Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0229-C0001
Номер на проект: К-26-H-20
Наименование: "Разработване на иновация "Агрегат Станчев"
Бенефициент: "НОВАИНВЕНТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е чрез подкрепа за иновационната дейност в етапа на разработката и прототипирането на иновативния продукт с висок пазарен потенциал „АГРЕГАТ СТАНЧЕВ”, да се подпомогне успешния старт и да се насърчи развитието на иновативното предприятие „НОВАИНВЕНТ” ЕООД.
Дейности: Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Разходи за защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище Разходи за защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Разходи за придобиване на дълготрайни материални актив Разходи за придобиване на дълготрайни материални актив
Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания
Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и командировки Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и командировки
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 384 174 BGN
Общ бюджет: 327 458 BGN
БФП: 294 712 BGN
Общо изплатени средства: 260 111 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 294 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 109 303 BGN
2015 150 808 BGN
260 111 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 250 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 92 907 BGN
2015 128 187 BGN
221 094 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 395 BGN
2015 22 621 BGN
39 017 BGN
Финансиране от бенефициента 42 071 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 Индикатор 1: Резултатите от изпълнение на Дейност 1: Подготовка, организация и управление на проекта са индикатор за нейното изпълнение, респективно за изпълнението на проекта: Успешно реализиран проект
Индикатор 7 Индикатор 2: Резултатите от изпълнение на Дейност 2: Тръжни процедури са индикатор за нейното изпълнение, респективно за изпълнението на проекта: Успешно реализирани тръжни процедури
Индикатор 8 Индикатор 3: Резултатите от изпълнение на Дейност 3: Създаване на опитен образец и изпитвания на новия продукт са индикатор за нейното изпълнение, респективно за изпълнението на проекта: действащ прототип действащ макет на ПАВЕЦ
Индикатор 9 Индикатор 4: Резултатите от изпълнение на Дейност 4: Извършване на измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативния продукт от лицензирана лаборатория са индикатор за нейното изпълнение, респективно за изпълнението на проекта: - допълван
Индикатор 10 Индикатор 5: Резултатите от изпълнение на Дейност 5: Защита на интелектуалната собственост на национално и международно ниво са индикатор за нейното изпълнение, респективно за изпълнението на проекта: Осигурена защита на интелектуалната собственост на н
Индикатор 11 Индикатор 6: Резултатите от изпълнение на Дейност 6: Маркетингово и пазарно проучване и анализ са индикатор за нейното изпълнение, респективно за изпълнението на проекта: -Готовност за провеждане на сделки за реализация на интелектуалната собственост -
Индикатор 12 Индикатор 7: Резултатите от изпълнение на Дейност 7: Организиране и участие в изложение и панаир за представяне на иновацията в чужбина са индикатор за нейното изпълнение, респективно за изпълнението на проекта: Популяризиране на иновацията и връзки с
Индикатор 13 Индикатор 8: Резултатите от изпълнение на Дейност 8: Дейности за визуализация на проекта са индикатор за нейното изпълнение, респективно за изпълнението на проекта: Визуализационни материали
Индикатор 14 Индикатор 9: Резултатите от изпълнение на Дейност 9: Одит на проекта са индикатор за нейното изпълнение, респективно за изпълнението на проекта: Одиторски документи
Индикатор 15 Индикатор 10: Резултатите от изпълнение на Дейност 10: Отчетност са индикатор за нейното изпълнение, респективно за изпълнението на проекта: - Успешно реализиран проект - „НОВАИНВЕНТ” ЕООД е действащо предприятие, с потенциал за по-нататъшно развитие в


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз