Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0111-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Звено за услуги в домашна среда – иновативни услуги в подкрепа за социално включване
Бенефициент: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 23.11.2012
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Белослав
Описание
Описание на проекта: Звеното за услуги в домашна среда разширява дейността на съществуващия домашен социален патронаж и ще осигури почасови услуги в ежедневието на 60 лица от община Белослав, намиращи се в частична или пълна невъзможност за самообслужване. В зависимост от индивидуалните потребности на нуждаещите се ще се предоставят почасови услуги за лична хигиена, комунално – битови дейности и услуги в подкрепа на социално включване, след предварително разработени индивидуални планове и графици за обслужване.
Дейности: Информиране, консултиране и подбор на потребителите на социални услуги в домашна среда. 1. Изготвяне и публикуване на листовка, съдържаща информация за предоставяне на социалните услуги в домашна среда. 2.Подаване на заявление от представители на целевите групи в община Белослав и попълване на анкети. 3. Изпращане на подадените заявления от кандидат-потребителите за първоначална оценка от дирекция “Социално подпомагане” – Девня. 4. Подбор на потенциалните потребители след представена първоначална оценка от дирекция “Социално подпомагане” - Девня.
Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. 1. Изготвяне на методика за подбор на безработните лица за персонал в звеното и подбор на подходящите лица, съгласно разработената методика. 2.Изготвяне на длъжностните характеристики на лицата, наети като персонал в звеното. 4.Подписване на трудови договори с подбраните лица, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията.
Обучение на персонала – въвеждащо и надграждащо 1.Избор на обучителна фирма, която обучава съгласно утвърдените от АСП методики за предоставяне на социалните услуги в общността. 2.Сключване на договор между кандидата и фирмата- изпълнител за обучение и осигуряване на необходимия ресурс /сграден фонд/. 3.Въвеждащо и/или надграждащо обучение.
Разработване на индивидуални планове за предоставяне на съответната услуга на всеки потребител. 1.Посещение на представител от екипа в дома на дадения потребител . 2.Извършване на анкетиране на потребителя. 3.Разработване на индивидуален план за предоставяне на съответната социална услуга според потребностите на всеки потребител.
Предоставяне на почасови услуги в домашна среда. Дейността ще се извършва 12 месеца, като се спазват всички необходими изисквания по Методиките за предоставяне на социални услугите в дома, включваща: 1.Ръководни принципи в процеса на предоставяне на услугите в дома. 2.Правила и процедури при предоставяне на услугите в дома. 3.Управление на основните рискове за потребителите. 4.Организация и управление на доставката на социалните услуги. Почасовите социални услуги ще се предоставят по начин, който зачита правото на достойнство и лично пространство на потребителите и се съобразява с начина им на живот
Разработване на информационни материали и провеждане на кампании. Визуализация и публичност. 1.Провеждане на информационна кампания 2.Разработка на информационни материали относно предоставяните социални услуги. • Листовки – 500 бр. • Обозначителна табела – 1бр. • Преспубликации в местния и централен ежедневник по тематични статии – 3 бр. 3.Разпространение на информационни материали. 4.Срещи–дискусии с представители на целевите групи 5. Финална презентация и отчитане на резултата от проекта
Организация и управление на проекта. Създаване на условия за ефективно управление на дейностите на проекта и спазването на финансова дисциплина при разходването на средствата, предоставени по ОП „Човешки ресурси”. Подписване на договори с екипа по проекта. Подписване на договори с потребителите.Подписване на договори с персонала на Звеното за услуги в домашна среда. Изготвяне на план за работа. Провеждане на първа работна среща и съгласуване на плана за работа и графика за провеждането на работни срещи за следене напредъка на проекта. Екипът ще изпълнява описаните задължения по проекта, който включва организация, контрол и мониторинг.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 394 BGN
Общ бюджет: 177 191 BGN
БФП: 177 191 BGN
Общо изплатени средства: 163 172 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 177 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 000 BGN
2013 93 284 BGN
2014 30 888 BGN
2015 0 BGN
163 172 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 150 BGN
2013 79 291 BGN
2014 26 255 BGN
2015 0 BGN
138 696 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 850 BGN
2013 13 993 BGN
2014 4 633 BGN
2015 0 BGN
24 476 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой обучени лица за предоставяне на почасови услуги - 111
Индикатор 5 Брой потребители на предоставени почасови услуги - 111
Индикатор 6 Брой изготвени информационни материали - 111
Индикатор 7 Брой обучени лица за предоставяне на почасови услуги - договор 111
Индикатор 8 Брой потребители на предоставени почасови услуги - договор 111
Индикатор 9 Брой изготвени информационни материали - договор 111


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз