Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0118-C0001
Номер на проект: ESF-1109-03-02004
Наименование: Хотел "Сол Луна Бей Ризорт-в подкрепа и насърчаване на заетостта
Бенефициент: "САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 15.11.2012
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и успешна интеграция на пазара на труда на 80 лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюро по труда” в обл. Варна, чрез обучение за придобиване/повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по съответната специалност.
Дейности: 1. I. Предоставяне на обучение за придобиване / повишаване на професионалната квалификация на безработни лица от уязвимите групи, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, съобразно спецификата на икономическата дейност на хотел „ Сол Луна Бей С тази дейност по проекта "Сандроуз Холидейз“ ЕООД цели да предостави възможност на 80 безработни лица, регистрирани в ДБТ, да получат професионална подготовка и необходимата квалификация, съобразно спецификата на туристическата дейност и отговарящи на изискванията на Европейския пазар на труда. За целта ще бъдат избрани професии по код: 811030 Камериер - 50 бр. лица (1-ва квалификационна степен) и код: 811090 Работник в заведения за хранене и развлечения - 30 бр. лица (1-ва квалификационна степен), съгласно Списъка на професиите. Посочените професии са избрани въз основа на работните места, които има тенденция да осигуряват най-голям процент заетост в туристическата дейност. Иновативните професионални обучения по съответните специалности се очаква да улеснят преминалите обучението да подпомогнат своята успешна реализация на пазара на труда. Обученията ще се извършват от Обучаваща институция, избрана според реда на Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. Планира се 50-те броя лица в специалност „Камериер“ да бъдат разпределени в 3 групи по 12 души и 1 група от 14 души. Респективно, 30-те броя лица, обучаващи се в професия „Работник в заведения за хранене и развлечения“ ще бъдат разпределени в 2 групи по 15 души. Продължителността на обучението за всяка от двете професии (1-ва квалификационна степен) ще бъде 300 учебни часа (50 дни), разпределени по 6 учебни часа на ден, за пет работни дни за всяка една от групите. Предвиждат се стипендии на обучаващите се лица в размер на 8 лева за всеки присъствен учебен ден от Кандидат-бенефициента. Предвидено е 150 учебни часа (25 дни) от допустимия брой часове за 1-ва квалификационна степен обучение (300 на един обучаващ се) да се проведат в гр. Долни чифлик (на 26 км. от гр. Бяла), обл. Варна, от доставчика на услугата, след избирането му по ПМС 55 и план-графика на дейностите. За целта ще бъде наето помещение от самата обучаваща институция, ако тя не се намира на района на гр, Долни чифлик. Цената за наем и режийни разходи за наетата зала влизат в цената на обученията, както е заложено в насоките за кандидатстване по схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта“. Причината за това предложение е факта, че преобладаващото население в района живее в района на гр. Долни чифлик и поради невъзможност да се набира персонал в района на гр. Бяла, посочено от опита на „Сол Луна Бей“ да осигурява своите служители. Останалите 150 часа обучение (включващи практическа част и изпит) ще се извършват в хотел „Сол Луна Бей Ризорт“, гр. Бяла. При това разделение на обучението са предвидени разходи за обществен транспорт (автобус) на лицата от целевата група от гр. Долни чифлик до гр. Бяла (в двете посоки) за 25 обучителни дни. Тъй като няма директен обществен транспорт между двете селища, членовете на целевата група ще сменят два автобуса (неорганизиран обществен транспорт)- от гр. Долни чифлик до с. Старо Оряхово и след това до гр. Бяла. Предвидено е по настоящата схема от страна на Кандидат-бенефициента да се подават заявления за набиране на безработни лица в ДБТ „Долни чифлик“. Приоритетно ще се насърчават за участие в проекта лица от уязвимите групи. При липса на представители на целевата група, регистрирани на територията на ДБТ „Долни чифлик“, които да отговарят на заложените от кандидат-бенефициента изисквания, е предвидено да се подават заявления за включване на кандидати от Дирекция „Бюро по труда” в съседните общини, в рамките на област Варна. • Обученията ще включват Хоризонтални принципи (социална интеграция, околна среда, превенция на дискриминация и толерантност към малцинствените групи, равенство между половете и равни възможности, добри практики и др.) като средство за социална интеграция на и между целевата група. След успешно приключване на дейнността, видна от изводи, оценки и сертификати на управленския екип на проекта и обучаващата организация, се извършва счетоводна отчетност на дейността. Предвидено е по време и след провеждане на обученията, да се изготвят анкетни карти (и лични консултации с ръководител на проекта или обучаващата организация при необходимост) на целевата група, целящи получаване на обективна информация за процеса на обучение и проблеми на целевата група. Те ще спомагат за взимане на рационални решения от страна на ръководството на фирмата, относно ефективно решаване на тези проблеми. Предвидено е да се провеждат иновативни професионални обучения, съдържащи както теоретична, така и практическа част, реално съответстващи на изискванията на трудовия пазар за професионална квалификация. Целта е по-ефективна и успешна интеграция на лицата от целевата група на пазара на труда. След края на обученията и преминаване през съответните изпити, ще се издават сертификати (дипломи) на успешно преминалите изпита лица. Безработните лица, преминали успешно обучение ще да усъвършенстват придобитите знания и умения чрез 3-месечен стаж в хотел „Сол Луна Бей Ризорт“, гр. Бяла.
2. Стажуване за срок от три месеца в хотел „Сол Луна Бей Ризорт“ на всички успешно приключили обучението си представители на целевата група. Назначаване на трудов договор за срок от три месеца в хотел „Сол Луна Бей Ризорт“, гр. Бяла. Предоставяне на възможност за работа в реални работни условия, усвояване на конкретни практически умения, работа с клиенти. По време на стажа лицата от целевата група ще обогатят теоретичните си познания, получени през проведените обучения за квалификация/преквалификация с конкретни практически умения; ще развият работни навици; ще се запознаят със спецификата на реалната работна среда в „Сол Луна Бей Ризорт“, и ще придобият умения във високопрофесионална и стимулираща работна среда. Цели се стажантите да подобрят своите умения за успешно представяне, комуникация и работа в екип, да увеличат мотивацията си по отношение на избраната специалност и по-лесно да започнат работа след приключване на стажа. Предоставя се възможност проведените стажове да се превърнат в реална заетост - назначаване на трудов договор, заплащане, възможност за постоянно работно място на част от целевата група. Предвидено е по време и след провеждане на стажа, да се изготвят анкетни карти (или лични консултации) с ръководителя на проекта, с цел ефективна адаптация на целевата група в работния процес.
3. Административна дейност Отчетността по проекта, вътрешният мониторинг, организацията на тръжните процедури, публичността и визуализацията, както и координацията с договарящия орган.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 461 BGN
Общ бюджет: 173 199 BGN
БФП: 173 199 BGN
Общо изплатени средства: 173 188 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 173 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 115 550 BGN
2014 57 638 BGN
2015 0 BGN
173 188 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 217 BGN
2014 48 992 BGN
2015 0 BGN
147 210 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 332 BGN
2014 8 646 BGN
2015 0 BGN
25 978 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз