Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0071-C0001
Номер на проект: ESF-1109-05-04002
Наименование: Нови възможности
Бенефициент: Пегас-рок ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 21.11.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: да се подпомогне прилагането на принципите за учене през целия живот и създаването на икономика, основана на знанието, което да доведе до повишаването на конкурентноспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда - Видин”, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по специалността. Обучението и последващият производствен стаж ще повишат икономическата активност и интеграция на групите по проекта.
Дейности: 1. Сключване на договори - (с ДО, екипа по управление и реализиране на проекта, фирмите изпълнители, лекторите и бенефициентите по проекта ) Предварителна подготовка на договорите, прецизиране на клаузите залегнали в него и детайлно описание на дейностите и ангажиментите на всяка една от страните по него.
2.Провеждане на информационна кампания за популяризиране на услугата Ръководният екип ще изготви програма за информационното обезпечаване и популяризиране на услугата чрез информационни материали: листовки, плакати, брошури, радиореклама, анонс в национален и регионален печат и др. Ще бъде възложено на външен изпълнител реализирането на дейността. След стартиране на проекта ще се организират и проведът информационни срещи с представители на общинските администрации, ДБТ, сдружения на работодатели, професионални съюзи, етнически и инвалидни организации, НПО и др. пред която ще се популяризира проекта, ще се обсъдят нуждите на региона от специалисти и изпълнители от различно ниво, ще се формулират изискванията към качеството на подготовката на безработните. Ще се създаде банка данни на безработните от региона, преминали през курса на обучение.
3. Подбор на безработни за обучение по програмите на проекта. Представители на Бюрата по труда от трите общини съвместно с Ръководството, Координаторите, партньорите и представители на етническите и инвалидни организации ще изготвят критерии и принципи, на базата на които ще се извърши селекционирането на трайно безработните лица, които ще се включат в обучението по проекта. Предвижда се след първоначално изготвените списъци с кандидати за участие в обучението, да се извърши втора селекция, на която ще се проведе интервю с кандидатите и тогава да бъдат включени в обучението.
4. Професионално обучение на 60 трайно безработни лица Провеждане на обучение на две групи от 15 безработни за професия Шивач и три групи по 10 лица – Сътрудник социални дейности.
5. Производствен стаж на обучените 80% от успешно завършилите курса на обучение ще бъдат устроени на работен стаж в предприятия от съответния бранш – шевното производство (ТПК „Д.Бблагоев” и ГВ Дизайн) социалните дейности в Сдружение „Усърдие”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 982 BGN
Общ бюджет: 64 010 BGN
БФП: 64 010 BGN
Общо изплатени средства: 64 010 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 196 BGN
2014 45 814 BGN
2015 0 BGN
64 010 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 467 BGN
2014 38 942 BGN
2015 0 BGN
54 409 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 729 BGN
2014 6 872 BGN
2015 0 BGN
9 602 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз