Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0089-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от Община Созопол
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: Проектът създава условия за социална интеграция на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора на територията на Община Созопол като им предоставя почасови услуги в дома. За тази цел се създава Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол. Проектните дейности са насочени към подбор и обучение на персонала на Звеното, подбор на позватели на услугите и предоставяне на три типа почасови услуги в дома – за лична помощ, за комунално-битови дейности и за социално включване. Предвижда се широка информационна кампания за популяризиране на проекта.
Дейности: 1.Формиране на административен екип на проекта. Обзавеждане и оборудване на работно помещение на Звеното за услуги в домашна среда. Формира се административен екип по проекта в състав: ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Подготвят се работни задания и длъжностни характеристики, подписват се договори. Изготвя се подробен времеви график за изпълнението на дейнотите. Подготвят се и се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Дейността предвижда закупуване на обзавеждане и офис оборудване на помещение, предоставено от общината за нуждите на Звеното. Обзавеждането и оборудването съдържа: компютри – 3 бр., принтер, телефон/факс, офис мебели. Помещението ще отговори на необходимостта от място, в което да се провеждат екипни срещи за планиране и координиране на предстоящи дейности, да се съхранява документацията, да се планират, координират и обявяват графиците на почасовите услуги в дома. Офисът ще улесни получаването на информация относно предоставяните услуги и начинът за кандидатстване на потенциалните потребители.
2. Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта на територията на общината. Дейността включва: 1. Издаване и разпространение на информационна брошура, адресирана към безработните, потенциални кандидати за персонал на Звеното, с акцент върху същността и задълженията на професията, както и възможностите за обучение и квалификация и към потребителите на социални услуги, с информация за възможностите, които се предоставят по проекта- 1000 бр, брошури, формат А4, пълноцветен печат. 2. Издаване и разпространение на плакат със същата концепция– 60 бр. 3. Пресконференция в началото на проекта с цел въвличане и осигуряване на максимална подкрепа от страна на местната общност. 4. Повеждане на кръгла маса за отчитане и гарантиране на устойчивост на проектните дейности; 5. Изработване и поставяне на постоянна табела на проекта. 6. Публикации и репортажи в местните и регионални медии – поне 3 бр.
3. Подбор и наемане на персонал на Звеното за услуги в домашна среда /за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване, за извършване на дейности за лична помощ и за извършване на комунално-битови дейности/. Дейността включва: - Провеждане на процедура по подбор на кандидати за персонал на Звеното на два етапа: а/ подбор по документи: Всеки от кандидатите за позиция от персонала на Звеното подава до бенефициента, изпълняващ проекта, молба за участие в проекта, професионална автобиография, документи за завършено образование, за трудов стаж, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост и документ за регистрация в Бюрото по труда. б/ интервю с кандидатите: Провежда се от членове на екипа по проекта, като има за цел да проучи нагласите и очакванията на кандидатите, както и да им предостави изчерпателна информация за ангажиментите и функциите на персонала за грижи в домашна среда. - Изготвяне и подписване на трудови договори/ на пълен работен ден/ между бенефициента, изпълняващ проекта и 26 одобрени кандидати за предоставяне на услуги в домашна среда. Новоназначените подписват декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с длъжностната си характеристика.
4. Въвеждащо и надграждащи обучения на персонала на Звеното за услуги в домашна среда. Предвижда се провеждането следните форми на обучение и подкрепа: 1. Въвеждащо обучение – за новоназначените лица, които до момента не са преминали такова. Обучението трае 3 дни и включва общи познания за грижите в домашна среда, умения и задължения на предоставящите услугите, спецификата на работа с различните целеви групи, методика на предоставяне на услугите; здравословни и безопасни условия на труд; етични стандарти при предоставяне на социални услуги в домашна среда и др. , съгласно Методики за предоставяне на услугите в общността “Социален асистент”, “Домашен помощник” и “Личен асистент”. Формата на обучение е групова. 2. За членовете на персонала на Звеното, които вече са преминали такова обучение се предвижда провеждането на надграждащо обучение. Провежда се едновременно с въвеждащото. Продължителността е 3 дни, с тематични акценти върху мотивацията за работа, специфики на целевите групи по проекта и обмен на добри практики. 3. Две надграждащи обучения, на 3-я и 6-я месец от изпълнение на дейностите. Включват три модула: мотивационен тренинг, управление на стреса, специализиран модул, съобразен с нуждите на доставчиците на социални услуги. Обученията са еднодневни и се планират на база идентифицираните потребности от допълнителна квалификация и натрупания опит в предоставянето на услугите. Форма на обучение – групова. 4. Супервизия на персонала – индивидуална и групова форма. Ще бъдат предоставени общо 24 сесии /по 1 час/, общо 24 часа.
5.Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители на територията на Община Созопол. Дейността включва следните стъпки за набиране на кандидати за ползване на услугите: - Подготовка на списък от документи за кандидатстване от страна на кандидат-потребителите: заявление/ по образец/, придружен от копие на документ за самоличност, копие на ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК, копие от амбулаторен картон/ако има такъв/, други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето/детето, документ, удостоверяващ представителството и др; - Подаване на документите от кандидат-потребителите до бенефициента – Община Созопол. Изготвяне и подаване на искане до Директора на Дирекция “Социално подпомагане” за извършване на оценка на потребностите на всички лица, депозирали заявления за ползване на услугите. - Извършване на оценка на потребностите на кандидат-потребителите от Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол. Оценката на потребностите се извъшва с помощта на Формуляр за оценка на потребностите от почасови грижи. Видовете почасови услуги, техния обхват и времетраене се договарят с крайния потребител в съответствие с установените потребности от почасови грижи в домашна среда.
6. Предоставяне на почасови услуги за: - лична помощ на нуждаещи се лица; - за комунално-битови дейности; - в подкрепа на социалното включване. Дейността включва: - Изготвяне на работни графици за предоставяне на почасовите услуги. Графиците се изготвят като на всеки член на персонала на Звеното се осигуряват 8 часа почасови услуги в дома, предоставяни на повече от един потребител. Един член на персонала може да предоставя повече от един вид почасова услуга на един или повече потребители, според идинтифицираните нужди на потребителите; - Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услуги: досиета на потребителите, регистър на трудови злополуки и необичайни ситуации, жалби и оплаквания, месечни формуляри за отчитане на посещенията в дома на потребителите, дневници на потребителите; - Предоставяне на почасовите услуги в домашна среда по график: всеки потребител ползва един или повече вида почасови услуги, като броя и вида почасови услуги зависи от идентифицираните потребности на потребителя и се договорят предварително с него или с негов представител. В зависимост от установените нужди се акцентира върху социалното включване, личната помощ или комунално-битовите дейности. - Предоставяне на индивидуално консултиране на потребителите за оказване на психологическа помощ и подкрепа при ситуации на стрес, криза, емоционални, поведенчески и обучителни/ при децата/ проблеми. Предвижда се осигуряването на общо 130 часа психологическо консултиране. - Изграждане на ясна процедура за приемане на жалби свързани с предоставянето на услугите, включваща срокове, носене на отговорност, решаване на проблема; - Извършване на постоянен мониторинг на предоставянето на услугите чрез регулярна супервизия на работата на членовете на екипа на Звеното и оценка на качеството на услугите. Осъществяват се посещения в дома на потребителя за проследяване качеството на предоставените услуги, спазване на работно време и график, правилно попълване на водената документация от изпълнителите на услугата; разработват се и се попълват формуляри за обратна връзка за качеството на услугите и степента на удовлетвореност на потребителите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сдружение "Равновесие" - Бургас
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 220 960 BGN
Общ бюджет: 196 828 BGN
БФП: 196 828 BGN
Общо изплатени средства: 185 671 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 002 BGN
2014 115 669 BGN
2015 0 BGN
185 671 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 167 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 502 BGN
2014 98 319 BGN
2015 0 BGN
157 821 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 500 BGN
2014 17 350 BGN
2015 0 BGN
27 851 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз