Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0167-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОМОЩ В ДОМА – ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
Бенефициент: Община Хаджидимово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Хаджидимово
Описание
Описание на проекта: В община Хаджидимово ще бъде разкрито Звено за предоставяне на услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” – гр.Хаджидимово. Ще бъдат обслужвани 65 лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. За целта ще бъдат назначен персонал за управление на Звеното и за предоставяне на социални услуги, общо 32 безработни лица, трудесет от които ще бъдат обучени и консултирани при предоставянето на иновативни социални услуги.Четири от наетите лица, предоставящи услуги ще продължат трудовата си дейност в предприятието и след приключване на проекта.
Дейности: 1. Дейност по създаване на екип за организация и управление на проекта; Управление на проекта-координация, администриране, мониторинг; Изпълнението на дейността ще стартира с назначаване на екипа за управление, който се състои от ръководител,координатор, счетоводител и специалист. Екипът за управление ръководи и отговаря за цялостното изпълнение на проекта. Екипът за управление разработи всички необходими правила,процедури и инструкции за изпълнение на дейностите. Спазване на ръководството за финансово изпълнение на проекти, принципите на ефикасност, ефективност и прозрачност при изразходване на публични средства. Цялостното администриране на проекта ще се извърши от екипа за управление, които ще извършва следното: - Организиране на работни срещи на ръководния екип на проекта, с участието и на персонала на Звеното за социални услуги. - Ежемесечно организиране на работата и дейността на членовете на екипа за управление на проекта и персонала на Звеното за социални услуги, съобразно задълженията и отговорностите им при изпълнение на дейностите заложени в проекта. - Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екип за управление на проекта, Звеното за социални услуги и потребителите на услуги. - Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта и от персонала за управление на Звеното за социални услуги. Ще се проверява изпълнението на всяка една дейност по проекта и воденето на задължителната документация. Навременно ще бъдат отстранявани възникналите проблеми и трудности. Съгласно изискванията на ОПРЧР и Насоките за кандидатстване при проекти на стойност над 200 000 лв. е задължително извършване на одит от независим външен одитор и на финала на проекта ще бъде извършен одит от независим външен одитор.
2. Информиране, подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звеното за услуги в домашна среда. Дейността ще стартира реализацията си с публикувани на обяви за набиране на персонал за управление на Звеното за социални услуги в домашна среда, и на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. За участие в подбора ще бъдат допуснати безработни лица. Същият ще се извърши по реда на трудовото законодателство и избраните лица ще бъдат наети на трудови договори, при спазване на всички законови изисквания. Ще бъде потърсено и съдействието на Дирекция „Бюро по труда“ - филиал град Хаджидимово, които да насочват безработни лица за участие в подбора. За осъществяване на подбора на персонал на Звеното за социални услуги, екипа за организация и управление по проекта, ще разработи процедура за подбор, като в същата ще залегнат всички основни хоризонтални принципи на ОПРЧР, и няма да бъде допусната дискриминация по пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност, и др. Процедурата за подбор ще бъде съгласувана и одобрена от Кмета на Община Хаджидимово, който ще бъде основния работодател на назначените лица. Ще бъде създадена комисия, в която ще бъдат включени и представители на други институции, която ще извърши подбора, който ще се проведе на два етапа – по документи и чрез интервю. Одобрените лица ще бъдат назначени на трудови договори.
3.Обучение на персонала съгласно параметрите, заложени в утвърдената от Изпълнителния директор на АСП Методика за предоставяне на социалните услуги в общността „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на персонала от 30 лица, ангажиран с предоставяне услуги в домашна среда преди започване на работа. Обучение ще преминат всички лица които до момента не са обучавани по сходни проекти и програми. Същото ще се реализира в рамките на 5 дни, като основната му цел е чрез него да се осигурят качествени социални услуги. Заложено и провеждане на поддържащо обучение. То ще бъде реализирано в рамките на 3 дни, на 6-тия месец от стартирането на предоставяне на услугите, предоставяни от Звеното. Заложеното поддържащо обучение и консултации имат за цел надграждане на вече придобитите умения и знания необходими за удовлетворяване на потребностите на потребителите, и ефикасно предоставяне на иновативните социални услуги от Звеното. Консултациите са заложени да бъдат предоставяни в рамките на 12 месеца-продължителност на предоставяната услуга, като ще бъдат всеки месец в рамките на 2 часа. Обученията ще се реализират по предварително изготвена програма, съобразена с изискванията на Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. Обученията ще се реализират в съответствие с параметрите, заложени в утвърдените от Изпълнителния директор на АСП Методики за предоставяне на социалните услуги в общността „Личен асистент”, „Социален асистент” и „”Домашен помощник”. Обучението се провежда от обучители, имащи опит в областта на социалните услуги и социалното предприемачество. На лицата наети като персонал за предоставяне на услуги се осигуряват ежемесечни групови и индивидуални консултации /последните са по заявка на наетото лице/. В случаи на необходимост и заявена нужда консултации ще се предоставят и на персонала за управление на Звеното за социални услуги, в изпълнение на основните им задължения, свързани с управлението, предоставянето и доразвиването на предлаганите социални услуги. Консултациите ще се реализират от експерти имащи опит както в осигуряването на професионална подкрепа, така и опит в предоставянето на иновативни социални услуги, в областта на социалните услуги и социалното предприемачество.
4. Информиране и подбор на кандидат – потребители на социални услуги Дейността ще стартира с публикуване на обяви за подбор на кандидат-потребители на обществени места. Ще се търси активното съдействие от страна на цялата общинска администрация, Дирекция „Бюро по труда“, медии. Ще бъде осъществен прием на заявления от всички желаещи кандидат- потребители. Дирекция „Социално подпомагане“ ще изготви оценките на потребностите по утвърдена методика за целите на настоящата процедура, като по този начин ще бъде въведен допълнителен контролен механизъм за гарантиране на достъпа на действително нуждаещите се лица до предлаганите от Звеното услуги, след което екипа за управление на проекта ще направи преглед и най-нуждаещите се ще бъдат включени в реализацията на проекта, съобразно потребностите им.
5. Предоставяне на почасови социални услуги от Звеното за услуги в домашна среда в Община Хаджидимово. Звеното за услуги в домашна среда в Община Хаджидимово осигурява предлагане и предоставяне на следните социални услуги: - почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства предписани от лекар, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др. За предоставяне на тези услуги в Звеното ще бъдат като персонал ангажирани почасово 10 лица. - почасови услуги, свързани с комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилището, обитавано от позвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. За предоставяне на тези услуги в Звеното ще бъдат като персонал ангажирани почасово 10 лица. - почасови услуги в подкрепа за социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група. За предоставяне на тези услуги в Звеното ще бъдат като персонал ангажирани почасово 10 лица. В зависимост от извършената от Дирекция „Социално подпмагане“ оценка на потребностите, преди стартиране предоставянето на услуги, ще бъде извършен избора и включването на потребителите. На същите ще се изготвят индивидуални планове за ползване на услугите, изцяло съобразени с потребностите и нуждите им. Индивидуалните планове на потребителите се разработват с цел най-пълно удовлетворяване на потребностите на ползвателите. Оценката на риска за потребителите и предоставящите услугата е от съществено значение за отчитане на специфичните особености при всеки потребител за осигуряване качество на услугата. Ще бъде разработен План-график, който дава възможност за контролиране честотата и времето на предоставяне на услугата при спазване на трудовата дисциплина. Предвидените дейности са насочени към развитие на качествена грижа в домашна среда за разрешаване на ежедневни битови потребности и удовлетворяване потребностите от социални контакти на 40 потребители на територията на общината. Съобразявайки се с основните нужди на всяко едно лице, ще бъдат определени и наетите лица предоставящи социални услуги, персонал за предоставяне на услуги в домашна среда, общо 40 лица, наети на трудови договори. В Звеното ще бъде нает и персонал за управление, общо 2 лица, наети на трудови договори. За наетите лица ще бъде осигурена съгласно трудовото законодателство трудова медицина. С всеки един потребител ще бъде сключен договор за ползване на социални услуги. Подготовката на документацията ще бъде задължение на представителите на персонала за управление на Звеното за социални услуги в домашна среда, които ще окажат необходимото съдействие и подкрепа на екипа за управление на проекта, въз основа на осъществените контакти с включените в проекта потребители, и наети да предоставят услуги лица. За успешното реализиране на дейността се изготвя документация включваща Правилник за вътрешния ред, Система за мониторинг и посещения на място при потребители, Процедури за жалби и сигнали и други. За нуждите на Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат закупени и материали и консумативи за работа на персонала. Работата на Звеното ще бъде обезпечена и материално и ще бъдат осигурени средства за електричество, телефон и интернет в рамките на неговото функциониране.
6. Доставка на оборудване, компютър и комбинирано устройство необходими за допълване на предоставяните социални услуги. Тази дейност предвижда да бъдат закупени бюра – 2 бр., столове посетителски – 10 бр., компютър и комбинирано мултифункционално устройство, като ще бъдат ползвани от наетите по проекта лица предоставящи социални услуги. Предоставящите услуги за подкрепа и социално включване ще съдействат на потребителите при писането и изготвянето на различни документи – молби, заявления, декларации, кореспонденция. При наличие на компютър лицата предоставящи услугите, и потребителите ще имат достъп до интернет, като по този начин могат да проследяват различни събития на територията на Общината, да се информират за новостите и случващите се промени в обществения живот. Закупеният компютър ще бъде ползван и за изготвяне на документацията, свързана с предоставяне на социални услуги - индивидуални планове на потребителите, графици на наетите лица, формуляри за посещения в дома на потребителите, анализ на предоставяните услуги и други. Бюрата се предвидени за работата на персонала за управление на звеното, а столовете за предвидени за персонала за управление на звеното и посетители – потребители на услугите на звеното.
7. Провеждане на дейности свързани с информираност и публичност, с цел популяризиране на проекта, неговите цели и постигнати резултати при изпълнение. Дейностите ще стартират с провеждане на встъпителна пресконференция, на която ще бъде представен проекта, целите, очакваните резултати. Участие ще вземат представители на информационни и печатни медии от региона, потенциални потребители,кандидати за работа по проекта, жители на общината, представители на различни институции, НПО и др. Пресконференцията ще бъде проведена в началото на втория месец от старта на проекта. Ще бъдат проведени информационни дни във всички населени места в общината, с цел запознаване на всички жители с проекта. Заложено е отпечатване и разпространение на брошури, дипляни и плакати. Заложени са и публикации в медиите. Подготовката по дейността започва през първия месец с оформяне и отпечатване на 500 брошури, 500 дипляни и 50 плаката. Във всички информационни материали ще се съдържа информация, относно целите на проекта, достъпа, място на реализация, контакти, както и информация, че проектът се изпълнява по ОП”РЧР” с безвъзмездната финансова помощ на ЕСФ. През 9-тия месец от старта на проекта ще бъде проведена Кръгла маса за хода на реализация на проекта, на която ще бъдат поканени всички участници в проекта, персонала на Звеното за социални услуги, обучителите и консултантите по проекта, представители на НПО, медии, представители на общинската администрация и на други институции- Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“. Целта е да се представи реализацията на проекта, качеството на предоставяните услуги, методи и начини за подобряване и разширяване на услугите, обратни връзки от потребителите и лицата предоставящи услуги, мнения и дискусии. В края на проекта-14 месец ще бъде проведена заключителна пресконференция, на която ще вземат участие всички заинтересовани лица - всички участници в проекта, персонала на Звеното за социални услуги, обучителите и консултантите по проекта, представители на НПО, медии, представители на общинската администрация и на други институции- Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“и др., жители на общината. Ще бъдат представени резултатите от реализацията на проекта и начините по който ще продължи съществуването на създаденото социално предприятие – Звено за социални услуги. Ще бъдат предложени модели за устойчивост на проекта, и развитие на дейността на Звеното за социални услуги като печелившо социално предприятие. През целия период на реализация ще бъдат разпространявани отпечатаните информационни материали, с цел непрекъснато обществеността и потенциалните участници в проекта да получават информация. Публичността на проекта ще се гарантира чрез всички информационни материали, встъпителната пресконференция, информационния форум, заключителната пресконференция. Ще се спазят всички изисквания за визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 368 BGN
Общ бюджет: 206 662 BGN
БФП: 206 662 BGN
Общо изплатени средства: 201 650 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 199 BGN
2014 117 450 BGN
2015 0 BGN
201 650 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 569 BGN
2014 99 833 BGN
2015 0 BGN
171 402 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 630 BGN
2014 17 618 BGN
2015 0 BGN
30 247 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз