Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0117-C0001
Номер на проект: ESF-1109-03-02005
Наименование: Обучение и кариерно развитие
Бенефициент: СИРИУС 49 ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 23.11.2012
Дата на приключване: 23.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • Подобряване качеството на живот на хората в България чрез повишаване професионалната квалификация и адаптивност на безработните лица, спрямо изискванията на пазарните условия и осигуряване на конкурентоспособността им на национално, регионално и фирмено равнище.
Дейности: Дейност 1. Мениджмънт на проекта Осигуряване на стабилно и без рисково протичане на целия проект, добро взаимодействие между екипа за управление, преките бенефициенти и другите основни заинтересовани страни. За тази цел се предвижда регулярно да бъдат провеждани работни срещи, по време на които ще бъдат уточнени: • конкретните задачи и задължения на всеки един от членовете на екипа за управление на проекта; • план графика за реализация на проекта; • изготвяне на методика за провеждане на мониторинг на проекта; • уточняване на механизмите за координация и комуникация между участниците в проекта (кандидат, подизпълнители и доставчици) • определяне на отговорни лица, които ще се занимават с изготвяне на документацията, необходима за провеждане на тръжните процедури по проекта.
Дейност 2. Тръжни процедури • Изготвяне на план график за провеждане на тръжната процедура; • Подготовка на необходимата документация и изисквания към кандидатите; • Оценка на тръжни оферти; • Сключване на договор с избраните изпълнители. Тръжните процедури ще бъдат проведени съгласно разпоредбите на ПМС 55/12.03.2007 г.
Дейност 3. Информиране и публичност Чрез предвидените дейности по осигуряване на информиране и публичност, от една страна ще се постигне: активизиране на обществото към проблемите на безработните лица, а от друга – ще се осигури прозрачност при изпълнение на заложените проектни дейности. Дейност Публичност и визуализация на проекта включва: 1. Подготвителни действия по информационната кампания Разработване на визия и дизайн на информационните материали, съгласно „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР”. Съгласуване на план за разпространение. 2. Изготвяне и разпространение на информационните материали Координаторът по проекта ще изготви информационни материали, необходими за популяризиране на дейностите и резултатите от проекта: • Информационни табели - 2 броя предвижда се да бъдат поставени на видни места в двата обекта на кандидатстващата организация • Флаери – 1500 бр. Те ще бъдат разпространени сред местната общественост и сред представителите на целевата група. По този начин ще се осигури възможност за добра информираност на безработните лица за възможностите за участие в предвидените дейности по проекта. • Плакати – 100 бр., които ще бъдат разпространени на обществени места Те ще имат за цел популяризиране на предвидените пресконференции, проекта, неговите дейности и поставени цели. • Информационни брошури - предназначена е за края на проекта, която ще отрази цялостната дейност по проекта и постигнатите резултати. Тя ще бъде издадена в тираж 1000 бр. и ще бъде разпространена сред заинтересованите страни. • Дипляни - 600 бр., която ще бъде разпространена сред месните фирми и държавната администрация за популяризиране на нуждата от повишаване квалификацията на безработните лица и осигуряването на възможност за реализацията им на пазара на труда. • Химикалки с лого – 100 бр., ще бъдат раздадени на двете конференции, както и на представители на местната общност • Тефтери с лого – 100 бр., ще бъдат раздадени на двете конференции, както и на представители на местната общност 2. Организиране и провеждане на конференции. Предвижда се да бъдат организирани две информационни конференции – една в началото и една в края на проекта. Целта им е да се осигури добра информираност сред местната общественост за реализацията на проекта.
Дейност 4. Подбор на целевата група Процедурата за подбор на представители на целевата група за включване в проекта ще се осъществява в тясно сътрудничество с Дирекция „Бюро по труда” – гр. Варна и в съответствие с изискванията заложени в изготвената от Агенция по заетостта „Процедура за подбор на представители на целевата група по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG051PO001-1.1.09 – „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта“.
Дейност 5. Провеждане на квалификационни обучения Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация по 2 специалности: • 8110301 – Хотелиерство (камериер) • 8110801 – Обслужване нa заведения в обществено хранене Всяко едно от обученията ще е в пълния размер часове за придобиване на квалификация по: • Специалност 8110301 – Хотелиерство (камериер) – 300 уч. часа (I СПК). Обучението ще бъде организирано в една учебна група от 18 човека. • Специалност 8110801 – Обслужване нa заведения в обществено хранене – 660 уч. часа (II СПК). Обучението ще бъде организирано в две учебни групи с общо 44 човека. Предвижда се обученията да бъдат разпределени по модули. След всеки модул ще се извършват междинни тестове, чрез които ще се установява нивото на придобитите знания от курсистите. След приключване на обучението, ще се проведе и финален изпит. Успешно издържалите изпита ще получат Свидетелство за професионална квалификация за придобити знания и умения по конкретната специалност. Обученията ще се провеждат в дневна форма на обучение, с ангажираност мин 6 уч. часа на ден, както следва: • Специалност 8110301 – Хотелиерство (камериер) – 300 уч. часа (I СПК), 50 дни. • Специалност 8110801 – Обслужване нa заведения в обществено хранене – 660 уч. часа (II СПК), 110 дни.
Дейност 6. Провеждане на стаж На всички успешно завършили обучението си лица, фирма „СИРИУС – 49” ЕООД ще осигури възможност за провеждане на тримесечен стаж по специалността. По време на своя стаж, безработните лица ще има възможност не само да практикуват новите знания и умения, но и да изградят трудови навици, които ще им помогнат при тяхната бъдеща професионална реализация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ИНСАЙД БГ” ООД
КАПРИ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 274 BGN
Общ бюджет: 132 143 BGN
БФП: 132 143 BGN
Общо изплатени средства: 131 228 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 133 474 BGN
2014 - 2 247 BGN
2015 0 BGN
131 228 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 113 453 BGN
2014 - 1 910 BGN
2015 0 BGN
111 543 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 021 BGN
2014 - 337 BGN
2015 0 BGN
19 684 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз