близките на потребителите, както и персоналът за предоставяне на услуги в домашна среда. Включва се в решаване на конфликтни ситуации, насочва към други институции и услуги. Прави оценка на потребностите от надграждащи обучения на екипа. Подготвя текущи анализи на удовлетвореността от качеството на предоставяната социална услуга в общността като разработва и осъществява обратна връзка с потребителите, техните близки и екипа си; Община Сунгурларе ще предостави подходящи помещения за осъществяване на предвидените обучения на персонала, предоставящ услуги в домашна среда
6: Предоставяне на почасови услуги за : - лична помощ на нуждаещи се лица; - за комунално-битови дейности; - в подкрепа на социалното включване Дейността включва: 6.1.Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др. – 10 души 6.2.Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване наадминистративни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. – 10 души 6.3.Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност, изразена в социална работа в представителите на целевата група – 5 души 6.4.Предоставянето на почасови услуги е гъвкаво съобразно потребностите на нуждаещите се лица и може да се променя при необходимост. Лицата се назначават на пълен работен ден. 6.5.Преразглеждане, оценка и актуализиране на индивидуалните планове за предоставяне на услуги веднъж на 6 месеца и по-често, ако са настъпили изменения; 6.6.Изграждане на ясна процедура за приемане на жалби свързани с предоставянето на услугите, включваща срокове, носене на отговорност, решаване на проблема; 6.7.Извършване на постоянен мониторинг на предоставянето на услугите. Посещения в дома на потребителя, проследяване текущото качество на предоставените услуги, спазване на работно време и график, правилно попълване на водената документация от изпълнителите на услугата; Разработване и попълване на формуляри за обратна връзка за качеството на услугите степента на удовлетвореност на потребителите;
7: Мониторинг и отчетност по проекта Текущият мониторинг и отчетност на проекта са ангажимент на целия екип за реализация на проекта. Дейността включва: 1. Периодично събиране на информация за степента на постигане на заложените индикатори и цели; 2. Разработване и разпространение на форми за обратна връзка; 3. Провеждане на работни срещи между екипа по проекта, обучителния екип и целевите групи с цел осъществяване на вътрешен мониторинг, консултации и обратна връзка за удовлетвореността на целевите групи от постигнатите ефекти; 5.Подготовка на междинни и финален отчети по проекта, съобразно изискванията на Договарящия орган.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ресурс Консултинг
"Труд и здраве" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 205 422 BGN
Общ бюджет: 191 487 BGN
БФП: 191 487 BGN
Общо изплатени средства: 179 937 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 279 BGN
2014 115 657 BGN
2015 0 BGN
179 937 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 638 BGN
2014 98 309 BGN
2015 0 BGN
152 946 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 642 BGN
2014 17 349 BGN
2015 0 BGN
26 991 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз