Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0207-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подкрепа за достоен живот на хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване в община Ябланица”
Бенефициент: Община Ябланица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 30.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ябланица
Описание
Описание на проекта: Създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация чрез Звеното за социални услуги към ДСП. Предоставяне на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лица от целевите групи. Създаване на нови работни места в социалната икономика на общината.
Дейности: Дейност 1 Набиране на желаещи да ползват социални услуги по проекта и разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Обявяване на период за подаване на заявления от желаещи да ползват услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. На всяко лице, подало заявление за ползване на социални услуги, се разработва индивидуална оценка на потребностите, която включва: оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, способността му за справяне с ежедневни дейности, социалната му активност и интереси, взаимоотношенията със семейството и други значими хора, битовите условия на живот, допълнителни потребности, безопасност и рискове и др. Изборът на потребители на социалните услуги ще се извърши от комисия, сформирана от кандидата.
Дейност 2 Изработване на индивидуални планове и графици за предоставяне на услугите и сключване на договори с потребителите Индивидуалните планове и графици за предоставяне на услугите се изготвят с участието на потребителя, а когато това не е възможно – с участието на негов близък, роднина или законен представител. Планът се съобразява с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания и на база анализ и оценка на потребностите от социални услуги. Съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на индивидуалните потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Планът се актуализира от доставчика веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатирани обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана. Индивидуалният часови график за предоставяне на услугите се изготвят с участието на потребителя, а когато това не е възможно – с участието на негов близък, роднина или законен представител. Той се съобразява с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. При необходимост или промяна в обстоятелствата, се актуализира. Сключват се договори с потребителите на услугите ЛА, СА и ДП, разясняват се правата и отговорностите на страните по договора – права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – ЛА, СА и ДП, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социалните услуги.
Дейност 3 Подбор на личните асистенти, социалните асистенти и домашните помощници и обучения Обявяване на период, в който всички желаещи да бъдат назначени като ЛА, СА или ДП подават заявления. Екипът по проекта задължително разглежда подадените заявления и преценява дали лицата отговарят на заложените изисквания, след което се провежда интервю с допуснатите до втори кръг кандидати с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор на ЛА, СА и ДП. С определените кандидати, непредставили документ за обучение по сходни програми и проекти, се провежда въвеждащо обучение за съответните длъжности. В процеса на реализация на проекта се провежда надграждащо обучение за всички наети ЛА, СА и ДП за по-качествено предоставяне на социалните услуги. Сключват се трудови договори с всички одобрени кандидати, определени от екипа по проекта за съответните длъжности и преминали въвеждащо обучение или представили документ за обучение по сходни програми и проекти.
Дейност 4 Реализиране на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” Услугите ЛА, СА и ДП ще се реализират на територията на цялата община почасово, като потребителите на съответните услуги ще ползват услугата 4 часа дневно в продължение на 12 месеца
Дейност 5 Провеждане на дейности за информация и публичност на проекта и социалните услуги 1. Провеждане на информационна среща за старта на проекта – запознаване на обществеността и заинтересованите страни със същността и обхвата на услугите „Личен асистент”, “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне. Ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите на проекта, същността и обхвата на услугите и реда за тяхното предоставяне. Ще се проведе дискусия за изпълнението на дейностите по проекта, като в последствие екипа за изпълнение на проекта ще се съобрази с мнението на заинтересованите страни. 2. Провеждане на Кръгла маса с участието на местната общност и всички заинтересовани страни за оценка на предоставяните услуги и нуждите от допълнителни социални услуги. Ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта и ефективността от предоставените социални услуги. Ще се отчете ролята и необходимостта от такива проекти насочени към социалната сфера с акцент върху хора в неравностойно положение. 3. Изготвяне на информационна диплянка при стартирането на проекта с информация за дейностите, заложени в него и кой по какъв начин може да се включи в тях. 4. Изготвяне на информационна брошура с резултатите от проекта. В нея ще се покажат етапите през които е преминало изпълнението на проекта и постигнатите резултати. 5. Поставяне на табела в офиса на проекта. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност
Дейност 6 Координация, администриране, мониторинг, текуща и крайна отчетност на проекта Цялостното администриране на проекта ще се извърши от кандидата. Ще включва: - Провеждането на планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта. - Разпределение на конкретните длъжности и персонални задачи на всеки един от участниците и определяне на срокове за тяхното изпълнение, начините и формулярите за отчетност. - Ежемесечни заседания на ръководния екип за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи. - Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екипа на проекта и целевите групи. - Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта. Ще се проверява воденето на документи, точността им, пълнотата им. При необходимост, ще се вземат коригиращи мерки. Текуща отчетност Текущата отчетност ще се състои от: - Отчети за дейността – пред финансиращата организация. - месечни отчети от членовете на екипите. За финансовата отчетност по проекта отговарят Счетоводителя и Ръководителя на проекта За успешното реализиране на проекта е необходима офис техника с която към момента на кандидатстване водещата организация не разполага. Необходим е компютър чрез който да се обработват за нуждите на проекта документи и информация, копирна машина за размножаване на материалите и принтер.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИСА - МИЛЕНИУМ 3" ООД
Петър Колев Петров
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 994 BGN
Общ бюджет: 193 947 BGN
БФП: 193 947 BGN
Общо изплатени средства: 179 578 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 193 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 199 BGN
2014 140 379 BGN
2015 0 BGN
179 578 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 319 BGN
2014 119 322 BGN
2015 0 BGN
152 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 880 BGN
2014 21 057 BGN
2015 0 BGN
26 937 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз