Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0077-C0001
Номер на проект: ДОПТ-20/08.11.12;ДОПТ-4/06.02.14;ДОПТ-36/15.12.14
Наименование: „Осигуряване финансиране за изплащане на допълнително месечно възнаграждение на служители в Агенция „Пътна инфраструктура”, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г.”
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 05.10.2012
Начална дата: 08.11.2012
Дата на приключване: 07.12.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да осигури финансови средства за допълнително месечно възнаграждение и дължимите за тях задължителни осигурителни вноски от страна на работодателя за служителите, ангажирани в гореописаните дирекции, изпълняващи функции по усвояване на средства по структурните фондове и предприсъединителните програми на Европейския съюз в съответствие с разпоредбите на ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за периода 01.01.2012 г – 31.07.2012 г. и средства за месечните възнаграждения за Дирекция ИПОПТКФ съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация приета с ПМС 129 от 26.06.2012г. Укрепването на административния капацитет на дирекции “Изпълнение на проекти по ОПТ и КФ”и „Външен одит” е с цел повишаване на усвояемостта на средствата от фондовете на ЕС. Служителите от тези дирекции имат принос за изпълнението на дейности по управлението на финансовата помощ от ЕС на Агенция „Пътна инфраструктура”, изпълняваща дейности, свързани с подготовка, изпълнение и управление на пътните
Дейности: 1. Осигуряване на финансови средства за месечно възнаграждение на служители, чиито функции са пряко, свързани с управлението на проекти по Оперативна Програма „Транспорт”от Дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна Програма „Транспорт”и Кохезионн
1.1. Осигуряване на финансови средства за допълнително месечно възнаграждение за служители от Дирекция ИПОПТКФ за периода 01.01.2012 г. до 31.07.2012 г. по ПМС 67 от 14.04.2010 г
1.3 Осигуряване на финансови средства за месечно възнаграждение за служителите от дирекция ИПОПТКФ за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация с ПМС 129 от 26.06.2012 г.
2. Осигуряване на финансови средства за допълнително месечно възнаграждение на служители от Дирекция "Вътрешен одит" в Агенция „Пътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” във връзка с изпълнение на чл. 6, ал. 2 от Постанов
1.2. Осигуряване на финансови средства за месечно възнаграждение за служители от Дирекция ИПОПТКФ за периода 01.08.2012 г. до 31.12.2013 г. по Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС 129 от 26.06.2012 г
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 758 744 BGN
Общ бюджет: 2 351 740 BGN
БФП: 2 351 740 BGN
Общо изплатени средства: 2 206 633 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 351 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 179 656 BGN
2015 1 026 977 BGN
2 206 633 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 998 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 002 708 BGN
2015 872 931 BGN
1 875 638 BGN
В т.ч. Национално финансиране 352 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 176 948 BGN
2015 154 047 BGN
330 995 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1.Изплатени възнаграждения на заетите в Дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт” и Кохезонния Фонд”
Индикатор 2 (Д) 2. Изплатени възнаграждения на заетите в Дирекция „Вътрешен одит”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз