Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0147-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ПОМОЩ В ДОМА-КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЗЕМЕН”
Бенефициент: Община Земен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Земен
Описание
Описание на проекта: Чрез реализиране на проекта ще се създаде социално предприятие, предоставящо социални услуги в семейна среда. Социалното предприятие по своята същност ще бъде Звено за социални услуги в семейна среда, към действащия Домашен социален патронаж в Община Земен. Основната дейност на създаденото Звено ще бъде осигуряване на работна заетост на 20 лица в социалното предприятие, които ще предоставят услуги за лица/деца с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване - 40 потребителя общо ще бъдат обгрижвани. Създаденото Звено за социални услуги в семейна среда в Община Земен ще разполага с персонал от 2 лица, включени като персонал за управление.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Организация и управление на проекта. Сформиране на екип за управление. Дейността по организация и управление, включва сключване на договори и разпределение на задачите между екипа на проекта, провеждане на ежемесечни работни срещи на екипа на проекта с цел установяване на регулярна комуникация и навременно разрешаване на възникнали проблеми. Екипът по проекта ще разработи всички необходими документи, свързани с ефективното административно управление на проекта – Правилници за работа, Процедури за подбор на изпълнители, потребители, персонал на социалното предприятие. Основна задача на екипа е и разработване и приемане на система за вътрешен мониторинг, свързна с управлението на проекта и социалното предприятие, контрол и отчитане на дейностите по проекта, и постигнатите резултати.
ДЕЙНОСТ 2. Провеждане на процедури за избор на изпълнител. Разработване на документация, свързана с прозрачен избор на изпълнители на стоки и услуги. Разработване на технически задания и изготвена тръжна документация за провеждане на обществените поръчки, контролирано изпълнението на договорите с избраните изпълнители съгласно Графика на избор на изпълнители по ЗОП. Проведени процедури за избор на изпълнители, сключени договори, приемо-предавателни протоколи за извършени доставки. Законосъобразно и целесъобразно разходване на средства по съответните бюджетни пера.
ДЕЙНОСТ 3. Подбор на персонал за управление на Звеното за социални услуги и персонал за предоставяне на социални услуги. Обучение и консултиране. Наемането на персонала ще бъде организирано и реализирано от екипа за управление на проекта. Разработване на процедура за подбор на персонал, в която ще се включи подбор на персонал за управление на социалното предприятие и персонал предоставящ услуги в семейна среда. Процедурата за подбора ще бъде съгласувана и утвърдена от Кмета на Община Земен, и същата ще се проведе на конкурсен принцип, съобразно изискванията за подбор на квалифицирани и мотивирани кадри, при спазване принципите за недискриминация. Обявяването на подбора ще бъде публично обявено, като се използват обяви, сайта на Общината, Дирекция „Бюро по труда“. Подборът ще се проведе на два етапа- по документи ичрез провеждане на интервю. За всяка позиция ще бъдат обявени критерии, а чрез интервюто ще се установи готовността на кандидатите за работа за работа в социалното предприятие с целевата група от хора с ограничения и/или невъзможност за самообслужване. Избраните лица ще бъдат наети на трудови договори, като е осигурена работна заетост в рамките на 12 месеца. Наетите лица – социални сътрудници които ще предоставят услуги в Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат обучени. За целта ще се проведе въвеждащо и поддържащо обучение в раките на проекта. Въвеждащото обучение ще бъде проведено непоследствено перди старта на социалните услуги, в раките на 5 дни по 6 часа. Целта е лицата които ще предоставят услуги да бъдат квалифицирани и запознати с основните особености на целевата група и техните потребности. Въвеждащо обучение ще преминат лицата които не са обучавани по същите или сходни програми и проекти. През 10-тия месец от старта на проекта е заложено провеждане и на надграждащо обучение за социалните сътрудници в социалното предприятие звено за социлни услуги. Целта е да бъдат донадградени знанията на наетите лица, да се повиши квалификацията им и същите да предоставят качествени социални услуги. През периода на реализация на проекта е заложено включването в проекта на социоконсултанти- 2 лица. Същите ще бъде наети с цел провеждане на консултации на целевата група- на наетите по проекта лица и на лицата ползващи услуги. Ще бъдат провеждани групови консултации с наетите социоътрудници. Ще бъдат провеждани и индивидуални консултации, при заявка от страна на лицето пожелало да получи такава. Социоконсултантите ще предоставят консултаци и на потребителите на услуги, които ще имат достъп до този специалист. Така услугите предоставяни от Звеното ще се разширят и потребителите ще имат възможност да разчитат на професионална консултантска помощ и подкрепа. Консултациите на наетите социоконсултанти ще бъдат в областта на предоставяне на социални услуги, разширяване и подобряване на качеството им, справяне с трудности възникнали по време на изпълнение на служебни задължения, потребности на лица/ деца с увреждания, проследяване на психо-емоционалното състояние на потребители и работещи и справяне с трудности, проблеми и стрес и други, свързани с потребностите на потребителите, задоволяването им, правата и отговорностите на целевата група съобразно участието им в проекта. За периода на реализация на проекта е заложено провеждане на консултации в рамките на 180 часа за всеки един от наетите социоконсултанти. По този начин ще се осигури навременна и професионална помощ и подкрепа на целевата група.
ДЕЙНОСТ 4. Подбор на потребители на услуги Обявяването на подбора ще бъде публично обявено, като се използват обяви, сайта на Общината, Дирекция „Социално подпомагане“ и др. Екипът по проекта ще разработи необходимата документация за реализиране на дейността – изготвяне на заявления на кандидат- потребители. Основна роля при подбора на потребители ще има Дирекция „Социално подпомагане“-Радомир. Оценка на потребностите се извършва от ”Социално подпомагане”, по утвърдена Методика за целите на настоящата процедура. Експерти от цитираната институция ще изготвят оценки на потребностите на всички кандидат – потребители. Въз основа на изготвените оценки които ще бъдат предоставени на Община Земен, и изцяло съобразявайки се с тях, екипа за управление на проекта ще реализира дейностите по изготвяне на списъци и включване на потребителите в проекта. Подборът на лицата нуждаещи се от услуги ще се извърши в следния ред 1. Прием на заявления- всеки кандидат потребител ще има възможност и достъп за подаване на заявление за включване в проекта. 2. Подадените заявления ще се предоставят на Дирекция „Социално подпомагане“ – Радомир, която ще изготви оценките на потребностите на всички кандидат – потребители 3. Оценките на потребностите ще бъдат предоставени на Община Земен и възоснова на тях щебъде изготвен списък на включените и избрани потребители. 4. В случай, че броя на потребителите надхвърли заложения в договора брой, но има повече оценени кандидат потребители, същите ще бъдат включени в списък на чакащи потребители. При изпълнение на проекта Община Земен изцяло ще се съобрази с изготвените оценки на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане“. Първоначалната информация, отнасяща се до потребителите ще бъде непрекъснато проследявана от назначения социален работник в Зввено за социални услуги и от екипа за управление на проекта.
ДЕЙНОСТ 5 Предоставяне на комплекс от социални услуги от Звено за услуги в семейна среда. С реализирането на дейностите по подбор на потребители и персонал на Звеното за услуги в семейна среда, проведено въвеждащо обучение и изготвени оценки на потребностите на потребителите, следва и старт на дейността на социалното предприятие. За всеки един потребител ще бъде изготвен индивидуален план за грижи, съобразно оценката на потребностите и необходимостта от ползване на почасови социални услуги. Индивидуалният план ще бъде изготвен с участието на самия потребител. В него ще бъдат заложени и рисковете, като целта е осигуряване на максимална сигурност и задоволяване на потребностите. Със стартирането на дейността ще бъдат сключени договори за предоставяне на услуги които ще бъдат разписани от потребителя и наетото лице.тристранните договори уреждат отношенията между двете лица и доставчика, определят правилата и отговорностите , реда за ползване на услуги, заплащането на потребителска такса, ред и начин за отказ от услугите и др. Персоналът на Звеното за социални услуги ще разработи графици за предоставянето на услугите на всяко едно наето лице. В графика подробно ще бъдат описани – видовете услуги, честота на предоставяне по дни и часове, лицето/лицата на които ще се предоставят. Ежедневно при посещение в дома на потребителя, същия с подписа си ще удостоверява, че е получил съответните услуги от социосътрудника и е доволен от качеството им. Ще бъде осигурен свободен достъп до информация, и съгласно разработена процедура за жалби и сигнали, включените в проекта лица ще могат свободно да сигнализират при такива случаи. Комплексът от социални услуги е следният: - почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които се изразват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребител, придружаване до болнично заведение или месторабота и др. - почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищни помещения, обитаване от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. - почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, придружаване при посещения на обществени събития, помощ при писане на писма ,заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група. Съгласно разработена Система за мониторинг на дейността на социалното предприятие, ще бъде осигурена възможност за проследяване на качеството на предоставяните услуги. Персоналът на социалното предприятие непрекъснато ще следи за спазване на критериите и качеството им , чрез вземане на обратни връзки от потребители, персонал предоставящ услуги, посещения в дома на потребителите, сътрудничество с институции- детски и учебни заведения и др. С цел усъвършенстване работата и дейността на звеното ще бъдат наети консултанти. Същите ще осигуряват навременни консултации на персонала на Звеното за услуги в семейна среда.
ДЕЙНОСТ 6. Информация и публичност Дейността обхваща изпълнение на мерки за информация и публичност в съответствие с правилата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския Социален Фонд. Ще бъдат организирани две пресконференции по повод стартирането и приключването на проекта с участието на минимум 25 участника. За участие в пресконференцията ще бъдат поканени представители на местната власт, медии, заинтересовани институции –Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, НПО и други доставчици на услуги, общественост. Заложено е публикуване на информация за проекта и дейността на социалното предприятие в местните и регионални медии- минимум 4 публикации. Предвидено е и отпечатване и разпространение на информационна брошура за представяне на целите на проекта – 300 броя, и отпечатване и разпространение на информационна брошура за представяне дейността на социалното предприятие – 300 броя. В изпълнение на дейностите за информация и публичност е предвидено и отпечатване на плакати на проекта – 100 броя и изработване на информационна табела на социалното предприятие– 1 брой.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЗДРАВЕ - СТМ ЕООД
Борислав Иванов Стамболийски
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 090 BGN
Общ бюджет: 160 300 BGN
БФП: 160 300 BGN
Общо изплатени средства: 153 932 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 418 BGN
2014 119 514 BGN
2015 0 BGN
153 932 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 255 BGN
2014 101 587 BGN
2015 0 BGN
130 842 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 163 BGN
2014 17 927 BGN
2015 0 BGN
23 090 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз