Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0346-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Завършване окомплектоването на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в "Милко" ЕООД
Бенефициент: "МИЛКО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 26.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Завършване окомплектоването на нов производствен участък за едрогабаритни детайли в МИЛКО ЕООД
Дейности: Дейност 1: Доставка и пускане в експлоатация на вертикален струг с ЦПУ
Дейност 2: Визуализация и разпространение на информация за проекта
Дейност 3: Проверка и контрол на разходите - одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФАКТОР-2001" ЕООД
"МАЛК МАШИН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 976 496 BGN
Общ бюджет: 3 287 958 BGN
БФП: 1 972 775 BGN
Общо изплатени средства: 1 972 775 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 972 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 972 775 BGN
2015 0 BGN
1 972 775 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 676 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 676 859 BGN
2015 0 BGN
1 676 859 BGN
В т.ч. Национално финансиране 295 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 295 916 BGN
2015 0 BGN
295 916 BGN
Финансиране от бенефициента 1 317 664 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Внедрени нови машинни технологии
Индикатор 8 Внедрени нови информационни технологии
Индикатор 9 Усвоено ново изделие
Индикатор 10 Подобрена производителност / капацитет за Справка за брой продукция за еди-ница време /
Индикатор 11 Подобрена производителност / капацитет за Справка нормов-ремена за изпъл-нение на един продукт
Индикатор 12 Увеличени приходи от продажби
Индикатор 13 Намален технологичен брак
Индикатор 14 Намалена производствена себестойност
Индикатор 15 (Д) Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)
Индикатор 16 (Д) Реализирани инвестиционни проекти в "Милко" ЕООД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз