Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0018-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на звено за иновативно предоставяне на услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в подкрепа на нуждаещите се жители на община Долни чифлик
Бенефициент: Община Долни чифлик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Долни чифлик
Описание
Описание на проекта: По проекта ще бъде създадено Звено към домашен социален патронаж в община Долни чифлик, в преодоставени от общината частично оборудвани помещения, които ще се дооборудват, с персонал на различни позиции, обучен да предоставя разнообразни услуги в домашна среда с високо качество на лица в неравностойно положение, привлечени чрез широка информационна кампания, и като резулат ще бъде повишено качеството на живот на включените целеви групи.
Дейности: Организация и управление на дейностите по проекта Създаване на организация за протичане на дейностите по проекта, подбор на заложените кадри от административния екип за управление – координатор, счетоводител, назначаване на подбраните лица и одобрения ръководител проект. Изработване на „Методика за подбор на експертния екип от специалисти за извършване на обучителна, експертна и друг вид подкрепяща дейност, които ще работят с персонала и потребителите на звеното за услуги в домашна среда”, съставяне на комисия за подбор, назначаване на подбраните лица. Ще бъде изготвен График за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, и съобразно заложените в него срокове ще бъдат разработени тръжни документации и проведени тръжни процедури за избор на изпълнители на доставка на оборудване, доставка на материали и консумативи, Интернет услуга, мобилна телефонна услуга, изработване на информационни материали, организиране на информационни събития, организиране на обучения, трудова медицина, психолог, обучител, одит. Ще бъде назначена тръжна комисия, която да определи най-подходящите изпълнители от гледна точка на качество на извършваните дейности и икономическа ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в тръжните документации. Ще се провеждат редовни месечни заседания, в които ще участват административния и експертния екипи. На тези заседания ще бъдат разпределяни задачите за следващия месец – за целта ще бъдат изготвяни „Месечни планове за действия” и „Протоколи от заседания”. При необходимост ще се провеждат и извънредни заседания.
Информиране и публичност Ще бъде разработен “План за информация и публичност”, който има следните задачи: - Определяне на реда и средствата за информиране на заинтересованите лица и институции - Разработване на необходимите информационни материали и организиране на информационните събития - Осигуряване на публичност на дейностите по проект чрез разпространение на информационните материали и провеждане на информационните събития - Осигуряване на активно съдействие от страна на заинтересованите страни за постигане целите на проекта Информирането на обществото за целите на проекта, настоящата схема за безвъзмездно финансиране ”Помощ в дома и ОП „Развитие на човешките ресурси”, както и за процесите на реализация на проектните дейности и постигнатите резултати ще се осъществява чрез използване на различни инструменти като: - провеждане на 3 пресконференции в град Варна - 1 в началото на проекта за запознаване на обществеността с целите на проекта, 1 в процеса на изпълнение за информиране относно хода на проектните дейности и 1 в края му за представяне на постигнатите резултати, с включени оповестяване чрез 30 покани. - изготвяне и разпространяване на 500 дипляни в населените места в община Долни чифлик, формат А4, 4 страници, цветни, 170 гр. хартия, и 34 плаката – по 2 във всяко населено място, размери 60х90 см, цветни, 170 гр. хартия, за информиране на потенциалните потребители и кандидати за работа в звеното за услуги в домашна среда за същността на проекта и условията за кандидатстване - провеждане на 5 информационни срещи в големите населени места в общината - гр. Долни чифлик, с. Старо оряхово, с. Гроздьово, с. Пчелник и с. Голица, за информиране и консултиране на потенциалните потребители и кандидати за работа в звеното за услуги в домашна среда за същността на проекта и условията за кандидатстване. - 3 публикации в местната и националната преса - изработване и поставяне на 1 информационна табела-билборд на сградата, където се помещава звеното за услуги в домашна среда, размери 1.30/1.00 метра, цветна, PVC, влагоустойчива, термоустойчива. - изработване и поставяне на 3 стикера на закупеното по проекта оборудване - изготвяне и разпространяване на 500 брошури за оповестяване на постигнатите резултати по проекта в община Долни чифлик и съседните общини - Бяла, Аксаково, Вълчи дол, Аврен и др., формат А4, 8 страници, цветни, 170 гр. хартия. - провеждане на 1 заключителна среща в град Варна за отчитане на резултатите по проекта под мотото „Благодарим ви за грижите”, с участието на 40 лица- представители на общинска администрация на община Долни чифлик и съседни общини, представители на НПО, потребители и персонал на звеното за услуги в домашна среда, медии, административния екип за управление, експертния екип. Комбинирането на различните инструменти има за цел да осигури желаното информационно покритие на целевата аудитория, като едновременно се осигурява нужната информация чрез подходящ брой единични актове на въздействие върху публиката при паралелен стремеж за точна ориентация на посланията към заинтересованите страни. Дейностите по информиране и публичност ще допринесат за поддържане на перманентна обратна връзка с общинската администрация, гражданското общество и бизнеса, като се разчита на инициатива и активно участие от страна на всички заинтересовани страни в проекта. Всички информационни материали и събития ще бъдат съобразени с „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност” и „Комуникационната стратегия и план” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Техническо обезпечаване на проекта Изхождайки от специфичната цел на проекта за разширяване дейността на домашен социален патронаж в обшина Долни чифлик чрез създаване на звено за услуги в домашна среда, в тази дейност се предвижда дооборудване на предоставените помещения с обща площ от 30 м2.. Помещенията се състоят от две стаи, обзаведени с бюра, офис стол, и секционни шкафове, същите разполагат със закупено по предходни проекти от сходен тип оборудване – 1 мултимедиен проектор, 1 екран, 1 преносим компютър, 1 принтер. В тях ще се помещават офисът на звеното за услуги в домашна среда и дейностите по администриране на проекта, като това ще осигури максимална ефективност на работата на екипа за управление, експертния екип и персонала на звеното. С оглед на големия обем документация както по управление на проекта като цяло, така и по организиране на услугите в звеното, е необходимо да бъде закупено 1 лазерно мултифункционално цветно устройство 3 в 1 – копир, принтер, скенер, както и 2 стационарни компютърни конфигурации с монитори. Заложеното оборудване ще бъде доставено и въведено в експлоатация съгласно заложените технически спецификации. Изброените дейности ще завършват с подписване на приемо-предавателни протоколи между изпълнителите и кандидата. След доставката на оборудването звеното за услуги в домашна среда ще разполага с всички необходими условия за работа на персонала за управление на звеното, персонала за предоставяне на услуги и административния и експертен екипи.
Подбор и наемане на персонал в звеното за услуги в домашна среда Екипът за управление ще разработи длъжностни характеристики, на които трябва да отговарят заетите в персонала за предоставяне на услуги в домашна среда, като съблюдава принципа за Добро управление на програми и проекти. В тях подробно ще са описани изискванията, на които трябва да отговарят лицата, заемащи съответната длъжност, задълженията, отговорностите им, както и нивата на подчиненост в йерархичната структура. Ще бъде изготвена „Методика за подбор на персонал на звеното за услуги в домашна среда”, съобразена с равнопоставеността, антидискриминационното и трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Желаещите да бъдат назначени като персонал за управление на звеното и персонал за предоставяне на услуги в домашна среда ще бъдат набрани чрез информационната кампания по проекта, чрез Бюрото по труда, както и по предложение на самите потенциални потребители на услугите, каквато бе практиката в изминалите 2 фази на схема „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”, по които община Долни чифлик изпълнява проекти. Кандидатите попълват заявление за работа; представят нужните документи- копие от диплом, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, като за постъпилите заявления се води регистър. Подборът ще се извърши от комисия, съставена от екипа за управление на проекта и експертния екип, като се спазват принципите за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация, Добро управление на програми и проекти, Партньорство и поемане на отговорност. Подбраните лица подписват трудови договори и длъжностни характеристики, изготвени по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията. Подбор на персонал на звеното и сключване на договори с тях ще бъдат извършвани и текущо- при прекратяване на трудовия договор на дадено лице. Служба по трудова медицина ще извърши оценка на риска за здравето и безопасността на работещите в звеното. Оценката се извършва в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №5 за реда и начина за извършване на оценка на риска, и е необходима за намаляване риска на работното място и осигуряване защита на работещите.
Обучение на персонала в звеното за услуги в домашна среда Дейността включва организиране и провеждане на 1 въвеждащо и 3 надграждащи обучения за персонала за предоставяне на услуги в домашна среда, при спазване на принципа за Добро управление на програми и проекти. Обученията ще се провеждат съгласно формата и изискванията на утвърдените методики за предоставяне на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Община Долни чифлик разполага с данни за всички лица, които са преминали сходни обучения по предходните проекти, изпълнявани от нея, което в комбинация с предвидените декларации, които потенциалните кандидатите за работа като персонал в звеното за услуги в домашна среда ще попълват ще способства за недопускане на двойно финасиране на дейности. Въвеждащото обучение ще се извърши в рамките на 3 дни, по 8 часа на ден- общо 24, и ще включва следните теми: Права и задължения на заетите в звеното за услуги в домашна среда: Запознаване с Длъжностните характеристики на персонала в звеното, Правилника за вътрешния ред в звеното, Здравословни и безопасни условия на труд. Потребности и права на потребителите на социални услуги. Принципи при предоставяне на социални услуги. Оценка на риска: Първа помощ и справяне с кризисна ситуация Подкрепа за здравословна и безопасна среда в дома на потребителя. Социални услуги в общността за самотни възрастни болни хора и лица с увреждания: Особености на старческата възраст. Грижи за старите хора и лицата с увреждания в домашни условия. Опазване на околната среда и повишаване на съзнанието в тази сфера. Въвеждащото обучение ще се проведе в края на четвъртия месец от старта на проекта- непосредствено след подбора на персонала на звеното и преди започване предоставянето на услугите. В края му ще бъде проведен тест, като успешно издържалите го лица ще получат удостоверения за преминато обучение. Надграждащите обучения ще включват следните теми: - Общуване с потребителите и техните роднини - Развитие на професионалните умения на персонала, предоставящ услуги в домашна среда - Професионален стрес - Синдром на емоционално прегаряне - Модели за работа и подкрепа при случаи на скръб и загуба Темите на надграждащите обучения ще се определят и от обратната връзка с тях, от натрупания им опит и актуалните им потребности. Обученията ще включват дискусии, споделяне на опит при решаване на възникнали казуси по време на работа. Продължителността им ще бъде 2 дни по 8 часа, 16 часа на обучение, общо 48 часа. Лицата, преминали обученията, ще попълват формуляри за обратна връзка. Резултатите от обученията и формулярите за обратна връзка ще бъдат бъдат обобщавани в доклади. За провеждане на обученията ще бъде наето подходящо помещение и озвучаване.
Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители В съчетание с информационната кампания в тази дейност потенциалните потребители от целевите групи по проекта ще бъдат информирани относно условията за включване в проектните дейностите. Ще бъдат организирани индивидуални и групови срещи с потенциални потребители, на които екипът за управление на проекта и персонала за управление на звеното ще ги запознава с необходимите документи за кандидатстване и ще ги подпомага при тяхното комплектоване, с начина на организация на работа на звеното за услуги в домашна среда – персонал на звеното, честота на предоставяне на услугите, с проектодоговора за предоставяне на тези услуги. На тези срещи психологът ще консултира потенциалните потребители за видовете и начина на предоставяне на услугите в домашна среда и ще ги мотивира да предприемат необходимите стъпки за преодоляване на затрудненията, които изпитват в ежедневието си. Вследствие на направеното предварително проучване по населени места към месец 05.2012 г. над 150 лица от целевите групи по проекта изпитват затруднения в самообслужването и желаят да им бъдат предоставяни услуги в домашна среда, насочени към преодоляване на тези затруднения. Екипът за управление на проекта и психологът изготвят „Методика за подбор на потребители на звеното за услуги в домашна среда”, в която са посочени необходимите документи за кандидатстване – образец на заявление, документ за самоличност /за справка/, копие на ЕР на Делк, ТЕЛК, НЕЛК, копие от амбулаторен картон, други актуални медицински документи, документ, удостоверяващ представителството, както и критериите за подбор. Изготвената методика за подбор ще осигури на всички желаещи, независимост от пол, етническа принадлежност и вероизповедание, които отговарят на определените условия за целевата група, предоставяне на услуги в домашна среда при прозрачност, спазване принципа за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация и принципа за Добро управление на програми и проекти. Ще бъде изработен образец на договор за предоставяне на услуги в домашна среда, съдържащ задълженията на доставчика и потребителя, както и образец на декларация за информирано съгласие за начина на получаване на услугите, достъп до дома на потребителя и запознаване с правилника за вътрешния ред. Лицата от целевите групи- лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, желаещи да им бъдат предоставяни услуги в домашна среда, подават към екипа на проекта заявления по образец и придружаващи документи- по настоящ адрес, лично или чрез техен законен представител. Въз основа на тези заявления община Долни чифлик чрез ръководителя на проекта изготвя искане за извършване на оценка на потребностите на всички лица, подали заявления, и го изпраща до директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Долни чифлик, комплектовано с всички приети заявления, приложените документи към тях, и празни бланки на формуляра за оценка на потребностите (част 1 и 2). След получаване от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Долни чифлик на изготвените оценки на потребностите комисия, съставена от екипа за управление на проекта и експертния екип, ще извърши първоначален подбор на 75 лица, съобразно изготвената „Методика за подбор на потребители на звеното за услуги в домашна среда”, като се спазват принципите за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация, Добро управление на програми и проекти, Партньорство и поемане на отговорност. Тъй като кандидат-потребителите ще бъдат повече от възможностите на проекта, за неподбраните лица се съставя резервен списък с чакащи. След извършване на подбора на потребителите персонала за управление на звеното изготвя договори, в които са посочени видовете почасови услуги, техния обхват и времетраене, съобразно извършената индивидуална оценка на потребностите от почасови грижи и в съответствие с личните предпочитания на потребителите, и ги представя за подписване. Подбор на потребители и сключване на договори с тях ще бъдат осъществявани и текущо- при отпадане на даден потребител от социалната услуга.
Предоставяне на комплекс от почасови услуги в домашна среда Ще бъдат разработени Правилник за вътрешния ред в звеното за преоставяне на услуги в домашна среда, а също така правила и процедури, основаващи се на практиката и съответстващи на законодателството и чието спазване се мониторира в рамките на процеса на осигуряване на качеството на услугата: Правила и процедури за превенция на всеки предвидим риск, Процедура за оказване на помощ при прием на лекарства, Правила и процедури за защита на имуществото, финансовите средства, правата и интересите на потребителите, Правила и процедури за прием на жалби и сигнали, Правила и процедури за зачитане на личното пространство и достойнство, Процедура за предоставяне на информация за услугите в звеното. Ще бъде изготвен регистър на подбраните потребители на социалната услуга. Ще бъдат изработени оценки на рисковете за здравето и безопасността на потребителя от психолога по проекта, като впоследствие при изготвянето на идивидуалния план за всеки потребител в него се включва и план за намаляване на идентифицираните в горепосочената оценка рискове. Ще бъдат изготвени индивидуални планове от психолога и социалния консултант на звеното, на база анализ и оценка на индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска при спазване на принципа за Партньорство и овластяване. Индивидуалният план съдържа подробно описание на услугите, които в най-пълна степен ще задоволят идентифицираните потребности в извършената от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Долни чифлик оценка. Планът се съобразява с начина на живот на потребителя и неговите предпочитания. Създава се възможност за максимална подкрепа и стимулиране на самостоятелността на потребителя. Планът се актуализира веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили промени в общото състояние на потребителя. Индивидуални планове ще бъдат изготвяни и текущо- при отпадане на даден потребител от социалната услуга. В зависимост от индивидуалния план и след подаване на заявка до персонала за управление на звеното на всеки потребител ще бъдат предоставяни някои от следните почасови услуги в домашна среда: 1. Услуги за лична помощ - поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др. 2. Услуги за комунално-битови дейности – пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите, извършване и/или съдействие задребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. 3. Услуги в подкрепа на социалното включване на потребителите – помощ в обслужването и осъществяването на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, както и други дейности по социална работа с потребителите. Дейността включва и консултиране на персонала на звеното, което се осигурява при искане от страна на заетите лица в звеното от психолога, който води протоколи за проведените консултации. За ползваните услуги от всеки потребител ще бъдат начислявани и събирани такси съгласно приетата „НАРЕДБА №7/28.03.2003г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни Чифлик”.
Мониторинг и оценка на дейностите по проекта Ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг, чрез която се оценява напредъка на дейностите по проекта и се сигурява качеството на предлаганата социална услуга на потребителите. Чрез системата за вътрешен мониторинг ще се отчитат и предложенията на потребителите, техните законни представители или роднини за подобряване на социалната услуга и за създаване на инициативи в общността. В месечен „План за мониторинг” ще се извършват периодични оценки от екипа за управление на степента на изпълнение на дейностите съобразно графика, като при евентуални несъответствия ще се назначават коригиращи действия и ще се следи за резултата от тях. Ще се следи за съответствие на доставяните оборудване, материали и консумативи със заложените технически спецификации, за отговорното в качествено и количествено отношение извършване на услугите от изпълнители. С цел контрол качеството на предоставяните услуги ръководителят на проекта назначава в График за мониторингови посещения дати за извършване на мониторингови посещения в домовете на потребителите: ежемесечно и при възникнали потребности и рискове, и назначава отговорни за това лица. Самите мониторингови посещения се осъществяват от ръководителя и координатора на проекта, които изготвят Формуляри за посещение на място. Резултатите от проведените мониторингови посещения се обобщават в месечни доклади, съдържащи оценка и предложения. Ще бъде оказвано съдействие на представителите на Договарящия и Управляващия органи при документални и проверки на място.
Техническо отчитане на проекта Ще бъде създадено Проектно досие, включващо всички договори, анекси, тръжна документация, доклади, разходооправдателни документи, приемо-предавателни протоколи за извършени дейности от изпълнителите, искания за плащане и приложения, доклади от проверките на място, данни за предприетите мерки за публичност, одитни доклади, кореспонденция с Управляващия орган. Ще се изготвят месечни отчети от отделните членове на екипа за управление и експертния екип за проследяване спазването на разработените планове за действие. При възникване на евентуални конфликти ще се търси успешен начин за тяхното преодоляване. Ще бъдат изготвяни прецизни и редовни междинни отчети по образец с необходимите приложения към Регионалния координатор към МТСП в град Варна. Ще бъде изготвен окончателен отчет по образец относно изпълнението на целите на проекта, постигнатите резултати и реални стойности на заложените индикатори, срещнатите трудности и тяхното преодоляване.
Счетоводно отчитане на проекта Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, счетоводно отразяване в регистри чрез подходяща и адекватна електронна система, ще бъдат начислявани и изплащани възнагражденията на персонала на звеното, административния и експертен екипи по проекта, ще се превеждат дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, дължимите данъци. Предвижда се осъществяване на насрещни проверки при изразходване на средствата. След приключване на останалите дейности по проекта съгласно Насоките за кандидатстване и съобразно размера на бюджета на проектното предложение ще бъде извършен външен одит на изпълнението на проекта от лицензиран експерт-счетоводител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 739 BGN
Общ бюджет: 197 760 BGN
БФП: 178 654 BGN
Общо изплатени средства: 164 567 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 948 BGN
2014 128 619 BGN
2015 0 BGN
164 567 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 556 BGN
2014 109 327 BGN
2015 0 BGN
139 882 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 392 BGN
2014 19 293 BGN
2015 0 BGN
24 685 BGN
Финансиране от бенефициента 19 219 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Изграден управленски екип по проекта - 18
Индикатор 5 Изграден експертен екип по проекта - 18
Индикатор 6 Проведени месечни заседания на управленския екип на проекта - 18
Индикатор 7 Приети месечни планове за действия - 18
Индикатор 8 Приети месечни планове за мониторинг - 18
Индикатор 9 Изготвени междинни и финални отчети по проекта - 18
Индикатор 10 Изготвени и проведени тръжни процедури - 18
Индикатор 11 Доставено оборудване - 18
Индикатор 12 Проведени пресконференции в град Варна - 18
Индикатор 13 Изготвени и разпространени дипляни - 18
Индикатор 14 Изготвени и разпространени плаката - 18
Индикатор 15 Проведени информационни срещи в големите населени места в общината - гр. Долни чифлик, с. Старо оряхово, с. Гроздьово, с. Пчелник и с. Голица - 18
Индикатор 16 Направени публикации в местната и националната преса - 18
Индикатор 17 Изработена и поставена информационна табела-билборд - 18
Индикатор 18 Изработени и поставени стикери на закупеното по проекта оборудване - 18
Индикатор 19 Изготвени и разпространени брошури - 18
Индикатор 20 Изработен и разпространен филм за развитието на проекта и крайния ефект върху целевите групи на 1000 мини ДВД диска - 18
Индикатор 21 Проведена заключителна среща за отчитане на резултатите по проекта под мотото „Благодарим ви за грижите”, с участието на 40 лица - 18
Индикатор 22 Проведена информационна кампания сред потенциалните потребители на услугите и лицата- кандидати за работа като персонал на звеното за услуги в домашна среда и за популяризиране приноса на ЕС - 18
Индикатор 23 Подбрани лица като персонал за предоставяне на услуги в домашна среда в звеното - 18
Индикатор 24 Подбрани лица като персонал за управление на звеното - 18
Индикатор 25 Безработни лица от общината, на които е осигурена заетост и са повишени доходите - 18
Индикатор 26 Проведено въвеждащо обучение на персонала на звеното - 18
Индикатор 27 Проведени надграждащи обучения на персонала на звеното - 18
Индикатор 28 Брой лица, квалифицирани за извършване на услугите - 18
Индикатор 29 Лица, включени във въвеждащото обучение - 18
Индикатор 30 Лица, включени в надграждащите обучения - 18
Индикатор 31 Подбрани потребители - лица от целевите групи по проекта - 18
Индикатор 32 Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване - 18
Индикатор 33 Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване - 18
Индикатор 34 Брой обслужвани потребители - 18
Индикатор 35 Брой месеци, в които са предоставяни почасови услуги в домашна среда - 18
Индикатор 36 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция - 18
Индикатор 37 Брой деца, за които е предотвратено напускането на училище в резултат от включването им в проекта - 18
Индикатор 38 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в домашна среда среда за близките им - 18
Индикатор 39 Проведени мониторингови посещения в домовете на потребителите - 18


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз