Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0109-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на Звено за почасови услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” - Каспичан
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Чрез проекта ще бъде създадено Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” – Каспичан. То ще предоставя почасови услуги за лична помощ, комунално-битови дейности и подкрепа за социално включване на лица с трайни увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Така ще бъде разширена дейността на патронажа – с включването на нови социални услуги и потребители от населени места, извън обсега му на действие до момента (селата Върбяне, Кюлевча, Марково,Косово).
Дейности: №1: Подбор и наемане на персонал в Звено за почасови услуги в домашна среда към ДСП – гр. Каспичан Дейността се реализира в два етапа: 1)Подготвителен етап – Подготовка на процедура за подбор на безработни. Дейността се изпълнява от служители на ДБТ – Нови пазар, филиал в Каспичан по зададена заявка от бенефициента – община Каспичан и определени критерии (за брой, възраст, образование, наличен професионален опит и т.н.). 2) Изпълнителен етап – Подбор на безработни за работа в ДСП – гр.Каспичан (общо 25 безработни лица). Бенефициентът – Община Каспичан и ДБТ – Нови пазар, провеждат подбор по документи и интервюта с безработни. Изготвя се дълъг и кратък списък с представилите се най-добре в низходящ ред. Първите 25 ще бъдат поканени да станат част от персонала на Звеното за предоставяне на почасовите услуги към Домашен социален патронаж – гр. Каспичан.
№2: Обучение на персонала Дейността включва подготовка и провеждане на въвеждащо 2 – дневно обучение за всички новоназначени лица –в създаденото звено за почасови услуги към „Домашен социален патронаж”- гр.Каспичан. Реализира се в два етапа: 1)Подготвителен етап – Избор на външна обучителна организация – Тя подготвя програмата и логистиката на обучението; 2)Изпълнителен етап – Провеждане на обучението. В обучението се включват общо 25 души, извършва се в рамките на 2 учебни дни от обучителната организация.
№3: Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители Дейността се реализира в два етапа и включва: 1)Подготвителен етап – Набиране на заявления от нуждаещи се от почасовите услуги – Документи от нуждаещи се възрастни и хора с трайни увреждания ще се събират от техническия сътрудник по проекта. Дирекция „Социално подпомагане” - Нови пазар определя служители, които ще проведат социални анкети с нуждаещите се от почасови услуги лица. 2)Изпълнителен етап – Провеждане на социални анкети и извършване на индивидуална оценка на потребностите на възрастни хора и лица с увреждания от почасови социални услуги на територията на община Каспичан. Дейността се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” – Нови пазар и бенефициента.
№4:Предоставяне на почасови услуги в домашна среда Дейността се изпълнява в два етапа и включва: 1)Подготвителен етап – Назначаване на наетия и обучен персонал в създаденото звено за предоставяне на почасови услуги в домашна среда към ДСП. Изготвяне на вътрешни графици за почасовите услуги за всеки потребител и разпределение на задачите на обслужващият персонал. 2)Изпълнителен етап - Предоставяне на почасови услуги на общо 60 души - хора с увреждания и възрастни лица с невъзможност за самооблуждване – в т.ч.: лична помощ (обличане, хранене, излизане) и медико-социално обслужване, дейности за социална подкрепа и включване (при общуване и поддържане на социални контакти, придружаване на културни мероприятия, писане на писма) и комунално-битови дейности (помощ при пазаруване, приготвяне на храна, плащане на такси и т.н). Изпълнява се от персонала на създаденото към ДСП звено.
№5: Организация и управление на проекта Дейността включва: 1)Подготвителен етап – Избор на фирма за закупуване на оборудване и обзавеждане на новосъздаденото Звено за почасови услуги към „Домашен социален патронаж”-гр. Каспичан и сформиране на екип за управление на проекта (ръководител, технически сътрудник, счетоводител). Разпределяне на задачите на екипа. Разработване и въвеждане на система за вътрешен мониторинг, оценка и контрол на резултатите от работата на екипа и планираните дейности по проекта. 2) Изпълнителен етап – Доставка на оборудването и обзавеждането и управление на проектните дейности (провеждане на процедури по реда на ЗОП за възлагане на дейности на външни изпълнители по дейностите в проекта, изготвяне на междинни и финални отчети – технически и финансови), осигуряване на необходимата публичност и прозрачност при разпространение на постигнатите резултати.
№6: Информиране и публичност Дейността предполага популяризиране на проекта, чрез организиране на публични събития (пресконференции /конференция) и чрез печатни, аудио-визуални материали. Реализира се в два етапа: 1)Подготвителен етап – Избор на външни изпълнители – включва възлагане на поръчка на фирми за организиране и провеждане на публични събития, доставка на канцеларски материали и изработка на печатни продукти; 2)Изпълнителен етап – Изработване на 500 бр. дипляни; подготовка на 3 публични събития (1 конференция и 2 пресконференции за отчитане на резултатите по проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 169 BGN
Общ бюджет: 161 378 BGN
БФП: 161 378 BGN
Общо изплатени средства: 151 255 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 881 BGN
2014 92 375 BGN
2015 0 BGN
151 255 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 048 BGN
2014 78 518 BGN
2015 0 BGN
128 567 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 832 BGN
2014 13 856 BGN
2015 0 BGN
22 688 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз