Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0055-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Звено за услуги в домашна среда”Помощ за независим живот”
Бенефициент: ОБЩИНА СИТОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 23.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Ситово
Описание
Описание на проекта: Подготовка и реализация на проекта. Публичност – същност, финансиращ орган, оперативната програма и популяризиране модела на Звеното за услуги в домашна среда-конференции. Подбор и наемане на персонал за управление на звеното и персонал за предоставяне на услуги в домашна среда, информиране и подбор на кандидат-потребители, предоставяне на почасови услуги за лична помощ, комунално – битови дейности и социална подкрепа. Извършване на обучение на персонала, ангажиран с предоставяне на услугите и консултативна дейност пряко свързана с целевата група.
Дейности: Дейност 1: 1. Формиране на екип за организация и управление на проекта. Разработване на необходимата документация. - Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; -Обзавеждане помещението-офис за Персонала за управление на Звеното: 2 бюра, 2 офис стола, оперативна маса, 6 посетителски стола, шкафове, климатик, комп. конфигурация, факс,лаптоп за осъществяване контакт с близки на потребителите, интернет справки за потребителите, за писане на писма и др. нужди на ползвателите на услугите и др. описани в бюджета. - Провеждане на работна среща в община Ситово за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта За дейността са необходими печатна хартия, химикалки, папки. Дейността включва изготвяне на следната задължителна документация: 1. Общ работен проектен план 2. Система за вътрешен контрол и мониторинг 3.„Правилник за вътрешния ред” 4. Критерии и правила за подбор на потребителите 5.Оценка на риска. 6. „Правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите”. 7. Критерии за подбор и правила за назначаване на персонала 8.Процедура по за жалби и сигнали 8.. Система за подкрепа на персонала. През първите 7 дни след стартиране на проекта се провежда процедура за подбор на Проектен експерт–консултант в помощ на екипа за управление на проекта. Проектният консултант е избран чрез процедура за възлагане. С експерта се сключва договор за възлагане, в който се описват всички негови задължения, свързани с оказване на методическа помощ на екипа за управление. Изисквания: висше образование и опит в изпълнение на дейности на сходни социални проекти и работа в областта на социалните услуги минимум 1 година. Провежда се работна среща за определяне на задълженията на екипа за управление и администриране на проекта. В срещата участват представители на всички заинтересовани страни и Проектният консултант. - Чрез дейността се предлага вътрешна система за мониторинг и оценка.. Проектният експерт-консултант в десетдневен срок изготвя писмено съответните правила и процедури за вътрешен контрол и мониторинг и Правилник за вътрешния ред на звеното в социалното предприятие. в рамките на 24 консултативни часа. - Избор на Персонал за управление на звеното за услуги в домашна среда- касиер-човешки ресурси, технически координатор. Разпределят се задачите и задълженията. - Избира се Проектен съвет с представители на заинтересованите страни и на целевите групи. - Изготвят се длъжностни характеристики за персонала на социалното предприятие-Звено за услуги в домашна среда. Те се утвърждават до 14 дни след работната среща от Кмета на общината- 8 часа; - Възлага се на Проектния консултант изготвянето на График за провеждане на тръжните процедури в рамките на 16 консултативни часа. -.Молбите на кандидат–потребителите и придружаващите ги изискуеми документи се приемат в офиса на проекта и ксерокопия от тях се предават в Д”СП” за изготвяне на оценка на потребностите.
Дейност 2 Информационна кампания по популяризиране на ОП”РЧР”, на схема „Помощ в дома”. Провежда се обширна информационна кампания, на която се разпространяват, флаери, брошури, промотиращи проекта. - Идентифициране на участниците за встъпителната конференция, съставяне на списък с гостите и официални покани за конференцията. - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни, регионални и национални медии за проекта; Излъчване на репортаж от конференцията. - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други с проекта - цели, дейности и очаквани резултати. Отпечатват се: брошури, флаери, плакати, папки за целите на проекта, целевите групи и дейностите; рекламни материала за ОП”РЧР” и финансовият принос на ЕСФ, които обслужват и събитията. Доставката на рекламни и информационни материали подлежи на процедура за възлагане, съгласно график, изготвен от Проектния експерт консултант. Спазване указанията за визуализация.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури.Доставки. Оборудване и обзавеждане офиса за управление на звеното.Сключване на договори с външни изпълнители. Проектният експерт-консултант изготвя график за процедурите по възлагане, който се одобрява от ДО. Изготвят се технически задания за тръжните процедури в рамките на 8 консултативни часа относно доставките, изпращат се покани до доставчици, предварително проучени от консултанта, а избрани от екипа за управление. При изготвяне на техническите спецификации от Проектния експерт-консултант задължително се залагат екологични критерии. Спазва се графикът за обществените поръчки. Доставчикът се избира и с него се сключва договор за възлагане при предложена ниска цена и стоки, отговарящи на нужните стандарти и изисквания за екологичност. Доставят се офис материали и консумативи за обученията, Оборудване и обзавеждане за офиса за управление на Звеното: шкафове, бюра, столове, климатик, комп. конфигурация, маса, посетителски столове, лаптоп за нуждите на потребителите /скайп връзка с близки, интернет услуги, справки, и др. нужди/, предпазни работни ръкавици; офис материали и консумативи за екипа за управление; шкаф за съхраняване на документацията. За съхраняване на документацията по проекта се закупува метален шкаф като се спазва съответната процедура за възлагане.
Дейност 4: Подбор, наемане и обучение на персонал за управление на звеното и персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. Набирането и подборът на персонал ще се извършва от комисия по подбора (Кметът на Общината издава заповед и определя състава й) Екипът по подбор ще работи, спазвайки следната процедура: - Спазване на критериите за подбор;- Публикуване на обява за назначаване на персонал за управление на Звеното. - Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; - Провеждане на интервюта; - Уведомяване на кандидатите. Сключване на договор с избраните кандидати; - Назначаване и инструктаж; Персоналът за управление - касиер-човешки ресурси, технически координатор /обосновката за длъжностите е разписана по-горе/. Персоналът за предоставяне на услугата ще бъде подбран по горе посочената процедура. Техн. координатор на звеното ще оформи необходимата документация по подбора, протоколи, досиета, инструктажи. - Изготвяне на индивидуален работен план на всеки изпълнител (работен график). Договора на всеки член от персонала ще съдържа описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време и други. В индивидуалния работен план на всеки ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици ще се изготвят в 2 екз. и ще се подписват от доставчика и служителя. Трудови договори ще бъдат сключени за следните обявени работни места и длъжности: 1. Социален асистент – 2 лица: Предоставя услуги за социална подкрепа и социално включване. 2. Домашен санитар 3 лица: Предоставя услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост. 3. Домашните помощници 17 лица :Предоставят услуги за помощ в комунално-битовите дейности. Трудова медицина.
Дейност 5 Подбор на потребителите на услугите. Информиране и консултиране. Сключване на договори. Оценката на потребностите на всички подали молба за включване в проекта кандидат-потребители се изготвя от Д”СП”, съгласно насоките за кандидатстване. Комисия от 3 члена, съставена със заповед на Кмета на общината, на база на оценка на потребностите, определя потребителите на услугата. Всички утвърдени потребители получават едночасово информиране и консултиране от експерт-консултант относно услугите, правата и задълженията, отношенията с доставчика; касиера на Звеното информира за таксите; определят се нагласите за допускане на друго лице в дома, очакванията на потребителя за същността на предлаганите услуги. Сключват се индивидуални договори за предоставяне на социална услуга с четиридесет и четири лица като се уточнява помагащото лице, вида и времетраенето на услугата, дейностите по нейното предоставяне, права, задължения, такси, условия за прекратяване на договора, вкл. при виновно поведение на потребителя и конфликт с помагащото лице.
Дейност 6. Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител. Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор на потребителя и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя от Д”СП” и включва конкретни дейности. Изготвя се с участието на потребителя (или законен представител) от екипа за управление на Звеното и консултанти . В плана се описват: - Проблеми и потребности - Конкретните договорени услуги, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; - Честота на оказване на услугата; - Име и телефон на помагащото лице; - Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Те трябва да се отчитат при оказване на социалните услуги; - Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на услугите се подписва от потребителя (или негов законен представител) изготвилият го консултант и Ръководителя на проекта. Планът се актуализира на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план се съгласува с потребителя. Интервюто се извършва при избора на потребители и сключването на договор с тях – дейност 6.
Дейност 7: Обучение и развитие на персонала за управление на Звеното и персонала за предоставяне на услуги. Супервизии. Обучение за предоставяне на почасови услуги по иновативен начин, използване на гъвкавите механизми. Информиран и консултиран персонал за управление по същността, функциите и на звеното. Въвеждащо обучение: Обучението е с практическа насоченост. Обучителният процес се основава на добри практики. Въвеждащото обучение ще се проведе 4 дни в една група с общо времетраене тридесет и два обучителни часа от един обучител в 4 модула: Модул 1: Общи познания за домашните грижи и услуги. Модул 2: Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Модул 3: Права и задължения на персонала. Здравословни и безопасни условия на труд. Етични стандарти в работата на хората от помагащите професии . Правила и процедури при работа. Модул 4: Специфика на грижите за хора с увреждания и за възрастни хора в риск. Опазване на околната среда. Управление на отпадъците Ще се проведат две двудневни надграждащи обучения /всяко по 8 часа/ за допълване на знанията и уменията на персонала на звеното. Обучението е с времетраене 32 часа. Темите надграждащите обучения ще се определят от обратната връзка, дадена по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите, констатирани пропуски при извършваните проверки на място от координатора по проекта. Обучението ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. В обученията ще се използва и наръчник по фаза 1 на схема” Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”. За проследяване на качеството на предоставяната услуга, мониторинг на дейностите и коригиране на пропуски, установени при проверките на място или постъпили жалби и сигнали са супервизии по 2 часа месечно.
Дейност 8 Предоставяне на социални услуги от звеното за услуги в домашна среда. Услугите, които се предоставят от звеното за услуги в дома в изпълнение на индивидуалните планове и развиващи програми са: 1. Услуги за социална подкрепа и социално включване - изпълнява се от социални асистенти, които: − Извършват административни услуги - Поддържат връзка с личния лекар - Закупуват лекарства, храни и хигиенни материали със средства на потребителя; - Придружават потребителя на културни и обществени мероприятия: - Организират празници и работят за разширяване на приятелския кръг на потребителя - Организират разходки сред природата, водят свободни разговори; обсъждат филми, телевизионни предавания и др. − Оказват на потребителите психо-емоционална подкрепа и информация, съветват по теми като хигиена, упражнения, хранене, отношение към природата и околния свят, управление на отпадъците или адаптиране към увреждането, възрастовите изменения или заболяването, преодоляване на стреса и отрицателните емоции.. - Предоставят психологическа подкрепа на потребителя чрез разговори, разходка сред природата или четене на глас; При нужда и в кризисни ситуации на нарушаване на психо-емоционалния статус на потребителя изискват от доставчика намеса; - Обучават потребителя за водене на здравословен начин на живот, самостоятелно справяне енергийна пестеливост, управление на отпадъците. 2. Услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост - предоставят ги домашни санитари, които − помагат на потребители с персонални и терапевтични нужди при осъществяване на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и при преобличане, в съответствие с индивидуалния план за услуги − поддържат хигиенните стандарти около потребителите като почистват стаите им и сменят спалното бельо, пране на дрехи и миене на чинии, както и почистване на помещенията, обитавани от потребителя; − Предоставят психологическа подкрепа на потребителя чрез разговори, четене на глас, преглед на печата, обсъждане на филми и др.; - При нужда и в кризисни ситуации на нарушаване на психо-емоционалния статус на потребителя изискват от доставчика. − планират, купуват със средства на потребителя, приготвят и сервират ястия за задоволяване на хранителните нужди и предписаните диети; − уговарят приемни часове и придружават потребителя при посещенията при лекари и други медицински специалисти или изпълняват други поръчки. 3. Помощ при комунално-битови дейности – оказва се от домашни помощници, които : - метат обитаваните помещения - почистват с прахосмукачка, мият пода, -сменят спално бельо, - правят покупки за домакинствата, - приготвят и сервират храни, - пазаруват със средства на потребителя и изпълняват други домакински задължения. - подкрепят емоционално потребителите. Дейността включва следното: 1. Безопасността на потребителите, рискове, които са сведени до минимум. Опазване здравето на потребителите. 2. Прилагане на всички правила и процедури. Създаване на безопасни и здравословни условия на труд. 3. За всеки потребител се изготвя досие, в което се съхранява цялостната документация по предоставяне на услугата. Досиетата се съхраняват в метален шкаф, заедно с цялата документация по проекта. 4. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите 5. Всеки член на персонала спазва индивидуалния план за услуги, съответния график за предоставянето им, длъжностната си характеристика. 6. За всеки потребител се води дневник. Услугите в дома, предоставяни от приложни специалисти са: 1. Потребителите получават компетентно информиране и консултиране. Услугите в дома са планирани и договорени. Всеки потребител има индивидуален план за услуги. 2. При сигнали за липса и невъзможност за напасване между потребител и персонал се извършва проверка на място от член на екипа за управление, при възникнала необходимост двете страни получават консултация от Проектния експерт–консултант и екипа по проекта. При невъзможност след консултацията да се отстранят пречките за напасване между двете страни и настъпва последващо задълбочаване на конфликта се сменя помагащото лице или се прекратява договора за услуги, ако причината е в характера или психичното здраве на потребителя. Последното са условия, вписани в съответния договор и в правилника за вътрешния ред на звеното. Задължение на екипа за управление е регулярната проверка на място за проследяване на качественото предоставяне на планираните услуги и подаване на информация за пропуски, слабости, нужда от надграждащо обучение и супервизии. Планират се проверки на място в дома на всеки потребител като първата задължително е преди провеждане на надграждащите обучения и супервизии.
Дейност 9: Популяризиране на проекта и провеждане на заключителна конференция. 1. До заинтересованите страни и до Общинския съвет на община Ситово се изпращат кратки отчети за развитието на проекта популяризиращи проекта и инициативите на ЕСФ и Българското правителство. 2. Провежда се заключителна конференция, на която се отчитат резултатите от проект събитията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 155 733 BGN
Общ бюджет: 154 959 BGN
БФП: 154 959 BGN
Общо изплатени средства: 150 463 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 115 296 BGN
2014 35 166 BGN
2015 0 BGN
150 463 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 002 BGN
2014 29 892 BGN
2015 0 BGN
127 893 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 294 BGN
2014 5 275 BGN
2015 0 BGN
22 569 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз