Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0180-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Звено за услуги в домашна среда в Община Червен бряг
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е да доразвие услугите, предлагани от „Общински социални услуги – Домашен социален патронаж” - гр. Червен бряг, чрез изграждане на Звено за услуги в домашна среда. Предвидено е въвеждането и предоставянето на следните типа услуги: за лична помощ и за помощ в комунално-битови дейности на общо 100 лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност да се обслужват сами. Във връзка с това ще бъдат създадени 43 нови работни места за безработни лица от Община Червен бряг. “Общински социални услуги – домашен социален патронаж” – гр. Червен бряг, към настоящия момент обслужваща над 300 лица с трайни увреждания и тежко болни самотни хора, на които доставя храна по домовете.
Дейности: Дейност 1. Управление на проектните дейности Тази дейност е необходима във връзка с управлението, координирането и администрирането на проекта. Екипът на проекта, включва ръководител, координатор и счетоводител (последните двама ще бъдат избрани след провеждане на процедура за избор). С лицата ще бъдат сключени граждански договори. Екипът ще провежда периодични срещи за планиране на дейностите по проекта, за обсъждане графика на изпълнение на проекта, напредъка на проекта, възникнали рискове и затруднения и възможности за тяхното своевременно решаване и подготовка на междинни и окончателен финансови и технически отчети пред УО. За всички срещи ще бъдат изготвяни месечни доклади. Задължение на екипа е и провеждането на информационната кампания сред население, както и анкети за обратна връзка за измерване удовлетвореността на потребителите на услугите. Периодично ще информира местната общност и ръководството на Община Червен бряг за постигнатите резултати по проекта чрез доклади и публикации в местната и регионална преса, и електронните медии на територията на общината. Ще подготвя актуална информация и снимков материал, която ще бъде помествана на информационните табла, поставени в административните сгради на общината, кметствата, ОбС – ДПС – гр. Червен бряг и Клуб за клубни дейности. За обезпечаване работата на екипа за управление е предвидено да бъдат закупени канцеларски материали и консумативи.
Дейност 2. Мерки по информиране и публичност Съгласно насоките за кандидатстване в проекта са предвидени дейности, осигуряващи публичност и информираност на жителите на общината за дейностите по проекта, както и прозрачност при неговото изпълнение. Предвидено е изработване и монтиране на два броя информационни табели, които ще бъдат монтирани в сградата на общинска администрация и Общински социални услуги – Домашен социален патронаж – гр. Червен бряг. В тази дейност са включени и поставянето на 16 бр. информационни табла: 1 бр. в сградата на общинска администрация, 13 бр. в кметствата на останалите населени места; по 1 бр. – в ОбСУ – ДСП и в Клуба за клубни дейности /пенсионерски клуб/. Ще бъдат разпространени общо 1000 бр. листовки – 500 бр. в началото на проекта и 500 бр. при неговото приключване. Предвидени са 2 пресконференции – при стартиране на проекта и заключителна, както и 6 публикации в местни и регионални вестници, свързани с изпълнението на проекта и резултатите от него. Тази дейност ще бъде възложена на външен изпълнител.
Дейност 3. Подготвителни дейности Тази дейност ще бъде извършена от екипа за управление на проекта. Предвидено е разработване на документация, гарантираща добро управление на проекта, включваща: график на предвидените процедури по ЗОП; одитна пътека; екшън план на проектните дейности, план за вътрешен мониторинг и оценка, правилник за дейността на новата организационна структура, етичен кодекс за работещите в Звеното за комплексни социални услуги в домашна среда, както и процедурите за подбор на персонала, с подробно разписани критерии и срокове за прилагане. Ще бъде направена документация включваща лични трудови досиета на наетия персонал, като форма на заявление за постъпване на работа, длъжностни характеристики, работни индивидуални карти, карти за индивидуални оценти и други, свързани с изпълнението на дейностите, включеуни в проектното предложение. При стартиране на проекта ще бъде определено помещение със съответното оборудване и обзавеждане, с цел обезпечаване работата на екипа за управление. Ще бъдат доставени необходимите за целта канцеларски материали и консумативи, обезпечаващи администрирането на новата социална удлуга от Звеното към „Общински социални услиги – Домашен социален патронаж – гр. Червен бряг“
Дейност 4. Подбор и назначаване на персонала за Звеното за комплексни услуги в домашна среда При подбора на персонала за комплексната социална услуга ще бъде използвана разработената преди това процедура. Подборът ще бъде направен от комисия, която на база етапите на подбор и разработените изисквания за кандидатстващи документи, оценителните карти, ще избере най-подходящите за целта лица. При подбора, заложените критерии ще бъдат прилагани безпристрастно и коректно, като се прилагат принципите за равенство между половете, равните възможности и превенция на дискриминацията. Тази дейност е свързана пряко с дейността по информиране и публичност на проекта. Ще се проведе информационна кампания във всички 14 населени места на общината Подборът на персонала ще се проведе на два етапа.I-ви етап – депозиране на документи от кандидатите – безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж или на професионална пенсия за ранно пенсиониране и подбор по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю с членовете на Комисията за подбор, в резултат на което ще бъдат избрани 44 безработни лица от всички населени места в общината за „домашни санитари”, които ще бъдат подготвени за предоставяне на иновативните комплексни услуги в домашна среда. Ще бъдат сключени 43 трудови договора за период от 12 месеца с одобрените кандитати, съгласно Кодекса на труда. Предвидено е да бъде изготвен и списък с резервни лица, които при форсмажорни обстоятелства могат да бъдат наети на мястото на напусналите.
Дейност 5. Обучение на назначения персонал за предоставяне на услугата „домашен санитар“ В тази дейност е предвидено провеждане на едно въвеждащо и три поддържащи обучения. Обучението ще се проведе на територията на гр. Червен бряг в подходяща за целта зала, като за обучаваните ще бъде разработена специална обучителна програма и осигурени учебни метерила. Въвеждащият семинар ще се проведе в рамките на 4 дни /32 учебни часа/, преди сключването на трудовите договори с одобрените кандидати. С тях ще бъдат сключени предварителни договори. Поддържащите три обучения /по 16 учебни часа/ ще бъдат двудневни и ще се провеждат в почивните дни на персонала, за да бъде осигурен непрекъснат режим на предоставяне на услугите. В обучението ще бъдат включени различни подходи за възрастни – работа по групи, интерактивни методи, практически задачи, дискусии. В обучението няма да се включват лица, които вече са преминали такъв курс по предходни проекти за предоставяне на социални услуги в семейна среда. Предвидено е включването на безработни лица от списъка с резервите. На успешно завършилите ще бъде издадено удостоверение за завършено неформално обучение.
Дейност 6. Информационна кампания, подбор и оценка на потребностите на потребителите В тази дейност ще бъдат включени общинска администрация и кметствата на останалите 13 населени места, които ще разпространят информационните листовки, обявите за набиране на потребители и безработни лица. Екипът за управлеине на проекта ще посети всяко едно от населените места при провеждане на информационната кампания за предоставяне на подробна и коректна информация. По този начин ще се осъществи пряк контакт с целевите групи.. Оценката на потребностите ще бъде осъществена от специалистите на Дирекция „Социално подпомагане”, на основата на специално разработена за целта методика, която ще бъде приложена за всички кандидатстващи. Предвидено е спазване на принципите за равенство между половете, равните възможности и превенция на дискриминацията по етнически, религиозен и всякакъв друг признак.
Дейност 7. Предоставяне на почасови комплексни социални услуги в домашна среда Предвидените почасови услуги ще бъдат извършвани 12 месеца, отразени в графика за изпъленние на проекта. На всеки един потребител ще бъдат изготвени планове с предвидени комплекс от услуги, отговарящи на неговите потребности, на база оценки на потребностите, извършени от служители на Дирекция „Социално подпомагане“. Предвидено е разработването на разработени вътрешни документи /дневник на ползвателя, график на „домашния санитар”, месечен отчет за извършената работа и др./, които ще осигурят ефективното вътрешно администриране на услугите. Заложено е голяма част от извършващите услугата „домашен санитар“ да обслужват по трима ползватели. Преценето е към всеки ползвател да има индивидуален подход, с цел постигане на ефективно и ефикасно прилагане на комплексните иновационни социални услуги. Домашните санитари ще бъдат назначени на 8 часов работен ден, като всеки един от тях ще има индивидуален график за предоставяне на комплексните социални услуги. С цел създаване на добри услевия за труд е предвидено закупуване на работно облекло, обувки и канцеларски материали за изготвяне на вътрешната документация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 244 504 BGN
Общ бюджет: 229 878 BGN
БФП: 229 878 BGN
Общо изплатени средства: 208 961 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 229 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 317 BGN
2014 122 643 BGN
2015 0 BGN
208 961 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 73 370 BGN
2014 104 247 BGN
2015 0 BGN
177 617 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 948 BGN
2014 18 397 BGN
2015 0 BGN
31 344 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Извършен подбор и селектирани „домашни санитари“ - 180
Индикатор 5 Обучени домашни санитари - 180
Индикатор 6 Подписани трудови договори за услугата „домашен санитар“ - 180
Индикатор 7 Ползватели на комплексната социална услуга - 180


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз