Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0131-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ПОМОЩ В ДОМА ЗА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МЕЗДРА”
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда изграждането на „Звено за услуги в домашна среда” към Общински център за социални услуги и дейности – Мездра. В Звеното ще бъдат наети лица, които да предоставят социални услуги в домашна среда за хора в неравностойно социално положение /лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора и деца с намалена способност за социална адаптация/, а именно: 5 лични асистенти, 25 домашни санитари и 7 социални асистенти”. Личните асистенти, които ще бъдат наети ще бъдат насочени към най-тежките случаи на лица с увреждания /лежащо болни/ и към децата с намалена способност за социална адаптация имащи нужда от постоянни грижи. С цел предоставяне на качествена грижа в семейна среда, преди стартиране предоставяне на социалните услуги, наетите лица ще преминат през въвеждащо обучение имащо за цел представяне на основните моменти и необходимите техники при обгрижване в домашна среда на лице/ дете потребител на услуги (през въвеждащо обучение ще преминат единствено наетите лица
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Със заповед на кмета на община Мездра ще бъде утвърден екипът за организация и управление на проекта. С членовете на екипа ще бъдат сключени допълнителни споразумения към основните им договори спазвайки изискванията на ПМС 330. Ежемесечно, всеки член от екипа за организация и управление на проекта ще се отчита за свършената работа пред кмета на общината или пред изрично упълномощено от него лице. Членовете на екипа за управление и администриране на проекта ще подготвят необходимите документи за провеждане на възлаганията по реда на ЗОП. Ежемесечно ще се организират работни срещи. Екипът за организация и управление на проекта ще разработи вътрешни правила и процедури за изпълнение на проекта. Осъществяване текущ контрол по изпълнение на проекта (вътрешен мониторинг). В края на проекта ще бъде извършен одит върху цялостното изпълнение на проекта и извършените разходи. Одитният доклад ще бъде приложен към заключителния отчет по проекта.
Дейност 2: Информационна кампания В процеса на изпълнение на дейността ще бъдат изработени и отпечатани: информационни дипляни, плакати, информационни табели. Ще бъдат направени публикации в печтни и електронни медии, имащи за цел популяризиране на проектните дейности и финансовият принос на ЕС към проекта. В началото и в края на проекта ще бъдат организирани пресконференции, като първата ще има за цел да информира местните и областни медии за целите на проекта, дейностите, които ще бъдат включени в него, периода на изпълнение, допустимите целеви групи, които могат да бъдат включени в проекта. Втората пресконференция (заключителната пресконференция) ще бъде по-мащабна, в нея се предвижда да бъдат поканени представители на общинските администрации от област Враца, представители на неправителствения сектор в област Враца. На нея ще бъде представен анализа на резултатите от проекта, ще се отчете неговото цялостно изпълнение, ще бъдат споделени добри практики при неговото изпълнение или трудности (ако има такива). За заключителната пресконференция ще бъде изработено портфолио, на което ще бъдат обобщени постигнатите резултати.
Дейност 3: Подбор на персонала на Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда и сключване на договори. В печатните и електронни медии функциониращи на територията на община Мездра ще бъдат обявените свободни работни места в Звеното. Със заповед на Кмета на община Мездра, ще бъде сформирана комисия за подбор и ще бъде определен денят и часа за провеждане на заседанието й. Оценката на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и чрез провеждане на интервю, като резултатите на кандидатите ще бъдат съпоставени с минималните критерии за подбор на лицата в Звеното разработени от екипа за организация и управление на проекта и утвърдени от Кмета на община Мездра. В комисията ще бъдат включени представители на ДСП и ДБТ. Принципите за прозрачност на процедурите, равнопоставеност между кандидатите и недопускане на дискриминация ще залегнат като основни изисквания към членовете на Комисията при извършване на подбора. На видно място в сградата на Община Мездра ще бъдат поставени списъци с класираните кандидати по позиции, към одобрените лица ще бъдат отправени покани за сключване на трудови договори. Ще се изготви и списък с резерви, които ще бъдат поканени да работят в Звеното, ако някои от титулярите напусне през периода на неговото функциониране в рамките на проекта. С всички одобрени лица за работа в Звеното ще бъдат сключени трудови договори за 8 часов работен ден (за доставчиците на услуги и техническия сътрудник – касиер) и трудов договор на 4 часа за социалния работник. Уведомленията за сключените договори в срок ще бъдат регистрирани в ТД на НАП. Към всеки сключен трудов договор ще бъде връчена длъжностна характеристика.
Дейност 4: Подбор на потребителите на социални услуги и сключване на договори за ползване на съответната услуга. Чрез печатните и електронни медии функциониращи на територията на община Мездра ще бъдат уведомени всички жители на общината, че стартира приема на заявления на кандидати да ползват и предоставят услуги по проекта. Приемът се предвижда да продължи почти до края на проекта. От експерт/ и на дирекция „Социално подпомагане” – Мездра ще бъде извършена оценка на потребностите за всички кандидат-потребители подали заявления за участие в проекта. Със заповед на Кмета на община Мездра, ще бъде сформирана комисия за подбор на потребителите. При определяне на най-нуждаещите се лица/ деца които ще ползват почасови услуги по проекта ще се вземе предвид желанието на всеки кандидат-потребител и изготвената оценка от експерта на ДСП. Като резултат от работата на Комисията ще бъде изготвен списък на лицата подали заявления да ползват услуги по проекта, като предвид получената оценка на потребността от ползване на услуги, същите ще бъдат подредени по низходящ ред. Комисията ще заседава ежемесечно (а при необходимост и на по-кратък интервал) почти до самия край на проекта, като ще бъдат разглеждани новите заявления на кандидат-потребители и ще се актуализира списъка на чакащи да ползват социални услуги. За постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребностите на конкретния потребител ще се изработят индивидуални планове за предоставяне на услугата, в които ще се разписват конкретни дейности, съобразени с направената оценка и заявеното желание. В комисията ще бъдат включени представители на ДСП – различни от тези извършили оценката на потребностите. Принципите за прозрачност на процедурите, равнопоставеност между кандидатите и недопускане на дискриминация ще залегнат като основни изисквания към членовете на Комисията при извършване на подбора. С всички одобрени потребители, ще бъдат сключени договори за ползване на услуги и съобразно индивидуалните им потребности ще бъдат изготвени индивидуални планове за предоставяне на услугите.
Дейност 5: Стартиране дейността на Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда. Подготовка изпълнението на дейността: • В този етап от изпълнение на дейността се предвижда оборудване и обзавеждане на Звеното: закупуване на един брой лаптоп, мултифункционално устройство (копир, принтер и скенер), бюро – 2 броя, офис столове – 2 броя и стелажи 2 броя. Тази част от дейността е необходима за ресурсно обезпечаване дейността на Звеното и осигуряване подходящи условия за работа на техническия сътрудник – касиер и социалния работник. • В този етап ще бъдат проведени и едно въвеждащо обучение и едно поддържащо обучение за преките доставчици на услуги. Във въвеждащото обучение ще бъдат включени само лицата одобрени да предоставят услуги, които не са преминавали през подобен вид обучения (за предоставяне на услуги в домашна среда) по други програми и/ или проекти. В поддържащото обучение ще бъдат включени всички доставчици на услуги. Обученията ще се проведат от ръководителя и координатора на проекта, които имат дългогодишен опит в работа с хора в неравностойно положение и безработни лица. За извършване на обучението на двете лица няма да се заплаща допълнително със средства от бюджета на проекта. Изпълнение на дейността: Дейността ще стартира с предоставяне на социалните услуги на потребителите. Ще бъдат изготвени графици и индивидуални планове за предоставяне на услугите на потребителите. Ще се направи оценка на риска за всеки потребител. Услугите ще се предоставят спазвайки утвърдените от изпълнителния директор на АСП методики и според индивидуалните потребности на всеки потребител. Всеки потребител с лични доходи ще заплаща на час ползваната от него услуга, като от такси са освободени единствено децата с увреждания. Размерът на таксите ще се определя съобразно личния доход на обгрижваното лице и спазвайки тарифата за такси приета от Общински съвет – Мездра. В този етап от изпълнение на дейността ще се проведе и второто поддържащо обучение. Ще се извършва мониторинг за оценка на качеството на предоставяните социални услуги от социалния работник назначен в Звеното. Ежемесечно служителите на Звеното ще изготвят отчет за извършената работа – технически и времеви съгласно приложение към Ръководството за изпълнение на договори по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 240 304 BGN
Общ бюджет: 228 910 BGN
БФП: 228 910 BGN
Общо изплатени средства: 212 867 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 228 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 605 BGN
2014 108 262 BGN
2015 0 BGN
212 867 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 194 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 914 BGN
2014 92 023 BGN
2015 0 BGN
180 937 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 691 BGN
2014 16 239 BGN
2015 0 BGN
31 930 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз