Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0210-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Предоставяне на почасови услуги от Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр.Пещера”
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 30.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Звеното за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр.Пещера ще предоставя почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, за комунално – битови дейности и в подкрепа на социалното включване чрез предоставяне на социалните услуги “Личен асистент”, “Социален асистент” и “Домашен помощник”.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Екипът за управление и организация на проекта ще бъде определен със заповед на кмета на общината, съобразно преценката на определения бюджет в часове и човешки ресурс и съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. Екипът включва: ръководител, координатор и счетоводител, с конкретно разпределени задачите по ръководство, организиране и контрол на цялостната реализация на проекта, изготвяне на междинни технически, финансови и окончателни отчети; осигуряване на информиране и публичност на проекта.
Дейност 2: Подбор на персонала на Звеното за социални услуги в домашна среда. Ще бъде сформирана Комисия с участието на представители на екипа за организация и управление и експерти от общинска администрация. Комисията ще има за цел изработване на процедура и критерии за подбор, съобразени с действащата нормативна уредба, стандарти и критерии, спецификата на целевите групи и териториалния обхват на проекта. При изпълнение на дейността ще се спазва следната последователност: 1. Обявяване на работните места; 2. Подбор по документи; 3. Провеждане на събеседване и оценка за професионална пригодност; 4. Сключване на договор по КТ с кандидата. За дейността на комисията не се предвиждат финансови средства по проекта.
Дейност 3: Провеждане на начално и поддържащо обучение на личните асистенти, социалните асистенти и домашните помощници Дейността ще бъде разделена на 3 основни елемента: 1. Начално обучение за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници в рамките на 36 часа: Ще се идентифицират лектори, като се вземе предвид опита им в тази област; Ще се изготви Програма за обучение, съобразена в съответствие с Методиките за предоставяне на услугите в общността “Личен асистент” и „Социален асистент”, утвърдени от Изпълнителния директор на АСП; Ще се направи график на обучението; В рамките на 36 учебни часа ще се проведат 6 модула, в следните области: Законодателство в сферата на социалните услуги; Организация и управление на социални дейности; Работа с документация; Здравословни и безопасни условия на труд; Трудово-правни и икономически знания; Специфични проблеми при възрастните хора, които пораждат нуждата от услугите; Морално-етични аспекти в работата на личния асистент, социалния асистент и домашния помощник; Делово общуване. Практически тренинг. 2. Поддържащо обучение за лични асистенти и социални асистенти – 6 месеца по 6 часа на месец – общо 36 часа. 3. Поддържащо обучение на домашни помощници – 6 месеца по 4 часа на месец – общо 24 часа.
Дейност 4: Оценка на потребностите на кандидатите за ползване на почасовите услуги Оценката на потребностите от почасови услуги на кандидат-потребители се извършва на всички лица, заявили желание да ползват почасови услуги, при спазване на процедурата в Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги. Заявленията от желаещите се приемат в Община Пещера, а Дирекция „Социално подпомагане” – Пещера извършва оценката на потребностите, като оценката на потребностите на деца се извършва от отдел „Закрила на детето”. Извеждането на крайния резултат, конкретната форма на подкрепа /почасови грижи в домашна среда/ включва два етапа на оценка на потребностите: 1. Извършване на социална анкета в дома на кандидат-потребителя; 2. Обобщаване на информацията. За горепосочената дейност не са предвидени разходи по проекта.
Дейност 5: Предоставяне на почасови социални услуги от личните асистенти, социалните асистенти и домашните помощници. Предоставянето на почасовите социални услуги започва след сключване на договори с потребителите. Техническият сътрудник разработва индивидуалните почасови графици за предоставяне на услугите на всеки потребител. Помещение, намиращо се в сградата на „Домашен социален патронаж” в Пещера, ще се обзаведе и оборудва за Звено за услуги в домашна среда, в което ще се провеждат срещи на персонала и потребителите с членовете на Клуба на пенсионера, културните институции в града и лекари. Предвиждат се 8 срещи.
Дейност 6: Информираност и публичност. Дейността е планирана съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР”. След всеки от етапите на проекта ще се предоставя информация за напредъка, а информацията ще достигне до целевите групи и широката общественост посредством: 1. Встъпителна и заключителна пресконференция; 2. Изработка на рекламно - информационна дипляна - 500бр. и информационни табели – 2бр.; 3. Публикации в местните медии за отразяване на напредъка на проекта – 12 публикации в общинския вестник и официалния сайт на общината; Прессъобщения в Радио „Пещера” – 6 бр.;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СНЦ БИЗНЕС ЦЕНТЪР - Пещера
СИЕНСИС АД
АВИС 300802 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 601 BGN
Общ бюджет: 128 750 BGN
БФП: 123 276 BGN
Общо изплатени средства: 116 641 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 485 BGN
2014 42 156 BGN
2015 0 BGN
116 641 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 104 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 312 BGN
2014 35 832 BGN
2015 0 BGN
99 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 173 BGN
2014 6 323 BGN
2015 0 BGN
17 496 BGN
Финансиране от бенефициента 5 783 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз