Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0075-C0001
Номер на проект: ESF-1109-01-07016
Наименование: "Насърчаване на заетостта чрез квалификационни курсове"
Бенефициент: "ВАКАНЦИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 15.11.2012
Дата на приключване: 02.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • Увеличаване достъпа на безработните лица от уязвими групи до пазара на труда, чрез насърчаване на тяхната трудова реализация; • Осигуряване на условия и възможности за активен трудов живот на целевите групи; • Обучение по различни професии, което да направи безработните лица от уязвимите групи по-привлекателни за работодателите.
Дейности: Дейност 1: Създаване на екип и управление на проекта. По тази дейност се предвижда сформиране на екип за изпълнение на проекта. Той ще бъде сформиран през първия месец от изпълнението на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Екипът ще бъде отговорен за цялостното планиране, организация, координация, контрол и отчитане изпълнението на отделните дейности по проекта. В екипа ще бъдат включени следните позиции: - Ръководител на проекта; - Координатор по проекта; - Технически сътрудник; - Счетоводител. Ще бъдат провеждат ежемесечни работни срещи на екипа, за координация, планиране и отчет на дейностите по проектното предложение. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. За целите на изпълнението на проекта и провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани помещения под наем в офиса в. гр. София, ул. Лавеле 36 , определени за офис на проекта, а обученията ще се провеждат в наетите помещения в гр. София и гр. Пазарджик.
Дейност 2: Разработване система за контрол. След като се сформира екип по управлението на проекта, ще се пристъпи към първоначалното организиране на система за контрол на обучаемите, която периодично ще бъде актуализирана. Ще се организира между всички заинтересовани от обучението и стажа лица – екипа по управление на проекта, мениджмънта и служителите, а на по-късен етап, чрез анкетни карти и обучаемите. Всеки от тях ще може да коментира какво очаква да протече обучението, като целта на срещата ще бъде създаването на система за контрол на процеса по обучение и последвалия стаж. Целта тук е да се осигури активното участие на всички заинтересовани от обучението и стажа лица и да се предостави поле на изява за техните идеи и предложения. Системата за контрол ще бъде разработена от екипа по управление на проекта и мениджмънта с активното участие на обучаемите.
Дейност 3: Покупка на материали и консумативи. С цел максимално адекватно и свързани с практиката се планира да се закупят материали и консумативи за обученията и стажовете. Решението какви точно да са материалите и консумативите ще се вземе от преподавателите и управленския екип, като това ще бъдат основно учебни материали, необходими за учебния процес. При покупката на тези материали и консумативи ще се обърне внимание на оптималното съотношение цена/качество.
Дейност 4: Избор на обучаваща институция Веднага след сформирането на екип по управлението на проекта, ще се пристъпи към избор на обучаваща институция. Като начина на избор на институцията, която да обучава безработните от целевите групи ще бъде процедура по ПМС №55. Критериите за избор на обучаващата институция ще са високата квалификация и богатият и опит.
Дейност 5: Провеждане на теоретично и практическо обучение по курсовете за обучение или преквалификация След като се осигурят нужните предпоставки за провеждане на обучението, то ще започне. Предвижда се разделянето на два основни етапа: теоретично обучение и практическо обучение. Предвидени са следните курсове за професионална квалификация и преквалификация: - Хотелиер, организация на хотелиерството; - Хотелиер, организация на дейностите в места за настаняване; - Администратор в хотелиерството, организация и обслужване в хотелиерството; - Ресторантьор, производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; - Ресторантьор, кетеринг; - Готвач, производство на кулинарни изделия и напитки; - Сервитьор-барман, обслужване на заведения в общественото хранене; - Организатор на туристическа агентска дейност, организация на туризма и свободното време; - Организатор на туристическа агентска дейност, селски туризъм; - Екскурзовод, екскурзоводско обслужване; - Аниматор в туризма, туристическа анимация; - Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, експлоатация на автомобилния транспорт; - Водач на МПС за обществен превоз, вътрешни и международни превози на пътници. От основно значение за бъдещата работа на обучаемите от целевите групи е да имат добри познания за нормите, материалите, технологиите, практиките, организация и управление. По този начин те ще добият нужните познания, които ще доведат до по-добри възможности за постоянна заетост. Освен това едно добре проведено обучение ще допринесе за иновативното мислене на служителите при търсенето на заетост. Ще има и нагледно представяне на процесите във фирмата – ориентация. Обучението ще включи подготовка и представяне на различните процеси и услуги, предлагани от „ВАКАНЦИЯ“ ООД. Цялото обучение ще бъде контролирано от екипа по управление на проекта.
Дейност 6: Изпит и издаване на документи, удостоверяващи придобита квалификационна степен В крайният етап на проекта се предвижда се да бъдат проведени изпити по реализираните курсове за професионална квалификация и преквалификация: - Хотелиер, организация на хотелиерството; - Хотелиер, организация на дейностите в места за настаняване; - Администратор в хотелиерството, организация и обслужване в хотелиерството; - Ресторантьор, производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; - Ресторантьор, кетеринг; - Готвач, производство на кулинарни изделия и напитки; - Сервитьор-барман, обслужване на заведения в общественото хранене; - Организатор на туристическа агентска дейност, организация на туризма и свободното време; - Организатор на туристическа агентска дейност, селски туризъм; - Екскурзовод, екскурзоводско обслужване; - Аниматор в туризма, туристическа анимация; - Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, експлоатация на автомобилния транспорт; - Водач на МПС за обществен превоз, вътрешни и международни превози на пътници. Като целта им е да обучаемите да получат удостоверения за преминатите обучение и придобитите специалности. В края на цялостното обучение обучаемите от целевите групи ще получат съответните удостоверения.
Дейност 7: Провеждане на тримесечни стажове След завършването на обучителните курсове, на успешно завършилите курсисти ще бъде осигурен и тримесечен стаж в реални работни условия по дадената специалност. Стажантите ще имат възможност в продължение на три месеца да практикуват избраната специалност в нормална работна обстановка, като на най-добре представилите се е възможно да бъде предложено постоянно работно място.
Дейност 8: Публична кампания относно резултатите от проекта По време на изпълнението на проекта се предвиждат действия за осигуряване на добра информираност на обществеността по отношение на проекта и предвидените в него дейности и публичност на резултатите, както и за съблюдаване на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд, като за целта ще бъдат изработени информационни материали и 2 информационни табели. В началото на проекта ще бъде оповестено неговото стартиране, а преди приключването на проекта ще бъдат разпространени резултатите от него, както и ползите, които е донесъл. За постигане на публичност и разпространяване на резултатите от него се предвиждат следните действия: изработка на 2 информационни табели, поставени в Центъра за професионално обучение и офиса на проекта; отпечатване на цветни информационни брошури – 5000 бр.; публикация в национален вестник – 2 бр.; публикация в национално списание – 2 бр.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"М-ИМПЕКС 1" ЕООД
Сити Сайтсиинг България" ООД,
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 160 BGN
Общ бюджет: 53 557 BGN
БФП: 53 557 BGN
Общо изплатени средства: 53 555 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 832 BGN
2014 13 723 BGN
2015 0 BGN
53 555 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 857 BGN
2014 11 664 BGN
2015 0 BGN
45 522 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 975 BGN
2014 2 058 BGN
2015 0 BGN
8 033 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз