Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0040-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на Звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле
Бенефициент: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 20.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Сливо поле
Описание
Описание на проекта: Помощ и подкрепа за решаване проблемите на лицата с увреждания с намалена или напълно изгубена работоспособност и самотно живеещи възрастни хора за удовлетворяване на социални потребности чрез предоставянето на услуги, подкрепа, професионална грижа и внимание без да се отделят от домашната им среда и се преодолее социалната им изолация чрез изграждане на Звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги към Домашен социален патронаж в Община Сливо поле.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Провеждане на процедури по реда и условията на Закона за обществените поръчки Издаване на заповед на кмета на община Сливо поле за сформиране на екипа. Сключване на трудови договори с лицата, включени в екипа за управление на проекта. Разписване на конкретните ангажименти и обхвата на управленската отговорност в длъжностни характеристики. Екипът за управление и отчитане на проекта включва: Ръководител, счетоводител, и координатор. Екипът за управление на проекта ще координира и изпълнява дейностите по проекта, а Звено „Милосърдие” за предоставяне на социалната услуга ще подпомага неговата дейност. Екипът ще взема управленски решения, същевременно ще обучава социалните работници от Звеното чрез постоянна връзка за даване на методически указания и подкрепа. Социалните работници в Звено „Милосърдие” за предоставяне на социална услуга към Домашния социален патронаж ще бъдат определени чрез подбор и интервю с кандидатите, подали заявления. За постигане на ефективна координация и оперативност при изпълнение на дейностите, в рамките на организационните дейности на Проекта и надеждна информационна връзка между Звено „Милосърдие” за предоставяне на услугата и Екипа за управление чрез разполагане на двата офиса в една сграда – в Здравна служба с.Ряхово на първи и втори етаж. За провеждане на процедурите и други документи ще бъде използвана експертна помощ на юрист за обявяване и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки. Юристът ще бъде назначен за 3 (три) месеца, съгласно действащото законодателство. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Екипът за управление и Звено „Милосърдие” извършват проверки в дома на потребителя на социалната услуга, като резултатите се вписват в Дневника на потребителя. Екипът на проекта изготвя междинни доклади, изисквани от Договарящия орган от стартиране на дейността по предоставяне на услугата, както и годишен доклад.
Дейност 2: Информиране и публичност. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Информационната кампания ще се проведе в началото на изпълнението на проектните дейности: в началото на първия месец от стартирането на проекта - провеждане на информационни срещи с кандидати за потребители и домашни санитари-домашни помощници. В рамките на настоящата дейност още в началото ще се извърши подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени в населените места в общината: - 2 бр. информационни табели - 100 информационни брошури за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на Община Сливо поле. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие. - Банер с логото на програмата и проекта, който ще се реализира. Банерът ще се поставя пред залите, в които ще се провеждат информационните срещи. Ще бъде публикувана информация на сайта на Община Сливо поле, която да представи проекта и информацията, свързана с него.
Дейност 3: Оценка и подбор на кандидати за потребители на социална услуга- “Домашен санитар” – домашен помощник В настоящия проект ще се включат лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще бъде реализиран съгласно разработена Процедура за подбор на потребителите на социални услуги и определяне на брой часове за обслужване от „Домашен санитар”-домашен помощник, която е част от проектната документация. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Проектът ще даде възможност да бъдат обхванати отпадналите лица, обслужвани по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, ОП „Развитие на човешките ресурси” схема за директно предоставяне „Алтернативи” – „Личен асистент”, след приключване на дейностите, както и лица, необхванати до момента от други програми и проекти, но отговарящи на целевата група на Проекта. Представителите на общинската администрация по населени места осигуряват обособено помещение във всяко населено място в общината за приемане на документите. Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на социалната услуга „Домашен санитар” – домашен помощник. Приемането на заявления от кандидати за потребители на социалната услуга „Домашен санитар” – домашен помощник” в Звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги към Домашен социален патронаж в Община Сливо поле ще се започне в началото на втория месец след стартирането на проектните дейности във всяко населено място в общината по предварително обявен график. Подадените заявления се предават в Д „СП” гр.Русе, с приемо-предавателен протокол, който е приложен към искането за оценка на потребностите на лицата за оценка на потребностите на кандидатите за потребители. Специалистите извършват индивидуална оценка на потребностите на кандидатите в срок, определен с Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна помощ «Помощ в дома». Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. Специалистът консултира потребителя и професионално оценява видовете услуги и брой часове за тях. Екипният съвет заседава, води протокол от заседанието за одобряване на списък на кандидатите за потребители, подредени в низходящ ред, съобразно оценката на потребностите, получена от специалисти от Д”СП”. При сключване на договори с потребителите комисията ще се съобрази с желанието на кандидатите за потребители за часове за обслужване с оглед на това, че за услугите по настоящият проект се заплащат такси, а доходите на тази група лица са ниски. Изготвя се декларация от името на кандидата за потребител на социалната услуга, в която заявява индивидуална нужда от часове за обслужване. Екипният съвет изготвя списък с резултатите от оценката и подбора на кандидатите за потребители, подредени по низходящ ред на оценката, в който ясно е отбелязано с кои лица ще бъдат сключени договори за ползване на социалната услуга и брой часове. Списъкът с резултатите се излага на таблото за информации и обяви в Община Сливо поле. След избора на „Домашен санитар” – домашен помощник, Ръководителят на проекта подготвя тристранен договор между кмета на общината, съответния потребител и „Домашният санитар-домашенпомощник”, в който са регламентирани правата и задълженията на страните по договора, часовете за обслужване и срока на договора. За избягване на двойно финансиране за ползване на сходни социални услуги се обменя информация с Д „СП” за лицата, преди сключване на договор за предоставяне на социална услуга „Домашен санитар” – домашен помощник”. Жалбите и сигналите се разглеждат по реда, начина и сроковете, разписани в Процедурата за приемане и разглеждане на жалби и сигнали. Екипът за управление на проекта води Дневник за жалби и сигнали. В 7-дневен срок от получаване на уведомителното писмо с решението на екипния съвет по оценката и подбора, всеки потребител може да подаде възражение до Ръководителя на проекта. Комисията за жалби и сигнали, сформирана от Ръководителя, разглежда жалбата и отговаря писмено на кандидат-потребителя.
Дейност 4 : Оценка и подбор на кандидати за “Домашен санитар” – домашен помощник” Подборът и обучението на домашни помощници са насочени към осигуряване на подходящи хора в трудоспособна възраст, одобрени от потребителите, за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги в общността. Заявленията ще се набират началото на втория месец от стартиране на проектните дейности, като се организира приемна във всяко населено място от общината. Приемането на заявления ще става по предварително обявен график. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Ръководителят за управление сформира Комисия за оценка и подбор на домашни помощници и потребители. Комисията провежда интервю с кандидатите за домашни помощници в срок до 3 (три) дни след изтичане на срока за подаване на заявленията. Съответният кандидат се оценява индивидуално, съобразно подадените документи, качествата и заявена мотивация за работа като домашен санитар-домашен помощник. Екипът за управление на проекта изготвя и представя списък на лицата, които следва да бъдат включени в обучение. За недопускане на двойно финансиране, се обменя информация с териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, относно лицата, обучени за домашни помощници по национални програми или програми, финансирани от други източници и по друг ред. По настоящия проект за домашни помощници ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст. Един домашен помощник ще може да работи с 2-ма или трима потребители на услугата по настоящия проект, но в различно време, по график и индивидуален план на потребителя. Социалната услуга „Домашен санитар”- домашен помощник по настоящия проект ще се предоставя в дома на хора, в т.ч. деца с трайни увреждания и самотни възрастни хора с невъзможност за самообслужване, които живеят на територията на Община Сливо поле.
Дейност №5: Обучение на “Домашен санитар” – домашен помощник Обучението ще се проведе в края на третия месец, преди сключване на трудовите договори с лицата. За целта ще се проведе процедура за избор на обучителна организация за провеждане на обучението на домашните санитари-домашни помощници. Обучението ще подпомогне формирането у тях на професионални компетентности и общи познания за социалните услуги в общността и тяхното приложение в пряката им работа с хора в неравностойно положение. Обучението ще бъде Въвеждащо - 3 дена по 6 часа общо 18 ч. в две групи по 18 души Надграждащо - 1 ден по 6 часа общо 6 ч. в две групи Ще се проведе в заседателната зала на общината.
Дейност 6: Предоставяне на социални услуги. Управление на риска и качеството на услугите за потребителите и на наетите “Домашен санитар” – домашен помощник Социалната услуга ще се предоставя на 100 потребители, живеещи в 11 населени места в Община Сливо поле в продължение на 12 месеца. Предоставянето на услугата „Домашен санитар” – домашен помощник” стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между кмета на общината, потребителя и/или негов законен представител и „Домашния санитар”-домашен помощник”. Услугата ще се предоставя съгласно Методика за предоставяне на социалната услуга в общността „Домашен помощник”, утвърдена от изпълнителния директор на АСП на 26.06.2009 година. Управлението на основните рискове за потребителите е предпоставка за опазване на здравето, спазване на принципите, зачитане и защита на интересите и правата на хората с увреждания и възрастни хора в риск. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугата “„Домашен санитар” – домашен помощник” за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Звено „Милосърдие” води Дневник за жалби и сигнали. Комисията за жалби и сигнали разглежда всяка жалба и отговаря писмено на потребителя и/или домашния санитар в 7-дневен срок от подаването й.
Дейност 7: Мониторинг и контрол. Отчитане на извършените дейности и разходи по проекта във връзка с ежемесечния мониторинг с оценката на резултатите от изпълнението на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта извършва мониторинг по предоставянето на социалната услуга и обхваща всички заложени в Проекта дейности от момента на стартирането им. Ще се извършва посещение на място в домовете на потребителите за качеството на предоставяната услуга. Посещенията ще се извършват по прадварително съставен график. Резултатите от извършените проверки се отчитат с протокол. Екипът изготвя междинни доклади всеки месец от стартиране на дейността по предоставяне на услугата, както и годишен доклад. Счетоводителят подготвя отчитането на разходите и искане за междинно плащане, придружено от съответните изискуеми финансови документи. Външният мониторинг за качеството на предоставянето на социалната услуга ще се извършва и от експерт от АСП и представител на Постоянната комисия по социални дейности, образование, култура, вероизповедание, децата, младежта и спорта към Общински съвет в Община Сливо поле.
Дейност 8: Оборудване и обзавеждане на офиса с необходимата екипировка за реализиране на дейностите по проекта. Предвидени са за закупуване материали, консумативи и техническо оборудване за администрирането на проекта и за Звеното за предоставяне на услугата – офис консумативи, канцеларски материали, офис обзавеждане - бюра и шкаф за документи, технически средства -лаптоп - 2бр., мултифункционално устройство -1бр. За обзавеждане на офиса на звеното ще бъдат закупени бюра - 2бр. и шкафове за документи -2бр. за съхраняване на досиетата на потребителите и „Домашните санитари”-домашни помощници. За обезпечаване на необходимите материали, консумативи и закупуване на техническото оборудване и обзавеждане ще бъдат избрани изпълнители чрез провеждане на процедура да доставчик.
Дейност 9: Заключителен семинар за отчитане на резултатите от проекта. В края на петнадесетия месец ще се организира и проведе заключителен семинар в залата на Община Сливо поле за приключване и отчитане резултатите от проекта за създаване на Звено „Милосърдие” към домашен социален патронаж-Сливо поле. За участие в семинара ще бъдат поканени представители на Д”Социално подпомагане”, АСП, ползватели на услугата, домашни санитари-домашни помощници, неправителствени организации и медии. В рамките на форума ще бъдат представени добрите практики по отношение на междуинституционалното партньорство, организацията, управлението и предоставянето на услугата в общината и създаването на Звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги към Домашен социален патронаж в Община Сливо поле. Ръководителят на екипа за управление на проекта ще презентира успешното реализиране на дейностите по предоставяне на социалната услуга „Домашен санитар” – домашен помощник” към Домашен социален патронаж и популяризиране на услугата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 246 050 BGN
Общ бюджет: 237 713 BGN
БФП: 237 713 BGN
Общо изплатени средства: 216 040 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 237 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 125 266 BGN
2014 90 774 BGN
2015 0 BGN
216 040 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 202 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 106 476 BGN
2014 77 158 BGN
2015 0 BGN
183 634 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 790 BGN
2014 13 616 BGN
2015 0 BGN
32 406 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - 0040
Индикатор 5 Брой назначени „Домашни санитари”-домашни помощници - 0040
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата - 0040
Индикатор 7 Брой обслужвани потребители /брой лица/ от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ - 0040
Индикатор 8 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки.-40
Индикатор 9 Брой лица с ментални увреждания, подкрепени на работното място - 40


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз