Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0055-C0001
Номер на проект: ESF-1109-09-08001
Наименование: Алтернатива за професионална реализация на безработни лица
Бенефициент: СНЦ "Академия БГ" - Кърджали
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 08.11.2012
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Успешна интеграция на пазара на труда на лица, регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда” - Кърджали, чрез обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация в областта на туризма , услугите и търговията.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта По проекта ще бъде назначен екип, включващ ръководител, координатор, технически сътрудник и счетоводител. Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи. Ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта. Следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства. Изпълнението на проекта ще стартира с първа техническа среща на екипа по проекта. В рамките на един работен ден екипа по проекта ще обсъди и приеме план за действие за изпълнението на проекта и механизъм за мониторинг. Целта на мониторинга е правилно водене и съхранение на документацията – техническа и финансова; пряко наблюдение на проектните дейности и изпълнение на заложените в проекта индикатори за изпълнение и за качество. Предвиждат се ежемесечни срещи, на които ръководителят на проекта ще докладва за реализирането на дейностите, ще се обсъждат постигнатите резултати и необходимите бъдещи действия. Подготовката на срещите включва съставяне на дневен ред, доклади и отчети. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – консумативи, канцеларски материали и др. Финално отчитане на дейностите по проекта - изготвяне на окончателни технически и финансов отчети по образец относно изпълнението на целите на проекта, постигнатите резултати и реални стойности на заложените индикатори, срещнатите трудности и тяхното преодоляване. Създаване на Проектно досие, включващо всички договори, анекси, доклади, разходооправдателни документи, искания за плащане и приложения, доклади от проверките на място, данни за предприетите мерки за публичност и др.
Дейност 2 – Действия за публичност и информираност Методите за осъществяване на този етап са провеждането на две пресконференции, публикуването на 3 статии, 2 прессъобщения в регионалните и местните медии. В рамките на информационната кампания ще се излъчат 1 радио- предаване от Общинско радио-Кърджали, ще се изработят 3 табели, включващи информация за проекта и финансиращия орган, които ще бъдат окачени на видно място при всички партньори - участници в проекта и отпечатване на 500 бр. информационни брошури.
Дейност 3 - Избор на лицата от целевата група, който ще бъдат включени в обучителните курсове със съдействието на експерти от ДБТ - Кърджали Четирдесетте обучаеми ще бъдат избрани въз основа на подадени молби за участие и при необходимост провеждане на интервюта. Изборът на обучаеми ще се извърши по време на първия и втория месец от изпълнението на проекта. Критериите за подбор на уастниците ще са лицата да спадат към уязвимите групи: безработни малдежи до 29 г., продължително безработни, неактивни лица и др. С това директно сеотговаря на специфичната цел на проекта за подобряване на достъпа и за интегрирането на пазара на труда на лицата от уязвимите групи.
Дейност 4 – Организиране и провеждане на обучителни курсове за придобиване на част от професия по втора квалификационна степен по професия 811070 Готвач, в професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг. Тази дейност ще се извършва от Кандидата по проекта. Първата стъпка за тази дейност се изразява в подготовка на дейноста, която ще се извърши във втори месец от графика на проекта. Подготовката се изразява в окомплектоване на учебните материали и помагалата, уведомяване на лекторите и лицата от целевата група за графика на провеждане на курса. Втората стъпка е изпълнението на Дейност 4 в 3-ти и 4-ти месец от графика на проекта. Третата стъпка е провеждането на Държавен изпит за придобиване на част от професия по втора квалификационна степен в 5-ти месец от графика на проекта.
Дейност 5 – Организиране и провеждане на обучителни курсове за придобване на част от професия по втора квалификационна степен по професия 811080 Сервитьор – барман, в професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Тази дейност ще се извършва от Кандидата по проекта. Първата стъпка за тази дейност се изразява в подготовка на дейноста, която ще се извърши във втори месец от графика на проекта. Подготовката се изразява в окомплектоване на учебните материали и помагалата, уведомяване на лекторите и лицата от целевата група за графика на провеждане на курса. Втората стъпка е изпълнението на Дейност 5 в 3-ти и 4-ти месец от графика на проекта. Третата стъпка е провеждането на Държавен изпит за придобиване на част от професия по втора квалификационна степен в 5-ти месец от графика на проекта.
Дейност 6 - Организиране и провеждане на обучителни курсове за придобиване на част от професия по втора квалификационна степен по професия 341020 Продавач-консултант, в професионално направление 341 Търговия на едро и дребно. Тази дейност ще се извършва от Кандидата по проекта. Първата стъпка за тази дейност се изразява в подготовка на дейноста, която ще се извърши във втори месец от графика на проекта. Подготовката се изразява в окомплектоване на учебните материали и помагалата, уведомяване на лекторите и лицата от целевата група за графика на провеждане на курса. Втората стъпка е изпълнението на Дейност 6 в 4-ти и 5-ти месец от графика на проекта. Третата стъпка е провеждането на Държавен изпит за придобиване на част от професия по втора квалификационна степен в 6-ти месец от графика на проекта.
Дейност 7 – Организиране и провеждане на обучителни курсове за придобване на част от професия по трета квалификационна степен по професия 811060 Ресторантьор, в професионално направление 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг. Тази дейност ще се извършва от Кандидата по проекта. Първата стъпка за тази дейност се изразява в подготовка на дейноста, която ще се извърши във втори месец от графика на проекта. Подготовката се изразява в окомплектоване на учебните материали и помагалата, уведомяване на лекторите и лицата от целевата група за графика на провеждане на курса. Втората стъпка е изпълнението на Дейност 7 в 5-ти и 6-ти, 7-ми и 8-ми месец от графика на проекта. Третата стъпка е провеждането на Държавен изпит за придобиване на част от професия по трета квалификационна степен в 9-ти месец от графика на проекта.
Дейност 8 – Осигуряване на тримесечен стаж при Партньорите за успешно преминалите курсовете на обучение. Тази дейност ще се извършва от Партньорите по проекта. Изпълнението на Дейност 8 се предвижда да се състои от месец 6-ти до месец 12-ти от графика на проекта, като тримесечният стаж е предвиден след края на всеки един от обучителните курсове, предвидени в проектното предложение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 162 BGN
Общ бюджет: 62 939 BGN
БФП: 62 939 BGN
Общо изплатени средства: 62 932 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 032 BGN
2013 21 141 BGN
2014 19 758 BGN
2015 0 BGN
62 932 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 728 BGN
2013 17 970 BGN
2014 16 794 BGN
2015 0 BGN
53 492 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 305 BGN
2013 3 171 BGN
2014 2 964 BGN
2015 0 BGN
9 440 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 Курсове за обучение за професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз