Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0029-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник
Бенефициент: Община Долни Дъбник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долни Дъбник
Описание
Описание на проекта: Проектът ще доразвие услугите на Домашния социален патронаж в община Долни Дъбник, чрез изграждане на Звено за услуги в домашна среда. Ще бъдат въведени и предоставяни по иновативен начин три типа почасови услуги: за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ в комунално-битови дейности на 120 лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, което ще разкрие нови работни места за 40 безработни лица от община Долни Дъбник.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности Непосредствено след стартиране на проектните дейности, ще бъде сформиран екипа за управление на проекта, ще бъдат разработени основните проектни документи, гарантиращи добро управление на проектните дейности. Ще бъдат разработени, обсъдени и приети: График за търговете, Одитна пътека, Екшън план на проектните дейности, План за вътрешен мониторинг и оценка, Правилник за дейността на новата организационна структура, Етичен кодекс за работещите в Звеното за комплексни социални услуги в домашна среда. Ще бъдат разработена процедура за подбор на персонала, с изведени критерии и срокове за прилагането, документи за комплектуване на личните трудови досиета на наетия персонал: формат на заявление за постъпване на работа, длъжностна характеристика, работни индивидуални карти, планове за индивидуални оценки и др. През първия проектен месец ще бъде осигурено подходящо помещение, осигуряващо подходящи условия за работата на проектния екип, за управлението и администрирането на проектите дейности. Ще бъде осигурено предвиденото техническото оборудване и доставени канцеларските материали, необходими за администриране на новите социални услуги от Звеното към местния ДСП.
Дейност 2: Подбор и наемане на персонала за Звеното за комплексни услуги в домашна среда За подбора на персонала ще бъде приложена разработената процедура. Тя ще включва изборът и работата на Комисията за подбор, етапите на подбора, изискванията за кандидатстващи документи, етапите и сроковете за провеждане на процедурата, критериите за подбор и оценителските карти за оценка на кандидатите, начините за обявяване на резултатите. Включените критерии за подбор ще бъдат прилагани коректно и безпристрастно. В хода на изпълнение на дейността ще бъдат приложени принципите за равенство между половете, равните възможности и превенция на дискриминацията. За целта ще бъдат информирани всички населени места в община Долни Дъбник, чрез изпълнението на Дейност № 6 „Информиране и публичност на проектните дейности”. Подборът на персонала ще се проведе на два етапа. За депозиране на документи от страна на кандидатите – безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж или на професионална пенсия за рано пенсиониране ще бъде предоставено достатъчно време, за да се осигурят на кандидатите от селата в общината възможност за кандидатстване. През първия етап ще бъде проведен подбор по документи от Комисия за подбор. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване с членовете на Комисията за подбор, в резултат на което ще бъдат избрани 40 безработни лица от всички населени места в общината за „домашни санитари”, които ще бъдат подготвени за предоставяне на иновативните комплексни услуги в домашна среда. С избраните кандидати ще бъдат сключени трудови договори за срок от 12 месеца, съгласно българското законодателство и КТ. Ще бъде изготвена листа на „резервите”, които биха могли да бъдат наети на работа, при евентуално напускане на вече наети „домашни санитари”.
Дейност 3: Обучение на персонала За провеждането на ефективната подготовка на персонала ще бъде проведен един въвеждащ и три поддържащи обучителни семинари. Ще бъде разработена обучителна програма, подготвени учебни материали и осигурено подходяща обучителна зала. Въвеждащият семинар ще се проведе в рамките на 4 дни /32 учебни часа/, преди сключването на трудовите договори с одобрените кандидати. С тях ще бъдат сключени предварителни договори. Обучението ще се проведе в гр. Долни Дъбник. Поддържащите три обучителни семинари ще бъдат двудневни и ще се провеждат в почивните дни на персонала, за да бъде осигурен непрекъснат режим на предоставяне на услугите. Всяко обучение ще съдържа по 16 учебни часа. Методиката за провеждане на обучението ще приложи подходи, прилагани при обучения на възрастни: интерактивни методи, практически задачи, работа по групи, дискусии и споделяне на опит. В обучението на персонала няма да бъдат включвани лица, които вече са били обучавани в проекти за предоставяне на социални услуги в семейна среда. При възможност ще бъдат включени безработни лица от листата на „резервите”, за да могат да бъдат подготвени при евентуалното им наемане на работа. След последния семинар обучените „домашни санитари” ще получат удостоверение за успешно завършили неформално обучение.
Дейност 4: Информиране и консултиране на кандидат-потребителите за подбор и оценка на потребностите им За информирането на потенциалните бенефициенти, ще бъдат ангажирани кметствата в селата и местните читалища. Ще бъдат разпространени информацион-ните листовки, съдържащи информация за процедурите за оценка и подбор на ползвателите във всеки дом на хората и децата, които са в регистрите на Дирекция „Социално подпомагане”. Проектният екип ще проведе „Дни на отворените врати” във всяко населено място, за да може да бъде предоставена коректна и изчерпателна информация за възможностите за включване, които предоставя проектът. Този подход ще даде възможност за директно консултиране на хората от местните общности за участие на хората и децата с увреждания и самотните стари хора в процедурата за подбор на ползватели. Оценката на потребностите ще бъде осъществена от специалистите на Дирекция „Социално подпомагане”. За провеждане на подбора ще бъде разработена процедура, която на базата на изведените критерии от една страна и направените оценки от друга ще бъде приложена за да бъде гарантирано спазването на принципа за равенство между половете, равните възможности и превенция на дискриминацията по етнически, религиозен и всякакъв друг признак.
Дейност 5: Предоставяне на почасовите комплексни социални услуги в домашна среда Въвеждането и предоставянето на почасовите комплексни услуги ще се осъществява в периода на 12 проектни месеци. Направените от Дирекция „Социално подпомагане” оценки на потребностите на всеки един ползвател ще бъдат разработени планове за всеки един от тях и предвиден такъв комплекс от трите вида услуги, адекватен на конкретната му нужда. Ще бъдат разработени вътрешни документи /дневник на ползвателя, график на „домашния санитар”, месечен отчет за извършената работа и др./, които ще осигурят ефективното вътрешно администриране на услугите. За всеки ползвател ще бъде предвидено такова часово време, което е необходимо като продължителност и подходящо за неговите специфични потребности, съобразно оценката на потребностите му. Предвижда се всеки „Домашен санитар” да обслужва по трима ползватели на услугата в общия случай. При необходимост от по-продължително време за предоставяне на повече услуги при някои от ползвателите, ще бъде компенсирано времето за други, които са по-малки потребности. Към всеки случай ще се подхожда индивидуално и гъвкаво, така че да се постигне максимално ефективното и ефикасно прилагане на подхода за комплексните иновативни социални услуги, в полза на ползвателите им. „Домашните санитари” ще бъдат назначени на трудови договори, на осемчасов работен ден, като всеки един от тях ще има индивидуален график за предоставяне на съответния комплекс от услуги, разработен за всеки един от групата на бенефициентите. За осигуряване на необходимите условия на труд, за „домашните санитари” ще бъдат осигурени: работно облекло и работни обувки, както и материали и консумативи за изготвяне на вътрешната документация.
Дейност 6: Осигуряване на публичност и информираност За осигуряване на публичността, информираността на населението и прозрачност на проектните дейности ще бъде разработен График на информационните дейности. Предвижда се изработване на информационни табели, които ще бъдат поставени на видно място на сградата на Община Долни Дъбник и на помещението на новоизграденото Звено за комплексни услуги в домашна среда. Ще бъдат изработени и тиражирани информационни листовки, съдържащи информация за целите, дейностите и очакваните. Те ще бъдат разпространени при осъществяването на седем публични форуми, които ще се проведат непосредствено след стартиране на проекта в седемте населени места на територията на община Долни Дъбник. Те ще се проведат в салоните на местните читалища, като за целта са предвидени средства за наем, техническо обезпечаване и кафе-паузи за участниците. Информационни материали ще бъдат разпространени и при провеждането на две пресконференции – първата при старта на проекта, а втората преди официалното му финализиране. Ще бъдат публикувани 3 журналистически материали, отразяващи хода и напредъка на проектните дейности в местни и регионални печатни медии. Всички информационни материали ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на Схемата за безвъзмездно финансиране. В публичните събития ще бъдат съобщавани източника и стойността на финансовата помощ
Дейност 7: Управление на проекта За доброто управление, координиране и администриране на проектните дейности е предвидена самостоятелна проектна дейност, която представя основните ангажименти на проектния екип. След сформиране на екипа, чрез процедура за избор на членовете му, ще бъдат планирани редовни месечни екипни срещи, чрез които ще бъде осъществявано месечното планиране и отчитане. Всеки член на проектния екип ще отчита своята дейност в контекста на напредъка на проекта. Включеният в екипа специалист мониторинг и оценка ще представя ежемесечно резултатите от своето наблюдение, констатираните рискове, евентуални затруднения и проблеми, както и предложения за преодоляването им. В периода на предоставяне на услугите, експертът ще провежда регулярни анкети и интервюта за обратна връзка, за измерване удовлетвореността на потребителите и оценка на местните общности по отношение на повишеното качество на живот в тяхната общност. Проектният екип ще изготвя месечни доклади за извършената работа и резултатите от нея, която ще представя на общинското ръководство. Периодично ще представя постигнатите проектни резултати пред местната общност, чрез съобщения поставени на публично място на сградите на Община Долни Дъбник и на кметските и читалищни сгради в останалите шест села. За организацията и управлението на проекта ще бъдат осигурени материали и консумативи, които ще обезпечат материално дейността. Ежемесечно проектният екип ще организира, координира и мониторира изпълнението на дейностите, ще подготвя съответните документи, регламентирани от Схемата за безвъзмездно финансиране, ще подготвя междинните и финалния технически и финансови отчети на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ОДИТ КОНСУЛТ А енд М
"СТМ-Ескулап" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 219 510 BGN
Общ бюджет: 217 746 BGN
БФП: 217 746 BGN
Общо изплатени средства: 214 265 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 217 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 658 BGN
2014 126 607 BGN
2015 0 BGN
214 265 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 185 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 509 BGN
2014 107 616 BGN
2015 0 BGN
182 125 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 149 BGN
2014 18 991 BGN
2015 0 BGN
32 140 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Селектирани „домашни санитари” - 29
Индикатор 5 Обучени „домашни санитари” - 29
Индикатор 6 Наети на трудов договор „домашни санитари” - 29
Индикатор 7 Ползватели на комплексната почасова социална услуга - 29


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз