Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0110-C0001
Номер на проект: Д01-979/27.12.2012
Наименование: "Училището – територия на толерантност"
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "АРЕТЕ - СПОРТ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 29.10.2012
Дата на приключване: 29.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Създаване на действащ модел за етническа толерантност, чрез сформиране на клубове по интереси, в които възпитаниците на училищата-партньори да работят съвместно за съхраняване на културната идентичност и успешната социализация на учениците от малцинствените групи
Дейности: Изпълнение на Дейност 1* Обучение на педагогически експерти за работа в мултикултурна среда
Подготовка на Дейност 1 Обучение на педагогически експерти за работа в мултикултурна среда
Подготовка на Дейност 2 Клубна фолклорна формация "Етно"
Изпълнение на Дейност 1 Клубна фолклорна формация "Етно"
Подготовка на Дейност 3 Клуб "Сръчни ръце"
Изпълнение на Дейност 3 Клуб "Сръчни ръце"
Подготовка на Дейност 4 Клуб "Етножурналист"
Изпълнение на Дейност 4 Клуб "Етножурналист"
Подготовка на Дейност 5 Клуб "Краезнание"
Изпълнение на Дейност 5 Клуб "Краезнание"
Подготовка на Дейност 6 Клуб "Театрално студио"
Изпълнение на Дейност 6 Клуб "Театрално студио"
Подготовка на Дейност 7 Създаване на ученически съвет за етническа толерантност
Изпълнение на Дейност 7 Създаване на ученически съвет за етническа толерантност
Подготовка на Дейност 8 Информационна кампания за етническа толерантност
Изпълнение на Дейност 8 Информационна кампания за етническа толерантност
Подготовка на Дейност 9 Работа с родители на ученици от етнически малцинствени групи
Изпълнение на Дейност 9* Работа с родители на ученици от етнически малцинствени групи
Подготовка на Дейност 10 Закупуване на учебно технически средства
Изпълнение на Дейност 10 Закупуване на учебно технически средства
Подготовка на Дейност 11 Публичност и визуализация на проекта
Изпълнение на Дейност 11 Публичност и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 163 739 BGN
Общ бюджет: 163 732 BGN
БФП: 163 732 BGN
Общо изплатени средства: 163 723 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 748 BGN
2013 130 975 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
163 723 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 836 BGN
2013 111 329 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 164 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 912 BGN
2013 19 646 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 558 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз