Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0151-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Шанс за по-достоен живот”
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Разширяване дейността на Домашен социален патронаж – Шумен чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда, в което ще се предоставят по иновативен начин три типа почасови услуги за подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието и подкрепа за социалното им включване. Всички предлагани дейности за комплексно задоволяване на потребностите на целевата група ще са ориентирани и индивидуално планирани в зависимост от персоналните нужди и необходимости на всеки потребител, в условия на единна професионална организация.
Дейности: №1. Сформирне на екип за управление на проекта Екипът за управление на проекта ще се сформира чрез подбор сред ексертите на кандидатстващата организация, в зависимост от обоснованите критерии за заемане на конкретната позиция, квалификация и опит.
№2. Информационна кампания Разпространение на информационни материали, които ще описват видовете почасови услуги, условията и реда за тяхното ползване за кандидат-потребители и лица за наемане към персонала на Звеното. Организиране и провеждане на три Пресконференции – начална, междинна и заключителна, публикации в местни вестници, разпространение на брошури, излъчвания по Шуменска телевизия, поставяне на информационна табела
№3. Подбор на кандидат-потребители и персонал на звеното Подборът на кандидат-потребителите ще се извършва на базата получените оценки на потребностите, които ще се извършат от Дирекция „Социално подпомагане”. В малките населени места ще се съблюдава приетия подход за обслужване - един работещ да обслужва най-малко пет потребители в едно село. Ще се комбинират близки села с по-малко кандидати, като един член на персонала работи с потребители от две малки населени места. Персоналът за предоставяне на услуги в домашна среда ще бъде прецизно подбран с провеждане на интервю с всички кандидати. Необходимо е установяване мотивацията и нагласите на кандидатите за работа с лица от целевата група. За участие в интервю ще бъдат допускани само безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“.
№4. Закупуване на оборудване Ще бъдат закупени настолен компютър с монитор и мултифункционално устройство (принтер, ксерокс, скенер), които ще се използват както за подпомагане дейността на звеното, така и за услуги на потребителите по настоящия проект
№5. Обучение на персонала, ангажиран за предоставяне на услуги в домашна среда Въвеждащото обучение се провежда за постигане на по-високо качество при предоставяне на почасовите услуги, повишаване професионалната компетентност и умения за работа с възрастни хора и лица с различна степен на увреждане. Надграждащото обучение ще затвърди уменията и ще повиши професионалната компетентност при работа с различни групи потребители в подкрепата на самотни стари хора и лица с увреждания В обученията ще се използват следните активни методи: Презентации, работа в малки групи, дискусии, решаване на казуси от практиката, наблюдение на учебен филм
№6. Изготвяне на индивидуален план за предоставяне на почасови услуги и график на изпълнение на дейностите С оглед постигане на ефективно и качествено предоставяне на услуги за подкрепа на нуждаещи се лица, база за съставяне на индивидуалните планове и разписаните графици, с точни параметри за време, място и услуга на всеки конкретен потребител ще бъдат: - индивидуална оценка на потребностите, съставена от Дирекция „Социално подпомагане“ - лични потребности и нужди на всеки потребител, свързани с организацията и режима на ежедневието и бита му - ангажименти, работно време и възможности на близките и семействата на потребителите
№7. Предоставяне на почасови услуги в домашна среда За постигане на ефективна и качествена грижа, насочена към лицата от целевата група, чрез предоставяне на услуги, ще се прилагат гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на следните три типа дейности, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се: * Дейности за лична хигиена, помощ при хранене, при вземане на лекарства, предписани от лекар, придружаване до болнично заведение, помощ при рехабилитационни услуги в дома на потребителя и др. * Дейности с комунално-битов характер като поддържане хигиена на жилището, обитавано от потребителя, пазаруване, подготовка на храна, съдействие за извършване на дребни битови ремонти, административни услуги и плащания и др. * Дейности за социална подкрепа и социално включване като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване до театър, кино, изложби и всякаква друга дейност, изразена в социална работа с потребителите.
№8. Супервизии и консултации Супервизиите се отнасят до всички, които са наети като персонал за предоставяне на почасови услуги в семейна среда Включват: оказване на професионална подкрепа при затруднения на персонала в работата с потребителите и с институции; необходимост от надграждане с допълнителни знания и умения за работа при различни проблеми, които са свързани с пряката дейност; свободно обсъждане на възникнали проблеми, обсъждане на идеи за тяхното разрешаване и получаване на професионални съвети, насоки и препоръки от обучителите; групово обсъждане на казуси, възникнали в практиката Консултациите ще се извършват от психолог и са насочени към потребителите, които са изразили необходимост от такъв вид услуга.
№9. Мониторинг Мониторингът ще се извършва на две нива: вътрешен и външен, след съставяне на план, в който ще се включват предвидените за текущия контрол място, време и дата. Настоящият контролен механизъм за вътрешен мониторинг включва текущо наблюдение на извършваните дейности в дома на потребителите за гарантиране качествено изпълнение на предвидените индивидуални планове, графици, работно време и отчитане необходимостта от тяхната промяна, проверки „на място” за установяване удовлетвореността на потребителите. Предвиждат се проверки и след подаване на устен или писмен сигнал за възникнали нередности и проблеми в процеса на предоставяне на услугите. Външният мониторинг се предвижда след приключване на дейностите по проекта, с извършване на одит от лицензирана фирма.
№10. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Разработване на правила, планове, инструкции за оценка на риска за осигуряване на здравословни и безопасни условия при предоставяне и получаване на услугите. Екипът за предоставяне на почасови услуги и потребителите ще бъдат запознати с горепосочените документи, като им бъдат предоставени копия от тези, които са относими към тях. При промяна в извършваните дейности, СТМ актуализира документите. Осигуряване на работно облекло на персонала на Звеното.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 243 909 BGN
Общ бюджет: 223 554 BGN
БФП: 223 554 BGN
Общо изплатени средства: 204 731 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 223 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 105 135 BGN
2014 99 596 BGN
2015 0 BGN
204 731 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 365 BGN
2014 84 656 BGN
2015 0 BGN
174 021 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 770 BGN
2014 14 939 BGN
2015 0 BGN
30 710 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз