Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0024-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: В рамките на Проект „Развитие на социалната икономика в община Ловеч“ ще бъде надградена дейността на съществуващия и функциониращ „Домашен социален патронаж“ към община Ловеч. Към Домашен социален патронаж ще бъде разкрито „Звено за услуги в домашна среда“, чрез което по иновативен начин ще се предоставят три вида почасови услуги в домашна среда- за лична помощ , за социална подкрепа и за помощ при комунално- битови дейности.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на Проекта, провеждане на процедури по Закон за обществените поръчки Назначаването на експерти за организация и управление ще се извърши в съответствие с действащата нормативна уредба на Република България. Кметът на община Ловеч със своя заповед ще определи позициите в екипа и техните конкретни задължения и изисквания, на които трябва да отговарят, с оглед на техните функции. С предимство за членове на екипа да бъдат назначени служители на община Ловеч. Възлагането на задължения и/или дейности по проекта ще се извърши със заповед, основен или допълнителен трудов договор, в зависимост от позицията на всеки експерт в административната структура на община Ловеч към момента на изпълнение на Проекта. Назначаването на членове на екипа ще се извърши при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. За извършената дейност през месеца всеки член на екипа ще попълва отчетен доклад, работата ще се приема от Кмета на общината с констативен протокол. Екипът за организация и управление ще подготвя отчетна документация във връзка с подготовка и внасяне на междинни/ заключителен технически и финансови отчети и необходимите приложения. Екипът за организация и управление ще отговаря за организиране дейности за подбор и наемане на персонал на „Звеното за социални услуги“ към Домашен социален патронаж, оборудване и обзавеждане на работните места на персонала на Звеното; координиране дейностите по провеждане на процедури по ЗОП и обезпечаване с материали и консумативи останалите дейности по проекта; организиране дейности за извършване на вътрешен мониторинг по проекта. За постигане на ефективна координация и оперативност при изпълнение на дейностите, в рамките на организационните дейности на Проекта, ще се изгради надеждна информационна връзка между Екипа по организация и управление и персонала на Звеното за социални услуги към „Домашен социален патронаж“- Ловеч чрез осигуряване на мобилна телефонна връзка. Предвижда се за обезпечаване на дейността да бъдат закупени и да се заплаща месечен абонамент за 2 мобилни телефона- 1 за ръководителя на проекта и 1 за счетоводителя. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. За обезпечаване на необходимите материали, консумативи и осигуряването на мобилна телефонна връзка ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта се създават и се съхраняват по посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Екипът за организация и управление ще извършва ежемесечен вътрешен мониторинг за недопускане на двойно финансиране- чрез попълване на чек- листове и протоколи за резултатите от проверката. Членовете на екипа ще извършват 3 пъти в годината посещения в домоведе потребителите. Екипа за организация и управление осигурява възможност за подаване на жалби и сигнали, като същите ще се приемат от координатор проект и ще се завеждат в Дневник за жалби и сигнали по проекта. Комисия за жалби и сигнали ще разглежда всяка постъпила жалба в 7 дневен срок от постъпването й. За резултатите от заседанието на Комисията, жалбоподателя ще бъде уведомяван писмено.
Дейност 2 Осигуряване на публичност и провеждане на информационна кампания Със стартиране на проекта ще се проведе информационна кампания, която ще информира обществеността за целите и дейности предвидени за изпълнение, целевите групи, към които е насочен Проекта, начина и мястото, където могат да подадат заявление за участие в Проекта. Чрез информационната кампания ще се популяризира ОПРЧР и конкретната схема със заложените цели и финансовата подкрепа на ЕС, съфинансирана чрез ЕСФ и ЕФРР, както и дейността на „Звеното за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж- Ловеч. Ще бъдат проведени 2 пресконференции- встъпителна и заключителна. Ще бъде проведен информационен ден, на който ще бъдат поканени всички кметове и наместници на малки населени места в общината, на който ще бъдат представени процедурите за кандидатстване и подбор на кандидат- потребители и персонал, за обслужване на потребителите, както и документи, които са необходими за включване в проекта и условия, на които трябва да отговарят кандидатите. В рамките на Проекта ще се публикуват 2 статии, в които ще се представят Проекта, ОП РЧР, социалният ефект от дейността, поставени цели и изпълнени задачи и 2 обяви в местен вестник- за обявяване на свободните работни места и за стартиране прием на заявления от кандидат- потребители. Ще бъдат изработени:  2 информационни табели, едната ще бъде поставена на входа на помещението, определено за задоволяване на нуждите на „Звеното за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж, а другата в община Ловеч – офиса за организация и управление на проекта;  информационен банер, който ще бъде поставян по време на пресконференциите; информационни материали  100 рекламни папки и  100 рекламни химикалки,  500 дипляни - 250 броя за встъпителната пресконференция, които ще представят пред обществеността целите на ОПРЧР, схемата, по която се изпълнява проекта, финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ и ЕФРР и 250 броя за заключителната пресконференция, които ще популяризират резултатите от проекта и ефективността от неговото изпълнение. Мерките за осигуряване на информация и публичност са изцяло съобразени с изискванията на чл. 2-10 и приложение 1 на Регламент 1828/2006г. на Европейски съюз.
Дейност 3 Обзавеждане и оборудване на „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж Администрацията на „Домашен социален патронаж“- Ловеч е разположена в партерен етаж в жилищна сграда в кв. „Вароша”, гр. Ловеч. Сградата, в която ще се обособи звеното е реконструирана и модернизирана по проект BG161PO001/1.1-01/2007/037 "Реконструкция, модернизация и оборудване базата на домашен социален патронаж - Община Ловеч” по ОП „Регионално развитие 2007-2013”. По този начин, с обособяването на това звено ще се разшири функционалността на сградата и ще се надградят резултатите от предходния проект по ОПРР. Ситуирането на „Звеното“ в помещение, прилежащо на администрацията на „Домашен социален патронаж“ ще спомогне за добрата организация и координация на дейността. Налично е помещение - стая, която е основно ремонтирана към настоящият момент, но не е оборудвана, за нуждите на „Звеното“. Осигурена е достъпна архитектурна среда до сградата и помещението. За целите на проекта е необходимо да бъдат оборудвани 2 работни места за 2-ма социални работници, които ще отговарят за прием на заявления, за водене на задължителните входящи регистри, регистър за жалбите, ще отговарят за актуализиране на първоначално изготвените оценки на потребности и изготвяне на оценки на риска и индивидуални планове за грижа на потребителите на социални услуги. Необходимо е също да се обособи сектор за посетители, тъй като при функциониране на „Звеното“ ще е налице непрекъсната посещаемост от кандидат- потребител, потребители и техни близки. За обзавеждане и оборудване на „Звено за услуги в домашна среда“ ще бъдат закупени: офис композиция с две работни места- бюра, офис контейнери, преграда и потребителски сектор, два работни стола, 3 посетителски стола, 2 компютърни конфигурации, 1 мултифункционално устройство, информационно табло- рамка, 1 огнеупорен метален шкаф Предвиденото офис обзавеждане и оборудване ще е в съответствие с Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Ще се закупи офис техника, която е с икономично потребление на енергия, ниско ниво на шум, ниски допълнителни разходи, икономични критерии по отношение на отпадъците- дълъг живот, възможност за ремонт и др
Дейност 4 Набиране на заявления, извършване на оценка на потребностите, подбор на потребители и персонал за „Звеното за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж- Ловеч и провеждане на въвеждащо обучение. След информиране на обществеността за възможността за ползване на услуги и целите на Проекта, програмата и финансиращият орган, ще започне прием на заявления от кандидат- потребители и кандидати за назначаване на длъжности „социален работник“, „социален асистент“ и „домашен санитар“ в „Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж- Ловеч. Ще бъдат изготвени и публикувани 2 обяви в местен вестник и чрез радио съобщения ще бъде обявено набирането на заявления от кандидат-потребители и желаещи да бъдат назначени за персонал, в рамките на „Звеното“ и за обслужващ персонал, работещ непосредствено с потребители. Към „Звеното за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж ще бъдат подбрани 2-ма социални работници. Двамата социални работници- безработни и регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, ще бъдат наети на основни трудови договори за срок от 12 месеца. Подборът на социалните работници ще се осъществи по предварително утвърдена процедура от Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на община Ловеч. Приемът на заявления на кандидати за потребители и персонал за обслужване на потребителите ще се осъществява в „Звеното за социални услуги“ към Домашен социален патронаж- Ловеч. Заявления ще се приемат и в хода на изпълнение на проекта при наличие на свободни места за включване на нови потребители и персонал. По този начин ще се обезпечи регулярно задоволяване на нуждите на населението с оглед на това, че потребностите на отделните кандидат- потребители възникват по различно време в хода на изпълнение на проекта, а не само по време на неговото стартиране. Във връзка с това ще се извършва регулярно оценяване на нови кандидат- потребители и съответно сключване на договори за предоставяне на социални услуги, при наличие на свободни места. При приключване на приемът на документи, на начален етап /ще е регламентиран срок в обявата/, същите ще бъдат предоставени с приемо-предавателен протокол на Дирекция „Социално подпомагане“- Ловеч за извършване на оценки на потребности. Определяне на лица за включване като потребители в проекта ще се осъществи от Комисия, сформирана със Заповед на община Ловеч, обвързано със Списъкът с резултатите от изготвените индивидуални оценки на потребности. Списъкът с резултатите в низходящ ред ще бъде поставен в „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж- Ловеч и в Информационен център на община Ловеч. На лицата, които са определени за включване на начален етап, ще бъде предложено да се сключат договори за предоставяне на социални услуги. Всички подадени заявления ще бъдат регистрирани с входящ номер в Регистър за подадени заявления. Свободните работни места ще бъдат обявени и в Дирекция „Бюро по труда”- Ловеч. Подборът на персонал за предоставяне на услугите в домашна среда ще се осъществи от Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на община Ловеч по предварително утвърдени от Кмета на община Ловеч процедура и критерии. Ще бъде изготвен списък с резултати на лицата в низходящ ред, който ще бъде изложен в „Звеното за предоставяне на социални услуги“ към Домашен социален патронаж“ към община Ловеч. На лицата в низходящ ред ще бъде предложено да бъдат наети на трудов договор. Преди назначаването им на работа ще бъде проведен инструктаж и ще преминат въвеждащо обучение. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на 24 часа, разпределени съответно на теми, свързани с методика и организация на предоставяне на социалните услуги, здравни и социални аспекти в предоставянето на социални услуги и работата с потребител. В рамките на обучението ще се включат теми, свързани с прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Развитие на социалните услуги“- модул за опазване на околната среда и повишаване самосъзнанието на наетите лица, които от своя страна ще приложат наученото в процеса на работа, в домовете на потребителите на социални услуги, което ще доведе до мултиплициране ефекта от обучението. За обучители ще бъдат наети, лица с опит в сферата на предоставяне на социални услуги. В периода на реализация на проекта при освобождаване на работно място ще бъде предлагана работата на следващият по низходящ ред кандидат за включване в проекта
Дейност 5 Функциониране на „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж- Ловеч и предоставяне почасови социални услуги на лица с трайни увреждания /включително деца/ и на възрасти хора с ограничения или невъзможност за са „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж е разкрито е Решение № 121 от 22.05.2012г. на Общински съвет- Ловеч. В „Звеното“ ще се предоставят 3 типа почасови услуги –  за лична помощ на нуждаещите се лица - поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни и др. услуги в дома на потребителя;  услуги в подкрепа на социалното включване, които ще се предоставят с предимство на деца и при възрастни хора с потребности от образователни, трудови и други интеграционни нужди;  комунално - битови дейности, като пазаруване, поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. Към „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж - Ловеч ще бъдат разкрити 30 щатни работни места, от които: 2 за длъжност „социален работник“- персонал, за организация и изпълнението на дейностите на „Звеното“; 5 места за длъжност „социален асистент“ и 23 щатни места за длъжност „домашен санитар“. На свободните работни места ще бъдат наети безработни лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“- Ловеч. Същите ще предоставят почасови социални услуги в дома на потребителите, които ще са регламентирани в договор за предоставяне на социални услуги, в съответствие с изготвената оценка по потребности и индивидуален план за грижа на потребителите. Работодател на персонала на „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж- Ловеч е Кметът на общината. Дейността на „Звено за социални услуги в домашна среда“ ще се управлява от Управителя на Домашен социален патронаж- Ловеч, който ще отговаря за:  Управление и контрол на дейността на „Звеното за социални услуги в домашна среда“.  Осъществяване на контрол в хода на прием на заявления и водене на задължителни регистри;  Провеждане на законоустановени инструктажи на работниците;  Осъществяване на контрол за спазване на регламентирано работно време;  Утвърждаване на графици за работа на персонала;  Изготвяне ежедневно на присъствена форма на персонала;  Сключване на договори с потребители на почасови социални услуги и ги актуализира с анекси при необходимост;  Съгласува отчетите на персонала на „Звеното за социални услуги в домашна среда“  Отчитане на дейността на „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж- Ловеч пред община Ловеч; Обща организация на дейността и методическа подкрепа на социални асистенти и санитарите, предоставящи социални услуги в домашна среда и ще се осъществява от двамата социални работници, които ще отговарят за:  Прием на заявления от кандидат потребители и кандидати за длъжност „санитар“- първоначален прием и в целият период на предоставяне на социалната услуга.  Водене на задължителни входящи и изходящи регистри.  Изготвяне и актуализиране в хода на предоставяне на социалните услуги на индивидуални планове за грижа и оценки на риска от предоставяне на социалната услуга.  Актуализиране на първоначално изготвените от служители „Дирекция социално подпомагане“- Ловеч, оценки на потребностите на подалите на първи етап заявления потребители.  Изготвяне на индивидуални графици за работа с потребителите, в съответствие с изготвените индивидуални планове за грижа.  Методическа подкрепа за предоставяните социални услуги в домашна среда- във връзка с качеството и съответствието на социалните услуги, регламентирани в договора и индивидуалния план за грижа. На 5 щатни места ще бъдат назначени безработни лица за „социални асистенти“. Социалните асистенти ще предоставят почасови социални услуги, в подкрепа на социалното включване на потребителите, които ще се предоставят с предимство на деца с увреждания и при възрастни хора с потребности от образователни, трудови и други интеграционни нужди. На 23 щатни места ще бъдат наети безработни лица на длъжност „домашен санитар“, които ще предоставят почасови услуги за:  лична помощ на нуждаещите се лица- поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни и др. услуги в дома на потребителя;  комунално-битови дейности, като пазаруване, поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. Социалните услуги ще се предоставят почасово, като 1 назначено на работа лице ще обслужва най- малко 2-ма потребители. За предоставяните социални услуги потребителите ще заплащат такса, регламентирана в Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Предвижда се в рамките на проекта да се изплащат освен заплати на назначените служители, така и разходи за допълнителни плащания, по реда на КТ и КСО, начислени за сметка на осигурителя върху договореното вънзнаграждение, съгласно националното законодателство. Във връзка с изпълнение задълженията на работодателя- община Ловеч ще бъде сключен договор за обслужване от служба по „Трудова медицина“ за наетите на работа лица. На всяко наето лице ще бъде предоставено работно облекло, за което се предвижда такова да бъде закупено. Наетите социални работници в „Звено за социални услуги в домашна среда“ ще пътуват до дома на всеки потребител, във връзка с актуализиране на оценки на потребности, изготвяне и актуализиране на индивидуални планове за грижа и оказване методическа подкрепа на наетите за предоставяне на социални услуги в домашна среда- социални асистенти и домашни санитари. За целта се предвиждат разходи за пътни. За извършваната дейност в дома на потребителите, домашните санитари и социалните асистенти ще попълват ежедневно дневник на потребителя, който ще част от системата за вътрешен мониторинг по проекта. За обезпечаване дейността по актуализиране на оценките на потребности и индивидуално планиране при предоставянето на социални услуги се предвижда да се закупят офис- материали, които ще обезпечат дейността. Тъй като услугата е мобилна и се предоставя в различни населени места, които социалните работници ще трябва да посещават, комуникацията между управител и социални работници ще бъде с мобилна, а не стационарна телефонна връзка, с цел упражняване на контрол и навременна връзка при подадена заявка от потребител. За целта се предвижда закупуване на мобилни телефони и съответно месечна такса, които ще се използват от социалните работници и от управителя на „Домашен социален патронаж”- Ловеч. Дейността на „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж ще се извършва при спазване принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Предвижданите методи за изпълнение на принципа за екологична устойчивост са:  Включване на модул, относно ефективното използване на ресурси, опазване на природата и околната среда и управление на отпадъците, във въвеждащо обучение на наетите лица.  Използване на обществен транспорт при извършване на дейности по оценка и планиране от социалните работници и извършване на вътрешен мониторинг от екипа по проекта.  Залагане на екологични критерии при провеждане на обществени поръчки за закупуване на канцеларски материали и офис обзавеждане и оборудване.  Икономично потребление на енергия, ниско ниво на шум, ниски допълнителни разходи, наличие на резервни части за осигуряване на дълъг живот и др. на оборудването, закупено за „Звеното“  Разделно събиране на отпадъците и предаването им за рециклиране. Проект „Развитие на социалната икономика в община Ловеч“ предоставя възможност за комплексно и почасово ползване на социални услуги в домашна среда - за лична помощ, социална подкрепа и комунално – битови дейности. Акцент при предоставянето на услугите ще бъде поставен от една страна върху оказване на подкрепа в домашна обстановка за справяне с обслужването и обгрижването на крайните потребители, в зависимост от степента им на затруднение, а от друга върху създаване на условия и предпоставки за тяхното активно включване в социалният живот. Членовете на семействата на крайните потребители ще получат индиректна подкрепа, тъй като осигурявайки грижа за техните близки чрез предоставяне на почасовите социални услуги, те ще имат възможност да се включат активно на пазара на труда и да са икономически независими.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 081 BGN
Общ бюджет: 179 533 BGN
БФП: 179 533 BGN
Общо изплатени средства: 165 060 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 179 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 262 BGN
2014 76 798 BGN
2015 0 BGN
165 060 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 152 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 023 BGN
2014 65 279 BGN
2015 0 BGN
140 301 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 239 BGN
2014 11 520 BGN
2015 0 BGN
24 759 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 5 Брой възрастни с увреждания и в невъзможност за самообслужване, ползвали услуги в рамките на Проекта - 0024
Индикатор 6 Брой деца с увреждания, на които е предоставена социалната услуга - 0024
Индикатор 7 Брой възрастни с увреждания и в невъзможност за самообслужване, получили подкрепа в дома си, в резултат на което е подобрено качеството им на живот - 0024
Индикатор 8 Брой деца с увреждания, получили подкрепа за социална интеграция - 0024


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз